Pháp Luật Đại Cương Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Ngô Minh Tín - Lý thuyết - Đề thi
Đh Bách Khoa Đà Nẵng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Vũ Thị Bích Hương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chương1 nhập môn pháp luật đại cương.pdf
chương2 tổng quan về nhà nước và pháp luật.pdf
chương3 hình thức của pháp luật.pdf
chương4 hệ thống pháp luật (cấu trúc của hệ thống pháp luật).pdf
chương5 thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.pdf
chương6 các ngành luật chủ yếu trong hệ thống pháp luật việt nam.pdf
quiz plđc.pdf
bài giảng pháp luật đại cương - ths. nguyễn thị thúy hằng.pdf
pldc-chuong 1 lý luận mác – lênin về nhà nước và pháp luật.pdf
pldc-chuong 2 một số vấn đề cơ bản về pháp luật dân sự việt nam.pdf
pldc-chuong 3 công pháp quốc tế.pdf
pldc-chuong 4 tư pháp quốc tế.pdf
tuan1_chươngi_bai1_nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, chức năng của nhà nước.pdf
tuan1_gioithieumonhoc.pdf
tuan2_chuongi_bai2_nguồn gốc, đặc điểm, tính chất, vai trò của pháp luật.pdf
tuan3_chuongii_bai3_nhà nước và bộ máy nhà nước.pdf
tuan4_chuongiii_bai4_pháp luật công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội.pdf
tuan5_chuongiv_bai5_các ngành luật trong hệ thống pháp luật việt nam.pdf
tuan6_chuongiv_bai6_a-bộ luật hình sự.pdf
tuan6_chuongiv_bai6_b-bộ luật tố tụng hình sự.pdf
tuan7_chuongiv_bai7_ngành luật dân sự, tố tụng dân sự.pdf
tuan8_chuongiv_bai7_ngành luật dân sự, tố tụng dân sự(tt).pdf
tuan8_chuongiv_bai7_tố tụng dân sự.pdf
tuan9_chuongiv_bai8_luật hôn nhân gia đình.pdf
tuan10_chuongiv_bai9_luật lao động.pdf
tuan11_chuongiv_bai10_luật phòng chống tham nhũng.pdf
tuan1_chươngi_bai1_nguongoc_banchat_dacdiem_chucnangcuanhanuoc.pdf
tuan1_gioithieumonhoc.pdf
tuan2_chuongi_bai2_nguongoc_banchat_dacdiem_vaitrocuarpl.pdf
tuan3_chuongii_bai3_nhanuocvabomaynhanuoc.pdf
tuan4_chuongiii_bai4_plcongcudieuchinhqhxh_pdf.pdf
tuan5_chuongiv_bai5_cacnganhluattronhtplvn.pdf
tuan6_chuongiv_bai6_a-boluathinhsu.pdf
tuan6_chuongiv_bai6_b-boluattotunghinhsu.pdf
tuan7_chuongiv_bai7_nganhluatdansu-totungdansu.pdf
tuan8_chuongiv_bai7_nganhluatdansu-totungdansu(tt).pdf
tuan8_chuongiv_bai7_totungdansu.pdf
tuan9_chuongiv_bai8_luathonnhangiadinh.pdf
tuan10_chuongiv_bai9_luatlaodong.pdf
tuan11_chuongiv_bai10_luatpctn.pdf
chuong 1. những kiến thức cb về nn.pdf
chuong 2. bộ máy nn xhcn việt nam.pdf
chuong 3. những kiến thức cb về pl.pdf
chuong 4 (tt). he thong cac vb qppl vn.pdf
chuong 4 (tt). quan he pl.pdf.pdf
chuong 4. quy pham phap luat.pdf
chuong 5. thpl - vppl va tnpl.pdf.pdf
chuong 6 (tt). ý thức pl và pháp chế.pdf.pdf
chuong 6. he thong pl.pdf
chuong 7. pl ve phong, chong tham nhung.pdf
hien phap nam 2013(1).pdf
hien phap nam 2013.pdf
tap bai giang-sv.pdf
chuong 2 khái quát về nhà nước.pdf
chuong 2 khái quát về nhà nước.pptx
chuong 3 nhà nước chxhcn việt nam.pdf
chuong 3 nhà nước chxhcn việt nam.pptx
chuong 4 những vấn đề cơ bản về pháp luật.pdf
chuong 4 những vấn đề cơ bản về pháp luật.pptx
chuong 5 hệ thống pháp luật việt nam.pdf
chuong 5 hệ thống pháp luật việt nam.pptx
chương1 nhập môn pháp luật đại cương.pdf
chương1 nhập môn pháp luật đại cương.pptx
slide pháp luật đại cương.pdf
bai1_nguongoc,banchat,dacdiem,chucnangcuanhanuoc.pdf
bai2_nguongoc,banchat,dacdiem,vaitrocuarpl.pdf
pldc_bai 1 một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật.pdf
plđc_bai 2 nhà nước và bộ máy nhà nước chxhcn việt nam.pdf
plđc_bai 3 những vấn đề chung về pháp luật.pdf
plđc_bai 4 quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật.pdf
plđc_bai 5 quan hệ pháp luật.pdf
plđc_bai 6 vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.pdf
plđc_bai 7 các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật việt nam.pdf
plđc_bai 8 luật dân sự.pdf
plđc_bài 9 luật hình sự.pdf
plđc_chuyen de phong chong tham nhung.pdf
2 những vấn đề cơ bản của pháp luật.pdf
3 quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật.pdf
4 quan hệ pháp luật.pdf
5 vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý.pdf
6 pháp chế.pdf
7 hệ thống pháp luật.pdf
8 luật hiến pháp.pdf
9 luật dân sự.pdf
9 luật hành chính.pdf
11 luật tố tụng dân sự.pdf
12 luật hình sự.pdf
13 luật tố tụng hình sự.pdf
0 giới thiệu môn học.pdf
bai1_nguongoc,banchat,dacdiem,chucnangcuanhanuoc.pdf
bai2_nguongoc,banchat,dacdiem,vaitrocuarpl.pdf
pldc_bai 1 một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật.pdf
plđc_bai 2 nhà nước và bộ máy nhà nước chxhcn việt nam.pdf
plđc_bai 3 những vấn đề chung về pháp luật.pdf
plđc_bai 4 quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật.pdf
plđc_bai 5 quan hệ pháp luật.pdf
plđc_bai 6 vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.pdf
plđc_bai 7 các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật việt nam.pdf
plđc_bai 8 luật dân sự.pdf
plđc_bài 9 luật hình sự.pdf
plđc_chuyen de phong chong tham nhung.pdf
pldc.pdf
10_lao động.pdf
52_hôn nhân gia đình.pdf
bai 1 ll những vấn đề cơ bản về nhà nước.pdf
bai 2 những vấn đề cơ bản về pháp luật.pdf
bai 3 quy phạm pháp luật.pdf
bai 4 quan hệ pháp luật.pdf
bai 5 vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.pdf
bai 6 luật hôn nhân gia đình.pdf
bai 7 luật hình sự.pdf
bai 8 luật dân sự.pdf
bai 9 luật lao động.pdf
ban hành văn bản quy phạm pháp luật.pdf
bộ luật hình sự sửa đổi-2009.pdf
luật dân sự_(so_33.2005.qh11_ngay_14.6.2005).pdf
bai_1._những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật.pdf
bai_2._vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.pdf
bai_3._nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.pdf
bai_4._luật hôn nhân gia đình.pdf
bai_5._luật hình sự tố tụng hình sự.pdf
bai_6._luật dân sự tố tụng dân sự.pdf
bai_7._luật lao động.pdf
tổng hợp tóm tắt ôn tập pháp luật đại cương.pdf
đề cương pháp luật.pdf
một số dạng bài tập pháp luật đại cương.pdf
pldc_complete.pdf
pháp luật đại cương (đề cương và trả lời).pdf
tiểu luận pháp luật đại cương 1.pdf
đề cương ôn tập pháp luật đại cương.pdf
bai_tap_thua_ke.pdf
bai hoc 5-21.txt
bai hoc 5-28.txt
bai hoc 6-11.txt
bai tap thua ke.pdf
[plđc]_cuoiky_17-18.jpg
plđc_1617.jpg
đáp án ôn tập pl- tu nhiên.pdf
[plđc]_cuoiky_17-18.jpg
plđc_1617.jpg
đáp án ôn tập pl- tu nhiên.pdf
[tlsv] pldc 01.jpg
[tlsv] pldc 02.jpg
[tlsv] pldc 03.jpg
[tlsv] pldc 04.jpg
[tlsv] pldc 05.jpg
[tlsv] pldc 06.jpg
[tlsv] pldc 07.jpg
[tlsv] pldc 08.jpg
[tlsv] pldc 09.jpg
[tlsv] pldc 10.jpg
[tlsv] pldc 11.jpg
[tlsv] pldc 12.jpg
[tlsv] pldc 13.jpg
[tlsv] pldc 14.jpg
[tlsv] pldc 15.jpg
[tlsv] pldc 16.jpg
[tlsv] pldc 17.jpg
[tlsv] pldc 18.jpg
[tlsv] pldc 19.jpg
[tlsv] pldc 20.jpg
[tlsv] pldc 21.jpg
[tlsv] pldc 22.jpg
[tlsv] pldc 23.jpg
[tlsv] pldc 24.jpg
[tlsv] pldc 25.jpg
[tlsv] pldc 26.jpg
[tlsv] pldc 27.jpg
[tlsv] pldc 28.jpg
[tlsv] pldc 29.jpg
[tlsv] pldc 30.jpg
[tlsv] pldc 31.jpg
[tlsv] pldc 32.jpg
[tlsv] pldc 33.jpg
[tlsv] pldc 34.jpg
[tlsv] pldc 35.jpg
[tlsv] pldc 36.jpg
[tlsv] pldc 37.jpg
[tlsv] pldc 38.jpg
[tlsv] pldc 39.jpg
[tlsv] pldc 40.jpg
[tlsv] pldc 41.jpg
[tlsv] pldc 42.jpg
[tlsv] pldc 43.jpg
[tlsv] pldc 44.jpg
[tlsv] pldc 45.jpg
[tlsv] pldc 46.jpg
[tlsv] pldc 47.jpg
[tlsv] pldc 48.jpg
[tlsv] pldc 49.jpg
img_0633.jpg
img_0634.jpg
img_0635.jpg
pluat.jpg
224_nhanuoc_phap_lu.jpg
câu hỏi ôn tập nhà nước pl đại cương.pdf.pdf
đề thi pháp luật đại cương k60.pdf
2016-2017 plđc 16ctt2.pdf
2016-2017 plđc cuoi-ki.jpg
2017-2018 plđc cuoi-ki.jpg
2018-2019 plđc cuoi-ki.jpg
phap luat dai cuong 2015.jpg
60641588_605248573295785_6929441926890389504_n.jpg
60830962_605248236629152_486406455021273088_n.jpg
60959427_605248086629167_1873874384200925184_n.jpg
61126374_605248333295809_5194622731009654784_n.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản như: Những vấn đề lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật; Tổ chức bộ máy Nhà nước, Những khái niệm cơ bản trong pháp luật như: Hệ thống pháp luật, Quy phạm pháp luật, Quan hệ pháp luật, Vi phạm pháp luật… và những kiến thức cơ bản của một số ngành luật như Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Lao động… nhằm nâng cao ý thức sống và làm việc theo pháp luật của mỗi cá nhân và của cộng đồng. * Nội dung chi tiết Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC 1. Nguồn gốc Nhà nước 2. Bản chất Nhà nước 2.1. Tính giai cấp và tính xã hội của Nhà nước 2.2. Vị trí của Nhà nước trong xã hội có giai cấp 2.3. Định nghĩa Nhà nước 3. Hình thức Nhà nước 3.1 Hình thức chính thể 3.2 Hình thức cấu trúc nhà nước 3.3 Chế độ chính trị Chương 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT 1. Nguồn gốc pháp luật 2. Bản chất pháp luật 2.1. Tính giai cấp và tính xã hội của pháp luật. 2.2. Khái niệm pháp luật. 2.3. Mối quan hệ giữa pháp luật và các hiện tượng xã hội khác. 3. Các đặc điểm chung (thuộc tính) của pháp luật 3.1. Tính quy phạm phổ biến 3.2. Tính xác định chặt chẽ về hình thức 3.3. Tính được đảm bảo bằng nhà nước. 4. Hình thức Pháp luật 4.1. Khái niệm Hình thức pháp luật. 4.2. Các hình thức pháp luật cơ bản. Chương 3 QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1. Quy phạm pháp luật 1.1. Khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật. 1.2. Cơ cấu của quy phạm pháp luật Giả định Quy định Chế tài 2. Văn bản quy phạm pháp luật 2.1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật 2.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành ở Việt Nam (theo quy định của Hiến pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) Chương 4 QUAN HỆ PHÁP LUẬT 1. Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật 2. Chủ thể quan hệ pháp luật 2.1. Khái niệm chủ thể và năng lực chủ thể 2.2. Các loại chủ thể quan hệ pháp luật Chương 5 VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 1. Vi phạm pháp luật. 1.1. Khái niệm, dấu hiệu vi phạm pháp luật 1.2. Cấu thành vi phạm pháp luật 1.3. Phân loại vi phạm pháp luật 2. Trách nhiệm pháp lý. 2.1. Khái niệm, đặc điểm trách nhiệm pháp lý 2.2. Phân loại trách nhiệm pháp lý Chương 6 HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 1. Khái niệm hệ thống pháp luật 1.1. Khái niệm hệ thống pháp luật 1.2. Cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật 1.3. Hình thức bên ngoài của hệ thống pháp luật 2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành Chương 7 NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP 1. Khái niệm ngành Luật Hiến pháp 1.1. Đối tượng điều chỉnh 1.2. Phương pháp điều chỉnh 2. Một số chế định cơ bản của Luật Hiến pháp 2.1. Chế định vế quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 2.2. Bộ máy Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Chương 8 NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ 1. Khái niệm ngành Luật Hình sự 1.1. Đối tượng điều chỉnh 1.2. Phương pháp điều chỉnh 2. Một số chế định cơ bản của ngành Luật Hình sự 2.1. Tội phạm 2.2. Hình phạt 2.3. Các nhóm tội phạm trong luật hình sự việt nam Chương 9 NGÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1. Khái niệm ngành Luật Tố tụng Hình sự 1.1. Đối tượng điều chỉnh 1.2. Phương pháp điều chỉnh 2. Một số chế định cơ bản của ngành Luật Tố tụng Hình sự 2.1 Chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự 2.2. Các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự 2.3. Các giai đoạn tố tụng hình sự Chương 10 NGÀNH LUẬT DÂN SỰ 1. Khái niệm ngành Luật Dân sự 1.1. Đối tượng điều chỉnh 1.2. Phương pháp điều chỉnh 2. Một số chế định cơ bản của ngành Luật Dân sự 2.1. Tài sản và quyền sở hữu 2.2. Hợp đồng 2.3. Thừa kế Chương 11 NGÀNH LUẬT LAO ĐỘNG 1. Khái niệm ngành Luật Lao động 1.1. Đối tượng điều chỉnh 1.2. Phương pháp điều chỉnh 2. Một số chế định cơ bản của ngành Luật Lao động 2.1. Hợp đồng lao động 2.2. Quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động 2.3. Giải quyết tranh chấp lao động

Bài viết liên quan

Câu 26: Phân Biệt Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật Với Hành Vi Trái Pháp Luật?
Câu 26: Trình Bày Dấu Hiệu Của Vi Phạm Pháp Luật? Các Yếu Tố Cấu Thành Của Vi Phạm Pháp Luật?
Câu 21: Trình Bày Cấu Trúc Của Quy Phạm Pháp Luật.
Câu 13 Văn Bản Pháp Luật Do Cơ Quan Nhà Nước Ở Tw Ban Hành Có Hiệu Lực Trong Phạm Vi Toàn Lãnh Thổ
Câu 11 Trình Bày Các Hình Thức Pháp Luật Trong Lịch Sử? Thế Nào Là Hình Thức Tiền Lệ Pháp? Câu Nói Tiền Lệ Pháp Là Hình Thức Pháp Luật Lạc Hậu Thể Hiện Trình Độ Pháp Lý Thấp?
Câu 10: Nguồn Duy Nhất Để Hình Thành Pháp Luật Đó Là Văn Bản Pháp Luật Do Nhà Nước Ban Hành?
Câu 8 Mọi Quy Tắc Tồn Tại Trong Xã Hội Có Nhà Nước Đều Được Xem Là Pháp Luật?
Câu 7 Hình Thức Tổ Chức Của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Hiện Nay?
Câu 6: Tại Sao Nói Nhà Nước Mang Bản Chất Giai Cấp Sâu Sắc?
Câu 4. Nhà Nước Chỉ Mang Bản Chất Giai Cấp?
Câu 3: Phân Biệt Hình Thức Chính Thể Quân Chủ Và Chính Thể Cộng Hòa?
Câu 2 Tại Sao Trong Xã Hội Cộng Sản Nguyên Thủy, Nhà Nước Chưa Ra Đời?
Câu 1 Nêu Ra Nguồn Gốc Ra Đời Của Nhà Nước Và Pháp Luật Theo Quan Điểm Của Học Thuyết Mác – Lê-Nin?
Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương - 15, Quyền Thừa Kế
Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương - 14, Luật Dân Sự
Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương - 13, Luật Hình Sự
Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương - 12, Ngành Luật
Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương - 11, Trách Nhiệm Pháp Lý
Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương - 10, Vi Phạm Pháp Luật
Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương - 9, Thực Hiện Pháp Luật
Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương - 8, Quan Hệ Pháp Luật
Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương - 7, Quy Phạm Pháp Luật
Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương - 5, Văn Bản Pháp Luật
Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương - 4, Hình Thức Pháp Luật
Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương - 3, Pháp Luật
Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương - 2, Bộ Máy Nhà Nước
Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương - 1, Nhà Nước
Pháp Luật Đại Cương/luật Lao Động
Pháp Luật Đại Cương - Pháp Luật Thừa Kế
Luật Tố Tụng Hình Sự
Luật Hình Sự
Quan Hệ Gia Đình (Thể Hiện Qua Quyền Và Nghĩa Vụ Giữa Các Thành Viên Trong Gia Đình)
Các Trường Hợp Và Thủ Tục Giải Quyết Ly Hôn
Điều Kiện Kết Hôn
Khái Niệm Luật Hiến Pháp
Vi Phạm Pháp Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý
Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Các Thuộc Tính Của Pháp Luật
Bản Chất Của Pháp Luật
Bản Chất Của Nhà Nước
Nguồn Gốc Nhà Nuớc Theo Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác Lênin
Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương  (Đề Cương Và Trả Lời)
Bài 4 Luật Hôn Nhân Và Gia Đình
Bài 3: Bộ Máy Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Bài 2 Vi Phạm Pháp Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý
Các Ngành Luật Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam
Pháp Luật – Công Cụ Điều Chỉnh Các Mối Quan Hệ Xã Hội
Nhà Nước Và Bộ Máy Nhà Nước Chxhcn Việt Nam (Apparatus Of The Socialist Republic Of Vietnam)
Nhà Nước Và Bộ Máy Nhà Nước
Nguồn Gốc, Bản Chất, Đặc Điểm, Chức Năng Của Pháp Luật
Luật Lao Động
Pháp Luật Thừa Kế
Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự
Luật Hôn Nhân Và Gia Đình
Luật Hiến Pháp
Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Nhà Nước Và Pháp Luật
Đề Thi Cuối Kỳ Môn Pháp Luật Đại Cương 50 Phút 50 Câu Trắc Nghiệm + Bài Tập Bkhcm
Đề Thi Giữa Kỳ Môn Pháp Luật Đại Cương 50 Phút 50 Câu Trắc Nghiệm Có Đáp Án Bkhcm
Đề Cương Môn Pháp Luật Đại Cương Bkhcm - Luật Tố Tụng Hình Sự
Đề Cương Môn Pháp Luật Đại Cương Bkhcm - Luật Hình Sự
Đề Cương Ôn Tập Pháp Luật Đại Cương Bkhn
Một Số Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đúng Sai, Giải Thích Pháp Luật Đại Cương
Đề Cương Môn Học Pháp Luật Đại Cương
Tự Luận & Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương (Cơ Bản)

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Giáo Trình Pháp Luật Đại Cượng Bách Khoa ( Book ).Pdf