Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết
Đh Công Nghệ Thông Tin - Nguyễn Đình Loan Phương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
- Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

kendall7e_ch01_assuming the role of the systems analyst.pdf
kendall7e_ch02_understanding organizational style and its impact on information systems.pdf
kendall7e_ch04_information gathering interactive methods.pdf
kendall7e_ch05_information gathering unobtrusive methods.pdf
kendall7e_ch06_agile modeling and prototyping.pdf
kendall7e_ch07_using dataflow diagrams.pdf
kendall7e_ch10_preparing the systems proposal.pdf
kendall7e_ch11_designing effective output.pdf
kendall7e_ch12_designing effective input.pdf
kendall7e_ch13_designing databases.pdf
kendall7e_ch15_designing accurate data entry procedures.pdf
kendall7e_ch16_quality assurance through software engineering.pdf
kendall7e_ch17_implementing distributed systems.pdf
kendall7e_ch18_object-oriented systems analysis and design using uml.pdf
chương 1. tổng quan về hệ thống thông tin.pdf
chương 2. mô hình và các phương pháp mô hình hóa.pdf
chương 3. khởi tạo và thiết lập kế hoạch hệ thống.pdf
chương 4. khảo sát hệ thống.pdf
chương 5. mô hình hóa dữ liệu.pdf
l1_pttkht_giới thiệu.pdf
l2_giới thiệu_uml.pdf
l3-quy_trình phát triển phần mềm.pdf
l4-phân tích môi trường và nhu cầu.pdf
l5-phân tích chức năng.pdf
l6-phân tích cấu trúc.pdf
l7-phân tích tương tác.pdf
l8-thiết kế kiến trúc và giao diện.pdf
l9-thiết kế lớp và dữ liệu.pdf
use-case-template.pdf
baocao_phan giao dien.pdf
da361_2093_quanly_khovattu.pdf
danh sách đề tài.pdf
er quan ly do an.sws
luan van tot nghiep.pdf
mo hinh er quan ly do an.pdm
mo hinh er thu vien.cdb
mo hinh er thu vien.cdm
pttk_c1_tổng quan về httt.pdf
pttk_c2_xác định và phân tích yêu cầu.pdf
pttk_c3_phân tích thiết kế thành phần dữ liệu.pdf
pttk_c4.1_phân tích thiết kế thành phần xử lý.pdf
pttk_c4.2_phân tích thiết kế thành phần xử lý.pdf
pttk_c5_thiết kế thành phần giao diện.pdf
quan ly an pham.pdf
quan ly cong tac giang day.cdm
quan ly tuyen dung nhan vien.pdf
tuan7_06hc441_nguyentranminhtu.pdf
pttk_c0.pdf
pttk_c1.pdf
pttk_c2.pdf
pttk_c3.pdf
pttk_c4.pdf
pttk_c5.1.pdf
pttk_c5.2.pdf
đề cương môn học.pdf
tuan1 - bai tap - mo hinh er.pdf
tuan1 - mo hinh du lieu - phan tich.pdf
tuan2 - bai tap - mo hinh dfd.pdf
tuan2 - mo hinh dfd - phan tich.pdf
tuan3 - bai tap - mo hinh tua merise.pdf
tuan3 - mo hinh tua merise.pdf
tuan4 - thiet ke du lieu.pdf
tuan5 - bai tap - mo hinh to chuc xu ly tua merise.pdf
tuan5- mo hinh to chuc xu ly tua merise.pdf
tuan67- thiet ke giao dien.pdf
pttk_1_tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.pdf
pttk_2_khảo sát hiện trạng – phân tích yêu cầu.pdf
pttk_3_phân tích hệ thống.pdf
pttk_4_mô hình hóa nghiệp vụ.pdf
pttk_5_mô hình hóa dữ liệu.pdf
PTTKHTTT.pdf
bai tap 1_er.pdf
danh sách đề tài.pdf
hồ sơ khảo sát hệ thống.pdf
mo hinh tua merise.pdf
sơ đồ mạng- lưu ý hướng mũi tên.pdf
thực hành_power designer.pdf
tuan1_-_bai_tap_-_mo_hinh_er.pdf
tuan2_-_bai_tap_-_mo_hinh_dfd.pdf
tuan3_-_bai_tap_-_mo_hinh_tua_merise.pdf
tuan3_-_mo_hinh_tua_merise.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Chương 1 : Tổng quan về HTTT - Định nghĩa HTTT - Các trục biểu diễn một HTTT - Các mặt phẳng quy chiếu - Vai trò - Yêu cầu đối với một phân tích viên - Tiếp cận xây dựng HTTT - Mô hình và các phương pháp mô hình hóa Chương 2-Xác định và phân tích yêu cầu - Mục đích khảo sát - Nội dung khảo sát - Đối tượng khảo sát - Các bước thực hiện - Các phương pháp xác định yêu cầu - Case study Chương 2-Xác định và phân tích yêu cầu (tt) - Các công cụ sử dụng trong việc mô tả hệ thống - Hồ sơ khảo sát hiện trạng - Đánh giá hiện trạng - Chọn lựa phương án thiết kế - Case study Chương 3 : Phân tích thiết kế thành phần xử lý - Mô hình hóa xử lý mức quan niệm - Case study Chương 3 : Phân tích thiết kế thành phần xử lý (tt) - Mô hình hóa xử lý mức quan niệm (tt) - Case study Chương 3 : Phân tích thiết kế thành phần xử lý (tt) - Mô hình hóa xử lý mức vật lý - Thiết kế hệ thống - Case study Chương 4 : Phân tích thiết kế thành phần dữ liệu - Mô hình hóa dữ liệu ở mức quan niệm (Mô hình ERD mức quan niệm) Chương 4 : Phân tích thiết kế thành phần dữ liệu (tt) - Mô hình hóa dữ liệu ở mức quan niệm (tt) - Case study Chương 4 : Phân tích thiết kế thành phần dữ liệu (tt) - Mô hình hóa dữ liệu mức vật lý - Case study Chương 5 : Thiết kế thành phần giao diện - Thiết kế màn hình chính (main window) - Thiết kế hệ thống thực đơn (Menu) - Thiết kế hệ thống thanh công cụ (Toolbars) - Thiết kế các màn hình nhập liệu - Thiết kế các hộp hội thoại - Thiết kế các màn hình thông báo - Thiết kế các báo biểu, thống kê trên lớp về đồ án của từng nhóm phần thiết kế giao diện. - Kỹ thuật lập trình kết nối CSDL (ADO.NET) - Kỹ thuật lập trình báo biểu (Crystal Report) Tài liệu tham khảo -Bài giảng Phân tích thiết kế HTTT, Khoa CNTT, Trường Đại học Công nghệ Thông tin. -Giáo trình Phân tích thiết kế HTTT – ĐHCNTT, Huỳnh Ngọc Tín, 2005 -Giáo trình Phân tích thiết kế HTTT – ĐHKHTN, Phạm Nguyễn Cương, 2003 -C#2005, Tập 4, Quyển 1, Lập trình Cơ sở dữ liệu, Phạm Hữu Khang, Trần Tiến Dũng, 2006 -Gary B. Shelly, and Harry J. Rosenblatt, Systems analysis and design, 9th edition, United States of America, 2011. -Kenneth E. Kendall, and Julie E. Kendall, Systems analysis and design, 8th edition, Prentice Hall, 2011.

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Co3025_Ptthietkehethong.Pdf
Gary B. Shelly, Thomas J. Cashman, Harry J. Rosenblatt, Systems Analysis And Design.Pdf
Giáo Trình Pttkhttt.Pdf
Giáo Trình Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý.Pdf
Giáo Trình Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống_Tran_Dac_Phien.Pdf
Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall, Systems Analysis And Design.Pdf
Pttkhttt_Ptit.Pdf
Phan Tich Thiet Ke He Thong.Pdf
Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Hướng Cấu Trúc_Ts_Le_Van_Hung_P1.Pdf
Ky_Thuat_Phan_Tich_Va_Thiet_Ke_Httt_Huong_Cau_Truc_Ts_Le_Van_Hung_P2.Pdf