Phân Tích Dữ Liệu Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

phantichdulieu- noi dung mon hoc.pdf
phantichdulieu_ch4_phan loai du lieu.pdf
phantichdulieu_ch5_phan nhom du lieu.pdf
phantichdulieu_ch6_phan tich thanh phan chinh.pdf
phantichdulieu_ch7_phan tich chuoi thoi gian.pdf
phantichdulieu_ch8_hoi quy tuyen tinh.pdf
phantichdulieu_ch9_xu ly so lieu thuc nghiem.pdf
chuong1 phương pháp số tương ðối và phương pháp chỉ số.htm
chuong2 ước lượng khoảng tin cậy.htm
chuong3 kiểm ðịnh giả thuyết.htm
chuong4 kiểm ðịnh phi tham số.htm
chuong5 phân tích phương sai.htm
chuong6 phương pháp hồi qui và tương quan.htm
dapso.htm