Phân Tích Chi Phí Và Lợi Ích Đề thi Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

lecture1 giới thiệu phân tích chi phí và lợi ích.pdf
lecture2 cơ sở khái niệm của phân tích chi phí và lợi ích.pdf
lecture3 thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất .pdf
lecture4 nhận dạng lợi ích và chi phí.pdf
lecture5 đánh giá lợi ích và chi phí có giá cả thị trường.pdf
153__thi_chi_ph12.pdf
964255_413921195382543_2054754_o.jpg
965717_413920922049237_2115720511_o.jpg