Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Bài giảng Bài tập

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

phan tich bao cao tai chinh.pdf
ptbctc.pdf
chuong 1-pttcdn.pdf
chuong 2-kqhdsxkd.pdf
chuong 2-kqhdsxkd.pptx.pdf
chuong3.pdf
chuong4--ptbctc.pdf
chuong4--ptbctc.pptx.pdf
chuong 5.pdf
chuong 1-pttcdn.pdf
chuong 2-pttcdn.pdf
chuong 3-pttcdn.pdf
chuong4--ptbctc.pdf
chuong 5 va 6.pdf
bài tập phân tích tài chính.pdf