Nhập Môn Cntt2 Bài giảng Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

nmcntt2-bai01-chuong01-gioithieu-ver.3.0.pdf
nmcntt2-bai02-chuong02-httt-ver.3.1.pdf
nmcntt2-bai03-chuong02-knpm-ver.3.0.pdf
nmcntt2-bai04-chuong02-mmt-ver.3.1.pdf
nmcntt2-bai05-chuong02-khmt-ver.3.1.pdf
nmcntt2-bai06-chuong02-cntt-ver.3.1.pdf
nmcntt2-bai07-chuong02-tgmt-ver.3.0.pdf
nmcntt2-bai08-09-chuong03-dao duc nghe nghiep-ver.2.0.pdf
baitap_lt_hki2-16.pdf
bttl01_cn_baitaplaprapmaytinh.pdf
bttl02_nhom_baitaplaprapmaytinh.pdf
de cuong thuc hanh.pdf
tuan01_huongdanlaprapmaytinh.pdf