Nguyên Lý Marketing Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

01.nhap mon marketing.pdf
02.quan tri chien luoc marketing va ke hoach chien luoc marketing.pdf
03.phan tich moi truong marketing.pdf
04.lua chon thi truong muc tieu va chien luoc dinh vi thi truong.pdf
05.chinh sach phan phoi.pdf
06.chinh sach san pham.pdf
07.chinh sach gia ca.pdf
08.chinh sach phan phoi.pdf
09.chinh sach xuc tien hon hop.pdf
10.marketing quoc te (other).pdf
10.marketing quoc te.pdf
chapter 1 - marketing co ban.pdf
chapter 2 - he thong thong tin marketing.pdf
chapter 3 - moi truong marketing.pdf
chapter 4 - phan tich thi truong va nguoi tieu dung.pdf
chapter 5 - phan tich thi truong b 2 b.pdf
chapter 6 - phan tich nganh va moi truong canh tranh.pdf
chapter 7 - nghien cuu lua chon thi truong muc tieu.pdf
chapter 8 - dinh vi san pham.pdf
chapter 9 - chien luoc san pham va dich vu.pdf
chapter 10 - chien luoc gia.pdf
chapter 11 - chien luoc phan phoi.pdf
chapter 12 - chien luoc xuc tien hon hop.pdf
chapter 13 - thiet ke mot chien luoc marketing dien hinh.pdf
chapter 14 - thuc hien cac chuong trinh marketing.pdf
chapter 15 - kiem tra ca hoat dong marketing.pdf
chapter 16 - nghe ban hang va quan tri ban hang.pdf
chapter 17 - chien luoc va co cau to chuc luc luong ban hang.pdf
chapter 18 - tro thanh nguoi giam doc ban hang chuyen nghiep.pdf
chapter 19 - ky nang lanh dao trong ban hang.pdf
chapter 20 - cac cong cu giup lap ke hoach ban hang.pdf
chapter 21 - du bao ban hang va lap ngan sach ban hang.pdf
chapter 22 - tuyen dung_ dao tao nhan vien ban hang.pdf
chuyen cho sv c1-4.pdf
khotailieu.com_nn543384.pdf
syllabus nguyên lý marketing.pdf
01.nhap mon marketing.pdf
02.quan tri chien luoc marketing va ke hoach chien luoc marketing.pdf
03.phan tich moi truong marketing.pdf
04.lua chon thi truong muc tieu va chien luoc dinh vi thi truong.pdf
05.chinh sach phan phoi.pdf
06.chinh sach san pham.pdf
07.chinh sach gia ca.pdf
08.chinh sach phan phoi.pdf
09.chinh sach xuc tien hon hop.pdf
10.marketing quoc te (other).pdf
10.marketing quoc te.pdf
chuyen cho sv c1-4.pdf
bài tập trắc nghiệm marketing.pdf
cau-hoi-trac-nghiem-mon-marketing.pdf
mar-tracnghiem1-moi-roi.pdf
nguyên lí marketing.pdf
trac_nghiem_mar1_7215_8455.pdf
kì 2 năm 2016 - 2017.jpg
kì 2 năm 2016 - 2017_2.jpg
kì 2 năm 2016 - 2017_3.jpg
kì 2 năm 2016 - 2017_4.jpg
kì 2 năm 2016 - 2017_5.jpg
kì 2 năm 2016 - 2017_6.jpg