Nghiệp Vụ Ngân Hàng Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1 khái niệm và bản chất của nhtm.pdf
chuong 2 nghiệp vụ huy động vốn.pdf
chuong 3 tín dụng ngân hàng.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Giáo Trình Nghiệp Vụ Nhtm.Pdf