Mẫu Thiết Kế Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Ts Nguyễn Văn Hiệp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1_tổng quan về phát triển phần mềm.pdf
chuong2_cấu trúc phần mềm hướng ₫ối tượng.pdf
chuong3_interface & class trong c#.pdf
chuong4_vòng ₫ời ₫ối tượng và sự tương tác giữa chúng.pdf
chuong5_vòng ₫ời ₫ối tượng và sự tương tác giữa chúng.pdf
chuong6_các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các ₫ối.pdf
chuong7_các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo ₫ối tượng.pdf
chuong8_các mẫu thiết kế che dấu hành vi, thuật giải.pdf
bai 1.1_ xây dựng ứng dụng oop n gin.pdf
bai 1.2_sử dụng mẫu composite .pdf
bai 2.1_sử dụng mẫu strategy và proxy.pdf
bai 3.1_sử dụng mẫu adapter và abstract f.pdf
bai 4.1_dùng mẫu template method xây dựng trình quản lý hệ thống file m.pdf
bai 5.1_xây dựng và kiểm thử thuật gii tiến hóa trên các cá thể.pdf
bai 6.1_xây dựng và kiểm thử hệ thống qun lý biểu thức .pdf
bai 7.1_tiến hóa các biểu thức về biểu thức mục tiêu .pdf
bai 8.1_ viết chương trình soạn thảo mê cung .pdf
bai 9.1_tiến hóa các tập luật chơi để tìm đừờng đi trong mê cung .pdf
dapan 1.2.pdf
dapan 2.1.pdf
dapan 3.1.pdf