Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Doãn Phước - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chương-1-nhập-môn.pdf
chương-2-điều-khiển-liên-tục-trong-miền-phức.pdf
chương-3-điều-khiển-liên-tục-trong-miền-thời-gian.pdf
chương-4-điều-khiển-hệ-không-liên-tục.pdf
thong_tin_ve_mon_hoc.pdf
bai01_giới thiệu.pdf
bai01_giới thiệu.pdf
bai02_mô tả hệ thống.pdf
bai02_mô tả hệ thống.pdf
bai02_mô tả tín hiệusvmoi.pdf
bai02_mô tả tín hiệusvmoi.pdf
bai03_tuyến tính hóa xung quanh điểm làm việc.pdf
bai03_tuyến tính hóa xung quanh điểm làm việc.pdf
bai04_các khâu động học cơ bản.pdf
bai04_các khâu động học cơ bản.pdf
bai05_các thuật toán điều khiển.pdf
bai05_các thuật toán điều khiển.pdf
bai07_thiết kế bộ điều khiển.pdf
bai07_thiết kế bộ điều khiển.pdf
bai07_thiết kế bộ điều khiển 2.pdf
bai07_thiết kế bộ điều khiển 2.pdf
bai08_điều khiển liên tục trong miền thời gian.pdf
bai08_điều khiển liên tục trong miền thời gian.pdf
bai09_phân tích hệ thống trong không gian trạng thái.pdf
bai09_phân tích hệ thống trong không gian trạng thái.pdf
bai10_thiết kế hệ thống trong không gian trạng tháimoi.pdf
bai10_thiết kế hệ thống trong không gian trạng tháimoi.pdf
bài06_phân tích hệ thống.pdf
bài06_phân tích hệ thống.pdf
ly thuyet dktd.pdf
ly thuyet dktd 2.pdf
bai01_nhapmon.pdf
bai02_laplace_tinhieu_hethong.pdf
bai03_mohinh.pdf
bai04_sodokhoi_mason2.pdf
bai05_tinh_ondinh.pdf
bai06_chatluong_hthong.pdf
bai07_giambac_cackhaucoban.pdf
bai08_phantich_mientanso.pdf
bai09_tieuchuan_nyquist.pdf
bai10_dothi_bode.pdf
bai11_bo_dk_pid.pdf
bai12_ziegler_toiuu_doixung.pdf
bai13_imc_smith.pdf
bai14_mh_trthai.pdf
bai15_tinhdkduoc_qsduoc.pdf
bai16_dk_phanhoi_trthai.pdf
bai17_qs_trthai.pdf
bai18_mohinh_he_roirac.pdf
bai19_phantich_he_roirac.pdf
bai20_khsat_heroirac_tinh_ondinh.pdf
bài tập lý thuyết điều khiển tự động bkhn.pdf
bài tập lý thuyết điều khiển tự động bách khoa hà nội.pdf
bao_cao_thi_nghiem_ly_thuyet_dieu_khien_tu_dong_2.doc
bao_cao_thi_nghiem_ly_thuyet_dieu_khien_tu_dong_2.pdf
các bài thí nghiệm lý thuyết điều khiển tự động phần hệ xung số và phi tuyến.pdf
đề ltdk.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Advanced Control Engineering.Pdf
Ly_Thuyet_Điều Khiển_Tự Động.Pdf
Ly_Thuyet_Điện Tử_Viễn Thông.Pdf
Modern Control Engineering 5th Edition.Pdf
Series In Electrical And Computer Engineering - Vol 2 - A Mathematical Introduction To Control Theory - S. Engelberg.Pdf