Lập Trình Game Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

02. history, team & development.pdf
03. sprite programming-directinput.pdf
05.discussions.pdf
06.isometric engines.pdf
engine2d_arch.pdf
frameanimationsample.pdf
introduce to windows & directx programming.pdf
project.pdf
short_introduction.pdf
team & development.pdf
transformation.pdf
0 - mobile games 101.pdf
1 - android review.pdf
2 - android graphic & sound.pdf
3 - game development framework.pdf