Kỹ Thuật Thi Công Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

01_de_cuong_ce_20102011.pdf
05_tcxd 190-1996- mong coc thiet dien nho.pdf
06_tcxd 196-1997-nct-thu tinh va kiem tra cl coc khoan nhoi.pdf
07_tcxd 197-1997-nha cao tang-thi cong coc khoan nhoi.pdf
08_tcxd 206-1998-coc khoan nhoi-yeu cau chat luong.pdf
09_tcxdvn 286-2003-dong va ep coc-tc thi cong va nghiem thu.pdf
11_tcvn 4453-1995- ket cau bt va btct toan khoi.pdf
13_tcvn 4085-1985-ket cau gach da-qp thi cong va nghiem thu.pdf
14_tcvn 5674-1992-cong tac hoan thien trong xay dung.pdf
15_tcxdvn 303 -2004-cong tac lat va lang-tc va nt.pdf
baitap01-rev2.pdf
phan1ch01 g iới thiệu về công tác đất.pdf
phan1ch02 k hối lượng đất và sự chuyển đất.pdf
phan1ch03 công tác chuẳn bị phục vụ thi công đất.pdf
phan1ch04 t hi ông đào đất thủ công.pdf
phan1ch05 t hi công đào đất cơ giới.pdf
phan1ch06 t hi ông đắp và đầm đất.pdf
phan1ch07 t hi công đóng cọc và cừ.pdf
phan2ch01 c ông tác bê tông đúc tại chỗ.pdf
phan2ch02 c ông tác cốp pha và giàn giáo.pdf
phan2ch03 c ông tác cốt thép.pdf
phan2ch04 c ông tác bê tông.pdf
phan3ch01 c ác loại thiết bị và cần trục lắp ghép.pdf
phan4ch01 c ông tác xây và hoàn thiện.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

02_Construction Methods And Management By S. W. Nunnally, 7th Edition, 2007.Pdf