cửu dương thần công

Bước này để lọc bỏ các request không hợp lệ