Kỹ Thuật Số Nâng Cao Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

kts-c6-vhdl.pdf
kts2-ch1-pld.pdf
kts2-ch2-asm.pdf
kts2-ch3-async.pdf.pdf
kts2-ch4-hazards.pdf
p3_the_arithmetic_logic_unit.pdf
p4_data_path_and_control.pdf
synopsy_verilog hdl reference manual.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các hệ tuần tự, phương pháp thiết kế hệ thống số bằng HDL Chương 1–Thiết kế hệ tuần tự đồng bộ 1. Thành lập bảng trạng thái 2. Rút gọn bảng trạng trạng thái 3. Phương pháp gán trạng thái 4. Cài đặt hệ tuần tự đồng bộ Chương 2–Thiết kế máy trạng thái (SM) 1. Lưu đồ máy trạng thái 2. Thành lập lưu đồ SM 3. Cài đặt lưu đồ SM 4. Giới thiệu về RTL Chương 3–Hệ tuần tự không đồng bộ 1. Phân tích hệ tuần tự không đồng bộ 2. Thành lập và rút gọn bảng dòng cơ bản 3. Gán trạng thái và cài đặt bảng dòng 4. Thiết kế hệ tuần tự không đồng bộ Chương 4–Hazard 1. Hazard trong các hệ tổ hợp 2. Phát hiện hazard tĩnh 0 và hazard tĩnh 1 3. Hazard động 4. Thiết kế hệ tổ hợp không có hazard 5. Hazard tất yếu 6. Cài đặt không có hazard dùng SR Flipflop Chương 5–Ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL) 1. Verilog 2. VHDL Chương 6–Thiết kế mạch tổ hợp bằng HDL 1. Giới thiệu chung 2. Bộ cộng - trừ 3. Bộ giải mã và mã hóa 4. Bộ dồn kênh 5. Bộ so sánh 6. Bộ ALU Chương 7–Thiết kế mạch tuần tự bằng HDL 1. Giới thiệu chung 2. Thiết kế mạch chốt và Flipflop 3. Thiết kế bộ đếm 4. Thiết kế hệ tuần tự đồng bộ Chương 8–Thiết kế máy trạng thái hữu hạn FSM 1. Mã hóa trạng thái 2. Ngõ ra loại Mealy và Moore 3. Mạch logic trạng thái kế và ngõ ra tuần tự 4. Các máy trạng thái tương tác Chương 9–Thiết kế vi xử lý 1. Cấu trúc tiêu biểu của vi xử lý 2. Datapath 3. Đơn vị điều khiển 4. Thí dụ thiết kế 1 vi xử lý đơn giản

Kết quả cần đạt được

Sinh viên nắm được cách thiết kế các hệ tuần tự logic, và thiết kế hệ thống số bằng HDL.

Tài liệu tham khảo

1. Charles H. Roth, Jr.–Fundamentals of Logic Design, 5th Ed.–Thomson, 2003 2. Charles H. Roth–Digital Systems Design Using VHDL 2nd Ed.–Thomson, 2008 3. Stephen Brown and Zvonko Vranesic–Fundamentals of digital logic with VHDL design, 2nd Ed.–Mcgraw-Hill, 2005 4. Stephen Brown and Zvonko Vranesic–Fundamentals of digital logic with Verilog design, 2nd Ed.–Mc.Graw-Hill, 2008 5. Enoch O. Hwang–Microprocessor Design, Principles and Practices with VHDL–Brooks/Cole 2004

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Digital Systems Design Using Vhdl.Pdf
Fundamentals Of Logic Design 6th 2012.Pdf