Kỹ Thuật Ra Quyết Định Cho Kỹ Sư Engineering Decision Making Đề thi Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

01-engineeringdecisionmaking[1].pdf
01-engineeringdecisionmaking[1].pdf
02-introlinearprogramming[1].pdf
02-introlinearprogramming[1].pdf
03-simplex_algorithm[1].pdf
03-simplex_algorithm[1].pdf
04-duality_concepts[1].pdf
04-duality_concepts[1].pdf
05-networks_20and_20flows[1].pdf
05-networks_20and_20flows[1].pdf
06-transshipment_20and_20shortest_20path[1].pdf
06-transshipment_20and_20shortest_20path[1].pdf
07-dynamic_20programming[1].pdf
07-dynamic_20programming[1].pdf
08-_20hungarian_20method[1].pdf
08-_20hungarian_20method[1].pdf
09-combinatorial_20analysis[1].pdf
09-combinatorial_20analysis[1].pdf
10-basic_20probability_20review[1].pdf
10-basic_20probability_20review[1].pdf
11-basic_20probability-_20case_20studies[1].pdf
11-basic_20probability-_20case_20studies[1].pdf
12-probability_20distributions[1].pdf
12-probability_20distributions[1].pdf
13-using_20data[1].pdf
13-using_20data[1].pdf
14-simulation[1].pdf
14-simulation[1].pdf
15b-value_20at_20risk[1].pdf
15b-value_20at_20risk[1].pdf
forwards[1].pdf
forwards[1].pdf
linear-probmidterm-exam.doc
linear-probmidterm-exam.doc
value of information[1].pdf
value of information[1].pdf
de thi hoc ky.doc
de thi hoc ky.pdf
de thi hoc ky 2.pdf
de thi hoc ky ct09.doc
de thi hoc ky ct09.pdf
linear-probmidterm-exam.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Mô hình hoá các quyết định và phân tích các mô hình tạo cách tiếp cận hệ thống về ra quyết định. Môn học trình bày các kiến thức cơ bản về xác suất thống kê, giải các bài toán qui hoạch, khai phá dữ liệu, bài toán đa mục tiêu thường gặp trong việc ra quyết định của các kỹ sư trong công nghiệp và ngành điện Nội dung -1-Giới thiệu 2-Qui hoạch tuyến tính 2.1-Thiết lập bài toán qui hoạch tuyến tính 2.2-Giải bài toán qui hoạch tuyến tính 2.3-Các ví dụ áp dụng trong kỹ thuật điện 3-Phương pháp đơn hình: 3.1-Định nghĩa cơ bản 3.2-Dạng chính tắc 3.3-Phương pháp đơn hình 3.4-Ví dụ, bài tập áp dụng trong công nghiệp và kỹ thuật điện 5-Các bài toán lưới và trào lưu: 5.1-Bài toán giao thông vận tải 5.2-Ví dụ 5.3-Bài tập áp dụng trong công nghiệp và kỹ thuật điện 5.4-Bài toán giao thông vận tải không chuẩn 6-Qui hoạch phi tuyến: 6.1-Đặt bài toán 6.2-Một vài phương pháp 6.3-Ví dụ 6.4-Bài tập áp dụng trong kỹ thuật điện 7-Qui hoạch động 7.1-Bài toán qui hoạch động 7.2-Ví dụ 7.3-Bài tập áp dụng trong công nghiệp và kỹ thuật điện 8-Xác suất thống kê: 8.1-Khái niệm cơ bản 8.2-Định lý Bayes 8.3-Các phân bố 8.4-Kiểm định giả thiết phi tham số 8.5-Bài tập áp dụng trong công nghiệp và kỹ thuật điện 9-Khai phá dữ liệu 9.1-Giới thiệu về khai phá số liệu 9.2-Lý thuyết tự động phân nhóm 9.3-Một vài phương pháp tự động phân nhóm 9.4-Tự động phân loại mờ 9-5-Ví dụ áp dụng trong kỹ thuật điện 10-Qui hoạch tuyến tính trong điều kiện bất định: 10.1-Thiết lập bài toán và lời giải 10.2-Ví dụ 10.3-Bài tập áp dụng trong kỹ thuật điện 11-Quyết định đa mục tiêu: -Bài toán đa mục tiêu -Các phương pháp tiếp cận -Áp dụng Fuzzy ( lý thuyết mờ) cho bài toán đa mục tiêu -Ví dụ áp dụng trong kỹ thuật điện

Tài liệu tham khảo

[1]-Bài giảng trường Illinois [2]-Qui hoạch toán học,Bùi Minh trí, NXB KH và KT, Hà nộI,1999 [3]-Qui hoạch phát triển hệ thống điện, Nguyễn Lân Tráng, NXB KH và KT, Hà nộI,2005 [4]-Data mining [5]-Tiếng Nga: operation study, Ivanenko, 1991