Kỹ Thuật Phân Tích Mã Độc Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ch0-1 malware analysis primer.pdf
ch2-3 malware analysis in virtual machines.pdf
ch4 a crash course in x86 disassembly.pdf
ch5 ida pro.pdf
ch6 recognizing c constructs in assembly.pdf
ch7 analyzing malicious windows programs.pdf
ch8 debugging.pdf
ch9 ollydbg.pdf