Kiểm Toán Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1 - tổng quan về kiểm toán.pdf
chuong 2 - đối tượng của kiểm toán.pdf
chuong 3 - quy trình kiểm toán.pdf
chuong 4 - phương pháp kiểm toán.pdf
chuong 5 - kiểm toán viên và chuẩn mực kiểm toán.pdf
kiemtoan.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Kiểm Toán.Pdf