International Business Bài giảng Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chap001gbt globalization.pdf
chap002gbt national differences in political economy.pdf
chap003gbt differences in culture.pdf
chap004gbt ethics in international business.pdf
chap005gbt international trade theory.pdf
chap006gbt the political economy of international trade.pdf
chap007gbt foreign direct investment.pdf
chap008gbt regional economic integration.pdf
chap009gbt the foreign exchange market.pdf
chap010gbt the international monetary system.pdf
chap011gbt the strategy of international business.pdf
chap012gbt entering foreign markets.pdf
chap013gbt exporting, importing, and countertrade.pdf
chap014gbt global production, outsourcing, and logistics.pdf
chap015gbt global marketing and r d.pdf
chap016gbt global human resource management.pdf
ine2008-e.pdf
essay part.pdf
ib_onthi_cuoiky.pdf
Global Business Today, 5th (Charles W. L. Hill).Pdf