Hệ Trợ Giúp Quyết Định Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai1_nhập môn hệ trợ giúp quyết định.pdf
bai2_ra quyết định và môi trường ra quyết định.pdf
bai7_một số bài toán ra quyết định.pdf
bai456_các mô hình ra quyết định với sự không chắc chắn.pdf
vi du topsis.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH Buổi 1: Chương 1 - Nhập môn Hệ trợ giúp quyết định Buổi 2: Chương 2 - Ra quyết định và môi trường ra quyết định Buổi 3: Chương 3 - Mô hình hóa và các mô hình định lượng, Buổi 4, 5, 6: Chương 3 Buổi 7: Chương 4 - Các thành phần của Hệ trợ giúp quyết định, Buổi 8: Chương 5 - Xây dựng Hệ trợ giúp quyết định Buổi 9,10: Case studies Buổi 11: Lớp Tin Pháp trình bày bài tập lớn Tài liệu tham khảo [1] E. Turban, Decision support and expert systems, Prentice Hall,1995 [2] I.M. Makarov, T.M. Vinogradskaya, Rubchinsky, V.B.Sokolov, The Theory of choice and decision making, Mir Publishers Moskow, 1987 [3] R.H. Sprague, H.J. Watson, Decision support systems – Putting theory into practice, Prentice Hall, 1986 [4] M.W.Davis, Applied Decision Support, Prentice Hall, 1988