Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Công Nghệ Thông Tin - Nguyễn Bích Liên - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c1- httt dn.pdf
c2- chu trinh kd.pdf
c2b-chu trinh chi phi.pdf
ch3 -ksht 1 cntt.pdf
ch3 -ksht 2 cntt.pdf
ch4a-hoat dong dn va kt.pdf
ch4b-bckt.pdf
ch4c-tk ghi so kep.pdf
chương trình môn hệ thống thông tin kế toán.pdf
htttketoan.pdf
kế hoạch thực hiện môn học hệ thống thông tin kế toán – 2011.pdf
romney_ch01 accounting information systems an overview.pdf
romney_ch02 overview of business processes.pdf
romney_ch03 systems development and documentation techniques.pdf
romney_ch04 relational databases.pdf
romney_ch05 computer fraud and abuse.pdf
romney_ch06 control and accounting information systems.pdf
romney_ch07 information systems controls for systems reliability part 1 information security.pdf
romney_ch08 information systems controls for system reliability part 2 confidentiality, privacy, processing integrity, and availability.pdf
romney_ch09 auditing computer-based information systems.pdf
romney_ch10 the revenue cycle sales to cash collections.pdf
romney_ch11 the expenditure cycle purchasing to cash disbursements.pdf
romney_ch12 the production cycle.pdf
romney_ch13 the human resources management and payroll cycle.pdf
romney_ch14 general ledger and reporting system.pdf
romney_ch15 database design using the rea data model.pdf
romney_ch16 implementing an rea model in a relational database.pdf
romney_ch17 special topics in rea modeling.pdf
romney_ch18 introduction to systems development and systems analysis.pdf
romney_ch19 ais development strategies.pdf
romney_ch20 systems design, implementation, and operation.pdf
đề tài giữa kỳ môn học httt kế toán- lớp httt k2.pdf
bài tập hệ thống thông tin kế toán.pdf
chương 1_tổng quan về ais_v3.pdf
chương 2_it và ais.pdf
chương 3_các công cụ mô tả ais.pdf
chương 4- chứng từ kt việt nam.pdf
chương 5- sổ kế toán việt nam.pdf
chương 6- chu trình kế toán mua hàng_v2.pdf
chương 7- chu trình kế toán sản xuất_v2.pdf
chương 8- chu trình ktdt.pdf
chương 9- chu trình kế toán lao động và tl.pdf
slides hình vẽ.pdf
bai tap bo sung.pdf
bai tap kiem soat httt.pdf
de thi vb2.jpg
kiểm tra giữa kỳ.pdf
tổng hợp đề thi hệ thống thông tin kế toán 5tc kỳ 1 năm 2014.pdf
tổng hợp đề thi hệ thống thông tin kế toán kỳ 3 năm 2014.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Accounting For Non-Accounting Students.Pdf