Hệ Điều Hành (Operating Systems) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lê Viết Long - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khtn Hà Nội- Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ts Nguyễn Văn Hiệp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Ts Phạm Đăng Hải - Lý thuyết - Đề thi
Đh Công Nghệ Thông Tin - Ths Trần Thị Như Nguyệt - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

05 - quản lý bộ nhớ.pdf
bai01 - tổng quan hệ điều hành.pdf
bai02 - hệ thống quản lý tập tin.pdf
bai03 - hệ thống quản lý tập tin fat - updated.pdf
bai04 - quản lý tiến trình.pdf
bai05 - đồng bộ hóa.pdf
bai07 - bộ nhớ.pdf
bài tập hệ thống tập tin fat.pdf
01 - tong quan.pdf
02 - quan ly nhap xuat.pdf
03 - he thong quan ly tap tin.pdf
03a - fat - bai tap.pdf
03a - fat - bai tap 2.pdf
03a - fat.pdf
04 - process.pdf
04a - dong bo hoa tien trinh.pdf
05 - quan ly bo nho.pdf
05 - quan ly bo nho[conflict].pdf
bai01 - gioi thieu tong quan hdh.pdf
bai02 - he thong quan ly tap tin.pdf
bai03 - he thong tap tin fat.pdf
bai04 - quan ly tien trinh.pdf
bai07 - bo nho.pdf
bai09 - he thong nhap xuat.pdf
bai10 - he thong bao ve bao mat.pdf
bai01[1] tổ chức hệ điều hành.pdf
bai02[1] các mô hình xử lý đồng hành.pdf
bai03[1] quản lý tiến trình.pdf
bai04[1] liên lạc giữa các tiến trình và đồng bộ hóa.pdf
bai05[1] các giải pháp đồng bộ hóa.pdf
bai06[1] hiện tượng deadlock.pdf
bai07[1] bộ nhớ ảo.pdf
bai08[1] các mô hình bộ nhớ đơn giản.pdf
bai09[1] phân đoạn và phân trang.pdf
bai10[1] bộ nhớ ảo.pdf
bai11[1] an toàn và bảo vệ hệ thống.pdf
ADeCuongHeDieuHanh_CIT.pdf
Chuong1-Tong quan ve He Dieu Hanh.pdf
Chuong2-Cau truc He dieu hanh.pdf
Chuong3-Qua trinh.pdf
Chuong4-Dinh thoi bieu CPU.pdf
Chuong5-Dong bo hoa.pdf
Chuong6-Deadlock.pdf
Chuong7-Quan ly bo nho.pdf
Chuong8-Bo nho ao.pdf
Chuong9-He thong tap tin.pdf
Chuong10-Cai dat he thong tap tin.pdf
Chuong11-Quan ly thiet bi.pdf
adecuonghedieuhanh_cit.pdf
chuong1-tong quan ve he dieu hanh.pdf
chuong2-cau truc he dieu hanh.pdf
chuong3-qua trinh.pdf
chuong4-dinh thoi bieu cpu.pdf
chuong4a-luong.pdf
chuong5-dong bo hoa.pdf
chuong6-deadlock.pdf
chuong7-quan ly bo nho.pdf
chuong8-bo nho ao.pdf
chuong9-he thong tap tin.pdf
chuong10-cai dat he thong tap tin.pdf
chuong11-quan ly thiet bi.pdf
lý thuyết hệ điều hành.pdf
ch02-os_structuresv2.pdf
ch02a-process-new.pdf
ch02b-thread-new.pdf
ch03-synchronization.pdf
ch03b-thread-new.pdf
ch04-deadlock.pdf
ch05-cpu-scheduling.pdf
ch7-memory.pdf
ch07-paging_segmenting.pdf
ch08-pagereplacement.pdf
ch8-paging_segmenting.pdf
ch09-io_system.pdf
ch9-pagereplacement.pdf
ch10c-massstoragestructure.pdf
deadlock-06102014.pdf
io_system.pdf
l14-sched-linux.pdf
memory.pdf
paging_segmenting.pdf
bài giảng hệ điều hành.pdf
ch01_tổng quan về hệ điều hành.pdf
ch02_khái niệm về quá trình.pdf
ch03_đồng bộ và giải quyết tranh chấp.pdf
ch04_deadlock.pdf
ch05_định thời cpu.pdf
ch06_quản lý bộ nhớ.pdf
ch07_bộ nhớ ảo.pdf
ch08_hệ thống tập tin.pdf
ch09_nhập xuất io.pdf
chapter-01_introdution.pdf
chapter-02_process and thread.pdf
chapter-03_deadlock.pdf
chapter-04_memory management.pdf
chapter-05_input output.pdf
chapter-06_file system.pdf
chapter-07_multimedia.pdf
chapter-08_multi processor system.pdf
chapter-09_securirty.pdf
chapter-10_unix and linux.pdf
chapter-11_window 2000.pdf
chapter-12_operating system design.pdf
chuong01_tổng quát về hệ điều hành.pdf
chuong02_quản lý process & thread.pdf
chuong03_tương tranh giữa các process.pdf
chuong04_deadlock &xử lý.pdf
chuong05_quản lý bộ nhớ.pdf
chuong06_quản lý thiết bị io (nhập xuất).pdf
chuong07_quản lý hệ thống file.pdf
chuong08_hệ thống file trên pc.pdf
chuong09_an ninh hệ thống.pdf
giáo trình hệ điều hành.pdf
c1_tổng quan về hệ điều hành.pdf
c2_quản lý tiến trình.pdf
c3_s1s2_quản lý bộ nhớ.pdf
c4_quản lý hệ thống file.pdf
c5_quản lý vào ra.pdf
cpuscheduling.pdf
deadlocks.pdf
device.pdf
disksflash.pdf
filelayout.pdf
filesystems.pdf
introduction.pdf
messagepassing.pdf
muteximplementation.pdf
nfssnapshot.pdf
osstructure.pdf
overview.pdf
processesthreads.pdf
semaphoresmonitors.pdf
threadimplementation.pdf
virtualmachine.pdf
vmaddresstranslation.pdf
vmdesign.pdf
vmpaging.pdf
chuong_1 tổng quan về hệ điều hành.pdf
chuong_2 cấu trúc hệ điều hành.pdf
chuong_4-1 định thời cpu - 1.pdf
chuong_4-2 định thời cpu - 2.pdf
chuong_5-1 đồng bộ - 1.pdf
chuong_5-2 đồng bộ - 2.pdf
chuong_5-3 đồng bộ - 3.pdf
chuong_6-1 deadlocks - 1.pdf
chuong_6-2 deadlocks - 2.pdf
chuong_7-1 quản lý bộ nhớ - 1.pdf
chuong_7-2 quản lý bộ nhớ - 2.pdf
chuong_8 bộ nhớ ảo.pdf
ontap_giuaki.pdf
os_all_new.pdf
slide-he-dieu-hanh--thay-do-tuan-anh.pdf
slide-nguyen ly he dieu hanh thay nguyen hai chau.pdf
chương 1_các khái niệm cơ bản.pptx
chương 2_quản lý tiến trình.pptx
chương 3_quản lý bộ nhớ.pptx
chương 4-quản lý file.pdf
chương 5_cấu hình và quản lý hệ thống.pdf
bo_bai_giang_he_dieu_hanh.pdf
bài giảng nguyên lý hệ điều hành bkhn.pdf
giáo trình HĐH.pdf
giáo trình hđh.pdf
deadlock.pdf
dune_cs140.pdf
l1 introduction.pdf
l2 processes & threads.pdf
l3 concurrency.pdf
l4 scheduling.pdf
l5 advanced scheduling.pdf
l6 linking.pdf
l7 synchronization.pdf
l8 virtual memory hw.pdf
l9 virtual memory os.pdf
l10 memory allocation.pdf
l11 io and disks.pdf
l12 file systems.pdf
l13 advanced file systems.pdf
l14 networking.pdf
l15 network file systems.pdf
l16 protection.pdf
l17 security.pdf
l18 virtual machines.pdf
l19 dune, closing remarks.pdf
giới thiệu môn học.pdf
lecture01_giới thiệu tổng quan.pdf
lecture02_hệ thống máy tính.pdf
lecture03_cấu trúc hệ điều hành.pdf
lecture04_quản lý quá trình.pdf
lecture05_thread (luồng).pdf
lecture06_định thời cpu.pdf
lecture07_đồng bộ quá trình.pdf
lecture08_tắc ghẽn.pdf
lecture09_bộ nhớ thực.pdf
lecture10_kỹ thuật phân mảnh bộ nhớ.pdf
lecture11_thay trang.pdf
lecture12_hệ thống nhập xuất.pdf
lecture13_hệ thống tập tin.pdf
lecture14_hệ thống tập tin (tt.).pdf
lecture15_hệ thống tập tin - đĩa cứng.pdf
hệ-điều-hành.pdf
3_bai-thuc-hanh-os-3.pdf
ass1-v1.pdf
assignment1.pdf
assignment2.pdf
cap-phat-vung-nho-lientuc.pdf
capphatdong-phantrang-phandoan-thaytrang.pdf
ch03a-process-new.pdf
deadlock2013-en.pdf
disk-scheduling.pdf
exercise_memory.pdf
kiemtra-dinhthoi-311h6.pdf
lab3.pdf
lab5.pdf
lab6.pdf
memory-exercise-hk12014.pdf
ontap-2014-vn.pdf
os+lab+build+kernel+pub.pdf
os+lab1+-+pub.pdf
oslab3-en.pdf
oslab4-en.pdf
oslab5-en.pdf
oslab6-en.pdf
paging.pdf
bai 1.1_ làm quen với hđh windows và các tiện ích của nó .pdf
bai 1.2_viết phần mềm kích hoạt dừng process .pdf
bai 2.1_multiprogramming.pdf
bai 2.2_viết phần mềm tạo, dùng, xóa thread và demo tính hiệu.pdf
bai 3.2_viết phần mềm demo sự tương tranh giữa các thread.pdf
bai 4.1_lập lịch chạy các process (thread).pdf
bai 5.1_viết phần mềm giải quyết tương tranh giữa các thread .pdf
bai 5.2_viết phần mềm giải quyết deadlock .pdf
bai 6.1_semaphore.pdf
bai 7.1_ quản lý bộ nhớ.pdf
bai 8.1_các chiến lược thay thế trang .pdf
bai 9.1_xây dựng ứng dụng hiển thị nội dung file ở dạng.pdf
bai 9.2_xây dựng ứng dụng duyệt xem hệ thống file .pdf
de thi thuc hanh 2016.pdf
de thi thuc hanh 2017.pdf
2014_2015_2_DeCK_gop y_Nguyet.pdf
2014_2015_2_deck_gop y_nguyet.pdf
Bai tap chuong 6 - Deadlocks.pdf
Bai tap chuong 7 - Quan ly bộ nhớ - Cập nhật.pdf
Bai tap chuong 8 - Bo nho ao.pdf
Giai thich dinh dia chi theo byte la sao_CLC.pdf
Kiểm tra_1_Dap an_CLC.pdf
Một số câu hỏi từ các bạn sinh viên và một số chú ý_CLC.pdf
baitap_0.pdf
baitap_fork().pdf
baitap_trangthaitientrinh.pdf
bai tap chuong 6 - deadlocks.pdf
bai tap chuong 7 - quan ly bộ nhớ - cập nhật.pdf
bai tap chuong 8 - bo nho ao.pdf
giai thich dinh dia chi theo byte la sao_clc.pdf
kiểm tra_1_dap an_clc.pdf
lythuyettracnghiem_0.pdf
lythuyettracnghiem_1.pdf
một số câu hỏi từ các bạn sinh viên và một số chú ý_clc.pdf
kỳ 2 2016-2017.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
nlhdh ky 2 2013 - 2014 thay nguyen hai chau.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học nhằm truyền đạt đến người học những kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực Hệ Điều Hành, bao gồm: Quá trình đồng thời, loại trừ tương hỗ và đồng bộ cho các quá trình đồng thời, định thời bộ xử lý, bộ nhớ thực, bộ nhớ ảo, phân đoạn, phân trang, thay thế trang, hệ thống file, journaling, Virtual Machine Monitor, an ninh và bảo vệ. * Nội dung tóm tắt môn học - Thực hành và thực nghiệm mô phỏng (ngôn ngữ C, Python) - Ảo hóa CPU: các cơ chế, các chính sách; Ảo hóa bộ nhớ: phân đoạn, phân trang, thay thế trang; Concurrency: lock, biến điều kiện, semaphore; Hệ thống file: file và thư mục, ghi nhật ký, Sun’s Network File System (NFS), Virtual Machine Monitors.

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Định nghĩa các chức năng của hệ điều hành theo nhu cầu cụ thể. L.O.2 Áp dụng các cơ chế thích hợp để hiện thực hệ thống đồng thời và mô tả tiện ích của mỗi cơ chế L.O.3 So So sánh và làm nổi bật các giải thuật thông dụng để định thời công việc trong hệ điều hành. L.O.4 Giải thích kỹ thuật bộ nhớ ảo và cách hiện thực cả về phần cứng lẫn phần mềm L.O.5 So sánh và làm nổi bật các giải pháp khác nhau về tổ chức hệ thống tập tin, đưa ra được các ưu / khuyết điểm của mỗi giải pháp.

Tài liệu tham khảo

[1] Remzi H. Arpaci-Dusseau and Andrea C. Arpaci-Dusseau, Operating Systems: Three Easy Pieces, http://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/, 2014 Sách tham khảo: [2] Silberschatz, Galvin, and Gagne, Operating System Concepts [3] Tanenbaum, Modern Operating Systems [4] Stallings, Operating Systems – Internals and Design Principles
Abraham-Silberschatz-Operating-System-Concepts---9th2012.12.Pdf
Co2017_Hedieuhanh.Pdf
Computer System_A Programmer’s Perspective.Pdf
Giáo Trình Hệ Điều Hành - Phạm Thanh Bình.Pdf
Giáo Trình Hệ Điều Hành Đặng Vũ Tùng.Pdf
Giáo Trình Nguyên Lý Hệ Điều Hành (Nxb Giáo Dục 2010) - Hồ Đắc Phương, 273 Trang.Pdf
Remzi H. Arpaci-Dusseau And Andrea C. Arpaci-Dusseau, Operating Systems Three Easy Pieces.Pdf
Stallings, Operating Systems – Internals And Design Principles.Pdf