Giới Thiệu Ngành Cntt Bài giảng Bài tập

Đh Công Nghệ Thông Tin - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

giới thiệu ngành_1.pdf
giới thiệu ngành_2.pdf
giới thiệu ngành_3.pdf
giới thiệu ngành_4.pdf
giới thiệu ngành_5.pdf
giới thiệu ngành_6.pdf
giới thiệu ngành_7.pdf
giới thiệu ngành_8.pdf
giới thiệu ngành_9.pdf
giới thiệu ngành_10.pdf
đồ án môn học.pdf
đồ án 1_nội dung.pdf
đồ án 1_trang bìa (sau).pdf
đồ án 1_trang bìa.pdf

Bài viết liên quan

Giới Thiệu Tổng Quát Về Khoa Khoa Học Máy Tính - Giới Thiệu Ngành Cntt
Giới Thiệu Chung Về Ngành Hệ Thống Thông Tin - Giới Thiệu Ngành Cntt
Giới Thiệu Chung Về Ngành Kỹ Thuật Máy Tính - Giới Thiệu Ngành Cntt
Tổng Quan Về Khoa Mạng Máy Tính Và Truyền Thông - Giới Thiệu Ngành Cntt