Giải Tích 1 (Calculus 1) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Khtn Hà Nội- Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Pgs.Ts Nguyễn Xuân Thảo - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Bùi Xuân Diệu - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ts Lê Xuân Đại - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Cô Vy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Đà Nẵng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Công Nghệ Thông Tin - Lý thuyết - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Trần Ngọc Diễm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ts Đăng Văn Vinh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Đặng Văn Vinh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

Bai 3 gt I-DHBK.pdf
Bai 4 gt I-DHBK.pdf
Bai 5 GT1-BK.pdf
Bai 6 GT1-BK.pdf
Bai 7 GT1-BK.pdf
Bai 8 GT1-BK.pdf
Bai 9 GT1-BK.pdf
Bai 10 GT1-BK.pdf
Bai 11 GT1-BK.pdf
Bai 12 GT1-BK.pdf
Bai 13 GT1-BK.pdf
Bai 14 GT1-BK.pdf
Bai 15 GT1-BK.pdf
bai 1 gt I-DHBK.pdf
bai 1 gt i-dhbk.pdf
bai 2 gt I-DHBK.pdf
bai 2 gt i-dhbk.pdf
bai 3 gt i-dhbk.pdf
bai 6 gt1-bk.pdf
bai 11 gt1-bk.pdf
bai 14 gt1-bk.pdf
bia gt1.pdf
lời giải, giải tích 1.pdf
mucluc gt1.pdf
đề cương giải tích 1_nhom1.pdf
đề cương giải tích 1_nhom2.pdf
đề cương giải tích 1_nhom3.pdf
giải tích hàm 1 biến - viện toán học.pdf
giới hạn dãy số.pdf
giới hạn hàm số(phần 2).pdf
giới hạn hàm số.pdf
hàm số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục.pdf
hàm số.pdf
hàm số liên tục.pdf
hệ phương trình vi phân cấp 1.pdf
khai triển taylor.pdf
khảo sát hàm số.pdf
phép tính vi phân hàm nhiều biến.pdf
phương pháp khử dạng vô định.pdf
phương trình vi phân.pdf
phương trình vi phân cấp 1.pdf
phương trình vi phân cấp 2.pdf
quy tac l'hospitale.pdf
quy tac l_hospitale.pdf
tích phân.pdf
tích phân bất định.pdf
tích phân suy rộng(phan 2).pdf
tích phân suy rộng.pdf
tích phân xác định.pdf
ung dung hinh hoc cua tpxd.pdf
Đạo Hàm Riêng, Đạo Hàm Hợp, Đạo Hàm Ẩn.pdf
đạo hàm và vi phân.pdf
ứng dụng phương trình vi phân.pdf
bài giảng giải tích 1 bùi xuân diệu viện toán ứng dụng tin học bkhn.pdf
1_đạo hàm và vi phân của hàm một biến.pdf
2_tích phân bất định.pdf
3_tích phân xác định.pdf
4_tích phân suy rộng.pdf
5_ứng dụng của tích phân.pdf
6_phương trình vi phân cấp một.pdf
7_phương trình vi phân tuyến tính cấp hai.pdf
8_hệ phương trình vi phân tuyến tính.pdf
derivatives.pdf
giới thiệu giải tích 1.pdf
môn học giải tích 1.pdf
phương trình tuyến tính cấp 2 hệ số hằng.pdf
the limit and continuity of a function.pdf
tích phân xác định suy rộng.pdf
tính giới hạn bằng cách áp dụng giới hạn cơ bản.pdf
về vấn đề giới hạn hàm số, các dạng vô định và cách khử dạng vô định – quy tắc l’hospitale.pdf
ứng dụng của tích phân – diện tích miền phẳng.pdf
lecture_1 bài tập giải tích i.pdf
lecture_2 phép tính vi phân hàm số một biến.pdf
lecture_3 phép tính tích phân hàm số một biến.pdf
lecture_4 chuỗi số và chuỗi hàm.pdf
slide bài giảng - hoàng hải hà.pdf
slide bài giảng - hoàng hải hà.pdf
n01. giới hạn hàm số - b1_hàm số.pdf
n01. giới hạn hàm số - b2_giới hạn cơ bản.pdf
n01. giới hạn hàm số - b3_vô cùng bé vô cùng lớn.pdf
n01. giới hạn hàm số - b4_hàm số liên tục.pdf
n02. đạo hàm và vi phân - b1_đạo hàm hàm số.pdf
n02. đạo hàm và vi phân - b2_đạo hàm cấp cao_viphan.pdf
n02. đạo hàm và vi phân - b3__khai triển_l_h.pdf
n02. đạo hàm và vi phân - b4_khaosathamso.pdf
n03.tich phân - b2_tich phan suy rong.pdf
n03.tích phân - b1_tích phân bất định - xđ.pdf
n04. phương trình vi phân - b1_ptvpcap1.pdf
n04. phương trình vi phân_heptvp.pdf
cac-ky-thuat-tinh-gioi-han.pdf
giai_tich_tich_phan_suy_rong.pdf
p1.pdf
bài giảng giải tích 1 - nguyễn hữu hiệp.pdf
bài giảng giải tích 1 - nguyễn hữu hiệp.pdf
lesson_w1 hàm số.pdf
lesson_w2 giới hạn của hàm số.pdf
lesson_w3 giới hạn của hàm số (tt).pdf
lesson_w4 đạo hàm và vi phân của hàm một biến.pdf
lesson_w5 đạo hàm và vi phân của hàm một biến.pdf
lesson_w6 đạo hàm và vi phân của hàm một biến.pdf
lesson_w8 tích phân.pdf
lesson_w9 tích phân.pdf
lesson_w10 tích phân suy rộng.pdf
lesson_w11 tích phân.pdf
lesson_w12 ứng dụng của tích phân.pdf
lesson_w13 phương trình vi phân.pdf
lesson_w14 phương trình vi phân.pdf
lesson_w15 hệ ptvp tuyến tính cấp i.pdf
chương 1 - giới hạn dãy số.pdf
chương 1 - giới hạn dãy số.pdf
chương 2 - giới hạn và liên tục.pdf
chương 2 - giới hạn và liên tục.pdf
chương 3 - đạo hàm và vi phân.pdf
chương 3 - đạo hàm và vi phân.pdf
chương 4a - tích phân bất định.pdf
chương 4a - tích phân bất định.pdf
chương 4b - tích phân suy rộng.pdf
chương 4b - tích phân suy rộng.pdf
chương 5a - phương trình vi phân cấp 1.pdf
chương 5a - phương trình vi phân cấp 1.pdf
chương 5b - phương trình vi phân cấp 2.pdf
chương 5b - phương trình vi phân cấp 2.pdf
chương 5c - hệ phương trình vi phân.pdf
chương 5c - hệ phương trình vi phân.pdf
khao_sat_ham_fx.pdf
phuong_trinh_vp_cap_1.pdf
tich_phan_xac_dinh.pdf
ud_cua_tich_phan-elearning.pdf
giaitich_b1.pdf
giải tích 1_chương 1.pdf
phương pháp tìm cực trị hàm 3 biến số f.pdf
ToanA1QTKD.pdf
toana1qtkd.pdf
gt1-chuong1-gioi han-lien tuc.pdf
gt1-chuong1-gioi han-lien tuc.pdf
gt1-chuong2-phep tinh vi phan-full.pdf
gt1-chuong2-phep tinh vi phan-full.pdf
gt1-chuong3-phep tinh tich phan.pdf
gt1-chuong4-ly thuyet chuoi.pdf
1.2 GIOI_HAN_DAY_SO.pdf
2.1 HAM_SO.pdf
2.2 GiOI_HAN_HAM_SO.pdf
2.3 VCB-VCL.pdf
2.4 HAM_SO_LIEN_TUC.pdf
02. hàm số.pdf
3.1 2 3 DAO_HAM_VA_VI_PHAN.pdf
03. giới hạn hàm số phần 1.pdf
04. giới hạn hàm số phần 2.pdf
05. hàm số liên tục.pdf
06. khảo sát hàm số.pdf
07. đạo hàm và vi phân.pdf
08. quy tắc l_hopitan.pdf
09. khai triển taylor.pdf
10. tích phân bất định.pdf
11. tích phân xác định.pdf
13. tích phân suy rộng phần 1.pdf
13. tích phân suy rộng phần 1.pdf
14. tích phân suy rộng phần 2.pdf
15. phương trình vi phân cấp 1.pdf
16. phương trình vi phân cấp 2.pdf
17. hệ phương trình vi phân cấp 1.pdf
He_Phuong_trinh_vi_phan_cap_1.pdf
Phuong_trinh_vi_phan_cap_1.pdf
Phuong_trinh_vi_phan_cap_1a.pdf
Phuong_trinh_vi_phan_cap_2.pdf
SV-QUY_TAC_L_HOSPITALE.pdf
SV-TICH_PHAN_BAT_DINH.pdf
SV-TICH_PHAN_XAC_DINH.pdf
SV-_KHAI_TRIEN_TAYLOR.pdf
SV-_KHAO_SAT_HAM_SO.pdf
TICH_PHAN_SUY_RONG.pdf
TICH_PHAN_SUY_RONG_phan_2__3.pdf
UNG_DUNG_HINH_HOC_CUA_TPXD.pdf
bai9_khao_sat_ham_so.pdf
bai_10_tich_phan_bat_dinh.pdf
bai_11_tich_phan_xac_dinh.pdf
bai_12_tich_phan_suy_rong.pdf
bai_13_ung_dung_hinh_hoc_cua_tpxd.pdf
bai_14_phuong_trinh_vi_phan_cap_1.pdf
bai_15_phuong_trinh_vi_phan_cap_2.pdf
bai_16_he_phuong_trinh_vi_phan_cap_1.pdf
chuong1_gioihandaysothuc.ppt
chuong1_gioihanhamso.ppt
chuong1_gioihanhamso_2.ppt
chuong2_ungdungdaoham.ppt
chuong3_tichphanbatdinh.ppt
chuong3_tichphansuyrong.ppt
chuong3_tichphanxacdinh.ppt
ontapcuoiky_demau.ppt
phuongtrinhviphancap1.ppt
phuongtrinhviphancap2.ppt
chuong2_gh_lt.pdf
dao_ham.pdf
he_ptvp.pdf
khao_sat_ham_fx.pdf
phuong_trinh_vp_cap_1.pdf
ptvp_cap_2.pdf
tich_phan_bat_dinh.pdf
tich_phan_xac_dinh.pdf
ud_cua_tich_phan-elearning.pdf
bai tap gt bk.pdf
bài-tập-giải-tích-1-mi1110-áp-dụng-từ-k591.pdf
bài tập giải tích 1_2017_nhom1.pdf
bài tập giải tích 1_2017_nhom2.pdf
bài tập giải tích 1_2017_nhom3.pdf
bài tập giới hạn hàm số kèm lời giải chi tiết.pdf
p1 các dạng bài tập tính giới hạn.pdf
p2 dạng bài tập so sánh vcb tính liên tục.pdf
BT GT1 (TN).pdf
bai_tap_lon_giai_tich_1_2012.pdf
bài tập giải chi tiết giới hạn hàm số.pdf
bài tập giới hạn và liên tục có lời giải.pdf
bài tập lớn 2013.pdf
bài tập lớn 2015.pdf
bài tập lớn giải tích 1.pdf
bài tập tích phân.pdf
bài tập tích phân và phương trình vi phân.pdf
bài tập tổng hợp.pdf
bài tập đạo hàm và vi phân có lời giải.pdf
bt gt1 (tn).pdf
bt gt1 (tn).pdf
bài tập giải chi tiết giới hạn hàm số.pdf
bài tập giới hạn và liên tục có lời giải.pdf
bài tập lớn 2013.pdf
bài tập lớn 2015.pdf
bài tập lớn giải tích 1.pdf
bài tập tích phân.pdf
bài tập tích phân và phương trình vi phân.pdf
bài tập tổng hợp.pdf
bài tập đạo hàm và vi phân có lời giải.pdf
bài tập ôn hoc kỳ hè 2011.pdf
daisotuyentinhtrongmatlab2012.pdf
giải thuật cơ bản của bài 8b theo sơ đồ sau.pdf
hd giải đề ôn gt1.pdf
lý thuyết và bài tập tích phân - bkhn.pdf
lý thuyết và bài tập tích phân - bkhn.pdf
một số thủ thuật dùng để tính tính phân.pdf
một số thủ thuật dùng để tính tính phân.pdf
on_tap_giai_tich_1.pdf
on_tap_giai_tich_1.pdf
on_tap_giai_tich_1_xuan_my.pdf
on_tap_giai_tich_1_xuan_my.pdf
on cuoi ky he 2011.pdf
on cuoi ky he 2011.pdf
thủ thuật bấm máy tính giải nhanh bài toán trắc nghiệm.pdf
trac_nghiem_gt1.pdf
trac_nghiem_gt1.pdf
trắc nghiệm giải tích 1_đặng văn vinh.pdf
trắc nghiệm giải tích 1_đặng văn vinh_đáp án.pdf
tổng hợp các bài toán tích phân và phương pháp giải hay.pdf
tổng hợp các bài toán tích phân và phương pháp giải hay.pdf
đề ôn gt1.pdf
bài tập giải tích 1 - k58.pdf
bài tập giải tích 1 - kỹ sư tài năng k58.pdf
giải bài tập giải tích 1 - k58.pdf
btl_2013_2_.pdf
de_on_chk_2013.pdf
giai_on_tap_1.pdf
giai_on_tap_2.pdf
giai_on_tap_4.pdf
giai_on_tap_5.pdf
id34_bt_baigiai_gioihanhamso.pdf
on_tap_3.pdf
bt b1_ hàm số_chương1.pdf
bt b2_gioi han cơ bản _chuong1.pdf
bt b3_vo cung be vo cung lon _chuong1.pdf
bt n02. b1_đao hàm.pdf
bt n02. b2. viphan_khaitrien.pdf
bt n02. b4_khao sat ham so.pdf
bt n03. b2_tich phan suy rong.pdf
bài tập ứng dụng ptvp.pdf
chương tích phân bất định.pdf
gh1.png
gh2.png
gh3.png
gh4.png
gh5.png
gh6.png
gh7.png
gk181_tt (cauhoi).pdf
gt1_cq191_bt tuan 3.pdf
gt1_cq191_bt tuan 4.pdf
ltuc1.png
ltuc2.png
ltuc3.png
ltuc4.png
ltuc5.png
ltuc_gd.png
ứng dụng hình học của tpxđ.pdf
ứng dụng thực tế của tpxđ.pdf
07.bài tập giới hạn dãy số.zip
07.bài tập giới hạn hàm số + tính liên tục.zip
bài tập tích phân bất định.zip
bài tập tích phân suy rộng và xét hội tụ.zip
bài tập vi phân và đạo hàm.zip
btvn buổi 2 tính đạo hàm.pdf
btvn buổi 4 tích phân.pdf
btvn s1 tìm tập xác định, miền giá trị hàm số.pdf
công thức phố biến gt1.pdf
giải bài tập giải tích 1 - k58.pdf
hướng dẫn giải btvn buổi 1.pdf
hướng dẫn giải btvn buổi 2.pdf
tóm tắt bài giảng giải tích 1.pdf
tóm tắt nội dung buổi 2 đạo hàm, vi phân.pdf
ôn tập trên lớp buổi 3.pdf
baitap_gt_b1.pdf
bai_tap_gioi_han_day_va_ham_so.pdf
bai_tap_khao_sat_ham_so.doc
bai_tap_khao_sat_ham_so.pdf
bt_khai_trien_taylor.pdf
bt_tich_phan_va_ptvp.pdf
dap_an_trac_nghiem_gt_1.pdf
de_on_tap_hk_i.pdf
trac_nghiem_gt1.pdf
bai_tap_lon_bo_mon_giai_tich_1_2011_.pdf
giaitich1.pdf
20deluyentapgiaitich1.pdf
câu hỏi trắc nghiệm giải tích 1 - đáp án.pdf
câu hỏi trắc nghiệm giải tích 1.pdf
trắc nghiệm giải tích 1.pdf
vi phân cấp 1 hướng dẫn giải.pdf
ôn tập giải tích 1.pdf
ôn tập giải tích 1 xuan_my.pdf
đề ôn.pdf
đề ôn tập hk1.pdf
kì 2 2018-2019.jpg
kỳ 1 năm học 2013 - 2014 khoa ngoài.jpg
kỳ 1 năm học 2014 - 2015 khoa ngoài.jpg
kỳ 1 năm học 2015 - 2016 khoa ngoài.jpg
kỳ 1 năm học 2016 - 2017 khoa ngoài.jpg
kỳ 1 năm học 2017 - 2018 khoa ngoài.jpg
kỳ 1 năm học 2018-2019 clc rhm.jpg
kỳ 1 năm học 2018-2019 hóa dược.jpg
kỳ 1 năm học 2018-2019 khoa toán.jpg
kỳ 1 năm học 2018-2019 tn lý.jpg
kỳ 2 năm học 2011 - 2012 khoa ngoài.jpg
kỳ 2 năm học 2013 - 2014 khoa ngoài.jpg
kỳ 2 năm học 2014 - 2015 khoa ngoài.jpg
kỳ 2 năm học 2015 - 2016 khoa ngoài.jpg
kỳ 2 năm học 2016 - 2017 khoa ngoài.jpg
kỳ 2 năm học 2017 - 2018 khoa ngoài.jpg
kỳ hè năm học 2014 - 2015 khoa ngoài.jpg
kỳ phụ năm học 2013 - 2014 khoa ngoài.png
đề thi-giải tích-1-khoa-vật lý-đề số-1 kỳ 1-năm học-2019-2020-hus.pdf
đề thi-giải tích-1-đề số-1-giữa kỳ-he-năm học-2017-2018-hus.pdf
đề thi-giải tích-1-đề số-1 kỳ 1-năm học-2014-2015-hus.pdf
đề thi-giải tích-1-đề số-1 kỳ 1-năm học-2015-2016-hus.pdf
đề thi-giải tích-1-đề số-1 kỳ 1-năm học-2016-2017-hus.pdf
đề thi-giải tích-1-đề số-1 kỳ 1-năm học-2017-2018-hus.pdf
đề thi-giải tích-1-đề số-1 kỳ 1-năm học-2018-2019-hus.pdf
đề thi-giải tích-1-đề số-1 kỳ 2-năm học-2013-2014-hus.pdf
đề thi-giải tích-1-đề số-1 kỳ 2-năm học-2014-2015-hus.pdf
đề thi-giải tích-1-đề số-1 kỳ 2-năm học-2015-2016-hus.pdf
đề thi-giải tích-1-đề số-1 kỳ 2-năm học-2016-2017-hus.pdf
đề thi-giải tích-1-đề số-1 kỳ 2-năm học-2017-2018-hus.pdf
đề thi-giải tích-1-đề số-1 kỳ 2-năm học-2018-2019-hus.pdf
đề thi-giải tích-1-đề số-1 kỳ 2-năm học-2019-2020-hus.pdf
đề thi-giải tích-1-đề số-1 kỳ he-năm học-2013-2014-hus.pdf
đề thi-giải tích-1-đề số-1 kỳ he-năm học-2014-2015-hus.pdf
đề thi-giải tích-1-đề số-1 kỳ he-năm học-2017-2018-hus.pdf
đề thi-giải tích-1toántin-giữa kỳ-năm học-2018-2019-–-hus.pdf
đề thi và đáp án-tham-khao-giải tích-1-đề số-12-khoa-hoc-du-lieu-giữa kỳ-1-năm học-2020-2021-–-hus.pdf
13872748_934074770052824_6617053583171688148_n.jpg
13872748_934074770052824_6617053583171688148_n.jpg
13892081_1666731156987015_8233952378332473232_n.jpg
13892081_1666731156987015_8233952378332473232_n.jpg
13921093_1666731220320342_5747664869611516568_n.jpg
13921093_1666731220320342_5747664869611516568_n.jpg
14446051_987022904758010_814739000857008856_n.jpg
14446051_987022904758010_814739000857008856_n.jpg
14448982_987093104750990_258853704100248133_n.jpg
14448982_987093104750990_258853704100248133_n.jpg
14457515_987093164750984_2560122034818840745_n.jpg
14457515_987093164750984_2560122034818840745_n.jpg
14463145_985046914955609_3916142145047331017_n.jpg
14463145_985046914955609_3916142145047331017_n.jpg
14495248_987093191417648_429323645691377339_n.jpg
14495248_987093191417648_429323645691377339_n.jpg
14495399_985049564955344_2416152999691104434_n.jpg
14517527_987096024750698_2898536882792903773_n.jpg
14517527_987096024750698_2898536882792903773_n.jpg
dap an giai tich 1-giua ky 20141-de 1,2,3,4.pdf
dap an giai tich 1-giua ky 20141-de 1,2,3,4.pdf
dap an giai tich 1-giua ky 20141-de 5,6,7,8.pdf
dap an giai tich 1-giua ky 20141-de 5,6,7,8.pdf
de thi giai tich 1-giua ky 20141-de 1,2,3,4.pdf
de thi giai tich 1-giua ky 20141-de 1,2,3,4.pdf
de thi giai tich 1-giua ky 20141-de 5,6,7,8.pdf
de thi giai tich 1-giua ky 20141-de 5,6,7,8.pdf
giải tích 1- giữa kỳ - k58.jpg
gt1-k17-ck1.pdf
gt1-k17-ck1.pdf
gt1-k17-gk1-ca1.pdf
gt1-k17-gk1-ca1.pdf
gt1-k17-gk1-ca2.pdf
gt1-k17-gk1-ca2.pdf
gt1-k18-ck1-ca1.pdf
gt1-k18-ck1-ca1.pdf
gt1-k18-ck1-ca2.pdf
gt1-k18-ck1-ca2.pdf
gt1-k18-ck1-keys.pdf
gt1-k18-ck1-test-ungdungviphan.pdf
gt1-k18-gk1-test.pdf
gt1-k18-gk1-test.pdf
gt1 - k58 - đề 1.jpg
gt1 cuối kỳ (1).jpg
gt1 cuối kỳ (2).jpg
gt1 cuối kỳ (3).jpg
gt1 cuối kỳ (4).jpg
gt1 cuối kỳ (5).jpg
gt1 cuối kỳ (6).jpg
gt1 cuối kỳ (7).jpg
gt1 cuối kỳ (8).jpg
gt1 cuối kỳ (9).jpg
gt1 cuối kỳ (10).jpg
gt1 cuối kỳ (11).jpg
gt1 cuối kỳ (12).jpg
gt1 cuối kỳ (13).jpg
gt1 cuối kỳ (14).jpg
gt1 cuối kỳ (15).jpg
gt1 cuối kỳ (16).jpg
gt1 cuối kỳ (17).jpg
gt1 cuối kỳ (18).jpg
gt1 cuối kỳ (19).jpg
gt1 cuối kỳ (20).jpg
gt1 cuối kỳ (21).jpg
gt1 cuối kỳ (22).jpg
gt1 cuối kỳ (23).jpg
gt1 cuối kỳ (24).jpg
gt1 cuối kỳ (25).jpg
gt1 cuối kỳ (26).jpg
gt1 cuối kỳ (27).jpg
gt1 cuối kỳ (28).jpg
gt1 cuối kỳ (29).jpg
gt1 cuối kỳ (30).jpg
gt1 cuối kỳ (31).jpg
gt1 cuối kỳ (32).jpg
gt1 cuối kỳ (33).jpg
gt1 cuối kỳ (34).jpg
gt1 cuối kỳ (35).jpg
gt1 cuối kỳ (36).jpg
gt1 cuối kỳ (37).jpg
gt1 cuối kỳ (38).jpg
gt1 cuối kỳ (39).jpg
gt1 cuối kỳ (40).jpg
gt1 cuối kỳ (41).jpg
gt1 cuối kỳ (42).jpg
gt1 cuối kỳ (43).jpg
gt1 cuối kỳ (44).jpg
gt1 cuối kỳ (45).jpg
gt1 cuối kỳ (46).jpg
gt1 cuối kỳ (47).jpg
gt1 cuối kỳ (48).jpg
gt1 cuối kỳ (49).jpg
gt1 cuối kỳ (50).jpg
gt1 giữa kỳ (1).jpg
gt1 giữa kỳ (2).jpg
gt1 giữa kỳ (3).jpg
gt1 giữa kỳ (4).jpg
gt1 giữa kỳ (5).jpg
gt1 giữa kỳ (6).jpg
gt1 giữa kỳ (7).jpg
gt1 giữa kỳ (8).jpg
gt1 giữa kỳ (9).jpg
gt1 giữa kỳ (10).jpg
gt1 giữa kỳ (11).jpg
gt1 giữa kỳ (12).jpg
gt1 giữa kỳ (13).jpg
gt1 giữa kỳ (14).jpg
gt1 giữa kỳ (15).jpg
gt1 giữa kỳ (16).jpg
gt1 giữa kỳ (17).jpg
gt1 giữa kỳ (18).jpg
gt1 giữa kỳ (19).jpg
gt1 giữa kỳ (20).jpg
gt1 giữa kỳ (21).jpg
gt1 giữa kỳ (22).jpg
gt1 giữa kỳ (23).jpg
gt1 giữa kỳ (24).jpg
gt1 giữa kỳ (25).jpg
gt1 giữa kỳ (26).jpg
gt1 giữa kỳ (27).jpg
gt1 giữa kỳ (28).jpg
gt1 giữa kỳ (29).jpg
gt1 giữa kỳ (30).jpg
gt1 giữa kỳ (31).jpg
gt1 giữa kỳ (32).jpg
gt1 giữa kỳ (33).jpg
đáp án giải tích 1 - giữa kỳ 20141 - đề 1,2,3,4.pdf
đáp án giải tích 1 - giữa kỳ 20141 - đề 5,6,7,8.pdf
đề 3.pdf
đề thi cuối kỳ giải tích 1 2017 đề 1,2.jpg
đề thi cuối kỳ giải tích 1 2017 đề 3,4.jpg
đề thi cuối kỳ giải tích 1 2017 đề 5,6.jpg
đề thi cuối kỳ giải tích 1 2018.jpg
đề thi cuối kỳ giải tích 1 2018 đề 1,2.jpg
đề thi cuối kỳ giải tích 1 2018 đề 1,2_copy.jpg
đề thi cuối kỳ giải tích 1 2018 đề 1.jpg
đề thi cuối kỳ giải tích 1 2018 đề 3,4.jpg
đề thi cuối kỳ giải tích 1 2018 đề 5,6.jpg
đề thi cuối kỳ giải tích 1 2018 đề 7,8.jpg
đề thi giải tích 1 2016.jpg
đề thi giải tích 1 2016 20161.jpg
đề thi giải tích 1 2016_2.jpg
đề thi giải tích 1 2016 đề 1.jpg
đề thi giải tích 1 2016 đề 3.jpg
đề thi giải tích 1 2016 đề 6.jpg
đề thi giải tích 1 2016 đề 7.jpg
đề thi giải tích 1 2019 1.jpg
đề thi giải tích 1 2019 1 mi1016.jpg
đề thi giải tích 2 2018.jpg
đề thi giải tích 2016 k61.jpg
đề thi giải tích bk đà nẵng.jpg
đề thi giữa kỳ giải tích 1 20191.jpg
đề thi giữa kỳ giải tích 1 20191 mi111.jpg
đề thi giữa kỳ giải tích 1 20191 mi1014.jpg
đề thi giữa kỳ giải tích 2 2018.jpg
đề thi giữa kỳ giải tích 3 20182.jpg
đề thi giữa kỳ toán 1 20181.jpg
đề thi thử giải tích 1 2019.jpg
20 đề ôn cuối kì.pdf
20 đề ôn cuối kì.pdf
50 bộ đề kiểm tra toán_ tân bách khoa.pdf
69 câu trắc nghiệm có đáp án ôn giữa kì.pdf
69 câu trắc nghiệm có đáp án ôn giữa kì.pdf
2018_gt1-k17-ck1_đề thi giải tích 1 hk171.pdf
2018_gt1-k18-ck1-keys.pdf
2018_gt1-k18-ck1-keys.pdf
2018_gt1-k18-gk1-test.pdf
2018_gt1-k18-gk1-test.pdf
2019_gt1-k18-ck1-ca1_đề thi cuối kỳ 181.pdf
2019_gt1-k18-ck1-ca2_đề thi cuối kỳ 181.pdf
dap_an_gt1_01_2015_ca2.pdf
dap_an_gt1_01_2015_ca2.pdf
de 1_2_16_17_18.pdf
de 1_2_16_17_18.pdf
de 3_5_7_9_19.pdf
de 3_5_7_9_19.pdf
de_chk_cq_2014_ca1 cuối kì.pdf
de_chk_cq_2014_ca2 cuoi kì.pdf
de_on_2012_1_2.pdf
de_on_2012_1_2.pdf
de giai tich.pdf
dethidapan2009_2010_1.pdf
dethidapan2009_2010_2.pdf
dethidapan2009_2010_3.pdf
final_exam_2016_number2_11_05.pdf
final_exam_2016_number2_11_05.pdf
giải chi tiết một số đề ôn cuối kì.pdf
giải chi tiết đề giữa kì 2012.pdf
giải chi tiết đề giữa kì 2013.pdf
giải chi tiết đề giữa kì 2014 - 2015 ca 1.pdf
giải chi tiết đề ôn cuối kì.pdf
giải chi tiết một số đề ôn cuối kì.pdf
giải chi tiết đề giữa kì 2012.pdf
giải chi tiết đề giữa kì 2013.pdf
giải chi tiết đề giữa kì 2014 - 2015 ca 1.pdf
giải chi tiết đề thi gt - đề 1.pdf
giải chi tiết đề thi gt - đề 2.pdf
giải chi tiết đề thi gt - đề 3.pdf
giải chi tiết đề thi gt - đề 4.pdf
giải chi tiết đề ôn cuối kì.pdf
gt1-k17-gk1-ca1_đề kiểm tra giữa học kỳ 171.pdf
gt1-k17-gk1-ca2_đề thi giữa học kỳ năm học 2017-2018.pdf
gt1-k18-ck1-ungdungviphan_các bài toán dẫn đến 1 pt vi phân.pdf
gt 15.jpg
gt 15.jpg
gt dự thính hè 15.jpg
hd_giai_de_on_gt1. de 1,2.pdf
hd_giai_de_on_gt1. de 1,2.pdf
hk161_gt1_ghk_cq_ca1.pdf
hk161_gt1_ghk_cq_ca2.pdf
hk161_đề thi giữa học kỳ 161 - _ca1.pdf
hk161_đề thi giữa học kỳ 161 - _ca2.pdf
id41_giaimau-onthick-giaitich1.pdf
id42_giaimau-onthick-de2-giaitich1.pdf
id42_giaimau-onthick-de2-giaitich1.pdf
id43_giaimau-onthick-de3-giaitich1.pdf
id43_giaimau-onthick-de3-giaitich1.pdf
id44_giaimau-onthick-de4-giaitich1.pdf
id44_giaimau-onthick-de4-giaitich1.pdf
đề + đáp án giữa kì 2011 - 2012 đề 1 (dự thính).pdf
đề + đáp án giữa kì 2011 - 2012 đề 2 (dự thính).pdf
đề + đáp án giữa kì 2012 - 2013 (dự thính) mã 1812.pdf
đề + đáp án giữa kì 2013 - 2014 (dự thính) mã 1499.pdf
đề + đáp án giữa kì 2013 - 2014 mã 1334.pdf
đề + đáp án giữa kì 2013 - 2014 mã 2334.pdf
đề + đáp án giữa kì 2013 - 2014 mã 6318.pdf
đề + đáp án giữa kì 2014 - 2015 ca 1.pdf
đề + đáp án giữa kì 2014 - 2015 ca 2.pdf
đề + đáp án giữa kì 2015 - 2016 ca 1.pdf
đề + đáp án giữa kì 2015 - 2016 ca 2.pdf
đề cuối kỳ 2014 - 2015 ca 1.pdf
đề cuối kỳ 2014 - 2015 ca 2.pdf
đề ôn cuối kì 1.pdf
đề ôn cuối kì 2.pdf
đề ôn cuối kì 3.pdf
đề ôn cuối kì 2014 - 2015.pdf
đề ôn cuối kì 2015 cô xuân anh.pdf
đề ôn cuối kì dự thính.pdf
đề ôn giữa kì 2013 - đề 1.pdf
đề ôn giữa kì 2013 - đề 2.pdf
đề ôn tập giữa kì 1.pdf
đề ôn tập giữa kì 2.pdf
đề ôn tập giữa kì 3.pdf
đề ôn tập giữa kì 4.pdf
đề + đáp án giữa kì 2011 - 2012 đề 1 (dự thính).pdf
đề + đáp án giữa kì 2011 - 2012 đề 2 (dự thính).pdf
đề + đáp án giữa kì 2012 - 2013 (dự thính) mã 1812.pdf
đề + đáp án giữa kì 2013 - 2014 (dự thính) mã 1499.pdf
đề + đáp án giữa kì 2013 - 2014 mã 1334.pdf
đề + đáp án giữa kì 2013 - 2014 mã 2334.pdf
đề + đáp án giữa kì 2013 - 2014 mã 6318.pdf
đề + đáp án giữa kì 2014 - 2015 ca 1.pdf
đề + đáp án giữa kì 2014 - 2015 ca 2.pdf
đề + đáp án giữa kì 2015 - 2016 ca 1.pdf
đề + đáp án giữa kì 2015 - 2016 ca 2.pdf
đề cuối kỳ 2014 - 2015 ca 1.pdf
đề cuối kỳ 2014 - 2015 ca 2.pdf
đề gt.pdf
đề thi cuối kỳ 7-2020_p1.jpg
đề thi cuối kỳ 7-2020_p2.jpg
đề thi giải tích 1 - giữa học kỳ 181_dt.pdf
đề thi giải tích 1 - giữa học kỳ 182_dt_ca1.pdf
đề thi giải tích 1 - giữa học kỳ 182_dt_ca2.pdf
đề thi giải tích 1 - giữa học kỳ 183_dt.pdf
đề thi giải tích 1 - giữa học kỳ 191_dt.pdf
đề thi giải tích 1 - giữa học kỳ 192_dt_ca1.pdf
đề thi giải tích 1 - giữa học kỳ 192_dt_ca2.pdf
đề thi giải tích 1 - giữa học kỳ 193_dt.pdf
đề thi hk1_ca1_2010-2011.pdf
đề thi hk1_ca1_2010-2011_đáp án.pdf
đề thi và đáp án chk181 - gt1.pdf
đề thi đáp án 2009_2010_1.pdf
đề thi đáp án 2009_2010_2.pdf
đề thi đáp án 2009_2010_3.pdf
đề ôn cuối kì 1.pdf
đề ôn cuối kì 2.pdf
đề ôn cuối kì 3.pdf
đề ôn cuối kì 2014 - 2015.pdf
đề ôn cuối kì 2015 cô xuân anh.pdf
đề ôn cuối kì dự thính.pdf
đề ôn giữa kì 2013 - đề 1.pdf
đề ôn giữa kì 2013 - đề 2.pdf
đề ôn hk1 - 2014.pdf
đề ôn tập giữa kì 1.pdf
đề ôn tập giữa kì 2.pdf
đề ôn tập giữa kì 3.pdf
đề ôn tập giữa kì 4.pdf
giải-tích-1-cuối-kì-20161 from bkdcmp with love.pdf
giải-tích-1-cuối-kì-20171 from bkđcmp with love.pdf
giải tích 1- giữa kỳ - k58.jpg
giải tích 1 - k58 - đề 3.jpg
gt1 - k58 - đề 1.jpg
gt1 cuối kì 20151 from bkdcmp with love.pdf
đáp án giải tích 1 - giữa kỳ 20141 - đề 1,2,3,4.pdf
đáp án giải tích 1 - giữa kỳ 20141 - đề 5,6,7,8.pdf
đáp án gt1 20142.pdf
đề gt1 20142.pdf
đề thi giải tích 1 - giữa kỳ 20141 - đề 1,2,3,4.pdf
đề thi giải tích 1 - giữa kỳ 20141 - đề 5,6,7,8.pdf
đề thi gt1 - cuối kỳ hè - k58.jpg
chk162_ca1.pdf
giaitich1_hk181.pdf
giải tích 1_ca1_năm học 2017-2018.pdf
giải tích 1_ca2_năm học 2017-2018.pdf
gải chi tiết đề thi gt - đề 1.pdf
đề + đáp án giữa kì 2012 - 2013 (dự thính) mã 1812.pdf
đề + đáp án giữa kì 2013 - 2014 mã 2334.pdf
đề + đáp án giữa kì 2014 - 2015 ca 1.pdf
đề + đáp án giữa kì 2014 - 2015 ca 2.pdf
đề + đáp án giữa kì 2015 - 2016 ca 2.pdf
đề cuối kỳ 2014 - 2015 ca 2.pdf
đề ôn cuối kì 1.pdf
đề ôn cuối kì dự thính.pdf
đề ôn tập giữa kì 1.pdf
đề ôn tập giữa kì 3.pdf
đề ôn tập giữa kì 4.pdf
đề + đáp án giữa kì 2012 - 2013 (dự thính) mã 1812.pdf
đề + đáp án giữa kì 2013 - 2014 mã 2334.pdf
đề + đáp án giữa kì 2014 - 2015 ca 1.pdf
đề + đáp án giữa kì 2014 - 2015 ca 2.pdf
đề + đáp án giữa kì 2015 - 2016 ca 2.pdf
đề cuối kỳ 2014 - 2015 ca 2.pdf
đề thi hk1 2009-2010_ca 1.pdf
đề thi hk1 2009-2010 ca 2.pdf
đề thi hk1 2009-2010 ca 3.pdf
đề ôn cuối kì 1.pdf
đề ôn cuối kì dự thính.pdf
đề ôn tập giữa kì 1.pdf
đề ôn tập giữa kì 3.pdf
đề ôn tập giữa kì 4.pdf
48364716_921212391402758_5894501241169379328_n.jpg
48372464_2092917380797443_6496794443641782272_n.jpg
48376256_191338021793418_5324361770192601088_n.jpg
48376327_2193213620901224_6412836495954018304_n.jpg
48390787_2164665577121151_8932702114983968768_n.jpg
48395149_315972349248216_2524461062237978624_n.jpg
48403210_762714514130504_561855213502201856_n.jpg
48414976_1840251972770013_3105123233154727936_n.jpg
48416111_350927258795386_7817647223902044160_n.jpg
48430251_1194254460722955_5369888337630855168_n.jpg
cuối kì giải tích 1.pdf
degiaitich1bkdn.pdf
gt1 - giữa kỳ 20201 đề 2.jpg
gt1 - giữa kỳ 20201 đề 4.jpg
đề thi cuối kỳ giải tích 1 2019 nhóm 1.jpg
đề thi cuối kỳ giải tích 1 2019 nhóm 1 đề 1.jpg
đề thi cuối kỳ giải tích 1 2019 nhóm 1 đề 4.jpg
đề thi cuối kỳ giải tích 1 2019 nhóm 2.jpg
đề thi cuối kỳ giải tích 1 20193 kstn.jpg
đề thi cuối kỳ giải tích 1 20193 nhóm 2 đề 4.jpg
đề thi thử giữa kỳ giải tích i 20191.pdf
đề thi thử môn giải tích i.pdf
uit_giải tích 1 cuối kỳ.jpeg
de giai tich 1.jpg
de thi giua ki giai tich 1 do duc thang.pdf
giải tích.jpg
gt1 k53.pdf
gt1 k54.pdf
gt1 k55 - thay ha tien ngoan.pdf
gt1 k57 - co tran thu ha.jpg
đề giải tích.jpg
giaitich1_hk171.pdf
matlabhk171.pdf
mot_so_lenh_matlab_trong_giai_tich.pdf
trac_nghiem_gt1.pdf
đề + đáp án giữa kì 2015 - 2016 ca 1.pdf
đề + đáp án giữa kì 2015 - 2016 ca 2.pdf
đề cuối kỳ 2014 - 2015 ca 1.pdf
đề cuối kỳ 2014 - 2015 ca 2.pdf
de_gt1_elearning.pdf
de_on_2012_1.pdf
hk191_đề_giải tích 1_việt pháp.png

Giới thiệu, nội dung môn học

Nhằm cung cấp nội dung cơ bản của Toán cao cấp, dùng cho các ngành Kỹ thuật. Giúp các sinh viên tiếp thu các bài toán kỹ thuật một cách dễ dàng và trang bị cho sinh viên những kỹ năng tự nghiên cứu cần thiết. Môn giải tích 1 bao gồm vi tích phân hàm 1 biến và phương trình vi phân. Vì chương trình hướng đến đối tượng chủ yếu là các kỹ sư tương lai nên nó chỉ chú ý vào việc ứng dụng các công thức toán học chứ không phải các vấn đề lý thuyết toán học. Vì thời gian lên lớp có hạn nên Sinh viên cần nhiều thời gian tự học ở nhà.

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Hiểu được những khái niệm cơ bản, nắm vững nội dung các phương pháp đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. L.O.2 Có khả năng vận dụng các phương pháp toán học trong các bài toán kỹ thuật cụ thể. L.O.3 Có khả năng phân tích, lựa chọn phương pháp thích hợp cho bài toán cụ thể L.O.4 Có khả năng sử dụng phần mềm Matlab để giải quyết những bài toán trong kỹ thuật. L.O.5 Có khả năng học hỏi kiến thức mới bên ngoài lớp học L.O.6 Có khả năng làm việc như là thành viên của nhóm một cách hiệu quả.

Tài liệu tham khảo

[1] Giáo trình chính: GT GIAI TICH I. Nguyễn Đình Huy,Ngô Thu Lương, Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Bá Thi, Trân Lưu Cường, Đậu Thế Cấp, Đặng Văn Vinh, Trần Quốc Khánh , Nguyễn Xuân Anh ,Trần Ngọc Diễm , Nguyễn Xuân Mỹ .– NXB ĐHQG 2009 [2] Giáo trình chính: Phép tính vị phân hàm 1 biến. Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Bá Thi, Trân Lưu Cường, Đậu Thế Cấp, Huỳnh Bá Lân – NXB GD 2005 [3] Giáo trình chính;Lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân. Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Bá Thi, Trần Lưu Cường, Đậu Thế Cấp, Huỳnh Bá Lân – NXB GD 2006 [4] Sách tham khảo: Giải tích hàm 1 biến và Toán 4 - Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương. Giải tích hàm nhiều biến - Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương.

Bài viết liên quan

Mi1111 Đề Cương Giải Tích I – Analysis I - Đh Bách Khoa Hà Nội
Hàm Số - Giải Tích 1 - James Stewart - Calculus -Brooks Cole (2011) Tiếng Việt
Sơ Lược Về Giải Tích - Dãy Số
Sơ Lược Về Giải Tích

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Amann H., Escher J. Analysis I (Birkhauser, 2005)_Mcet_.Pdf
Amann H., Escher J. Analysis Ii (Birkhauser, 2008)_Mcet_.Pdf
Bagby R. Introductory Analysis. A Deeper View Of Calculus.Pdf
Bildhauer.M.Convex Variational Problems.Pdf
Black T.H. Derivations Of Applied Mathematics (246s)_Mcet_.Pdf
Borwein.J.M.Zhu.Q.J Techniques Of Variational Analysis.Pdf
Cannarsa P.Sinestrari C.Semiconcave Functions Hamilton-Jacobi Equations And Optimal Control.Pdf
Corral M. Vector Calculus (2008)(222s)_Mcet_.Pdf
Dacorogna.B Direct Methods In The Calculus Of Variations.Pdf
Dacorogna.B Introduction To The Calculus Of Variations.Pdf
Flajolet P., Et Al. Mellin Transforms And Asymptotics Harmonic Sums.Pdf
Fonseca.I.Leoni.G.Modern Methods In The Calculus Of Variations Lp.Spaces.Pdf
Giải Tích 1.Pdf
Giải Tích 1 - Bùi Xuân Diệu - Dhbkhn.Pdf
Mathematical Symbols.Pdf
Pronunciation Of Mathematical Expressions.Pdf
Từ Điển Toán Học Anh Việt.Pdf
Giải Tích 1_James Stewart-Calculus-Brooks-Cole (2012)-Solutions.Pdf
Giải Tích 1_James Stewart-Calculus-Brooks-Cole (2012).Pdf