Đồ Họa Kỹ Thuật 2 Bài tập

Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1. draw + modify (1).jpg
1. draw + modify.jpg
1. draw + modify.jpg
1.jpg
1.jpg
2. dim.jpg
2. dim.jpg
2.jpg
2.jpg
3-sách bài tập.jpg
3.jpg
3.jpg
4-sách bài tập.jpg
4.jpg
4.jpg
5-sách bài tập.jpg
5.jpg
5.jpg
6-sách bài tập.jpg
6.jpg
6.jpg
7-sách bài tập.jpg
7.jpg
7.jpg
8-sách bài tập.jpg
8.jpg
8.jpg
9-sách bài tập.jpg
9.jpg
9.jpg
10-sách bài tập.jpg
10.jpg
10.jpg
11.jpg
11.jpg
12.jpg
12.jpg
13.jpg
bài 2 dochieu bvl va ve tach chi tiet.pdf
drawing1.bak
drawing1.bak
drawing1.dwg
drawing1.dwg
file draw + modify + dim + bai tap (full_thuan nguyen quang tnq).rar
file draw + modify + dim + bai tap (full_thuan nguyen quang tnq).rar
file draw + modify + dim + bai tap (full_thuan nguyen quang tnq).rar
giải sách bài tập 82giải sách bài tập 35_1096234580754212_600993364980006912_o.jpg
giải sách bài tập 9998_1096234240754246_1744142577742905344_o.jpg
giải sách bài tập 073073_1096234360754234_2980659878395117568_o.jpg
giải sách bài tập 088138_10962344374208giải sách bài tập _8499986827086659584_o.jpg
giải sách bài tập 118145_1096234754087528_6557431994517553152_o.jpg
giải sách bài tập 129929_1096234597420877_17323342953069giải sách bài tập 664_o.jpg
giải sách bài tập 282018_1096234734087530_6867770474307256320_o.jpg
giải sách bài tập 290870_1096234650754205_5577837425603903488_o.jpg
giải sách bài tập 484340_1096234487420888_9011639709759176704_o.jpg
giải sách bài tập 485973_1096234667420870_4671684448104742912_o.jpg
giải sách bài tập 576208_1096234704087533_2069956851197280256_o.jpg
giải sách bài tập 581134_1096234610754209_6018865420839157760_o.jpg
giải sách bài tập 663208_1096234284087575_2595520334077624320_o.jpg
giải sách bài tập 790691_1096234477420889_4497792019837485056_o.jpg
giải sách bài tập 800938_1096234330754237_4755089551897133056_o.jpg
giải sách bài tập 823166_1096234784087525_8576896166506004480_o.jpg
giải sách bài tập 835901_1096234550754215_5763587064574509056_o.jpg
giải sách bài tập 935877_1096234790754191_2804246952865169408_o.jpg
giải sách bài tập 953107_1096234407420896_6742565138177458176_o.jpg
hướng dẫn nộp bài tập trên classnote book.docx
hướng dẫn nộp bài tập trên classnote book.pdf
lap_trinh_autocad.pdf
lap_trinh_autocad.pdf
untitled-10-sách bài tập.jpg
untitled-12-sách bài tập.jpg