Điều Khiển Quá Trình Đề thi Bài giảng

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết
Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh - Lý thuyết - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

cơ sở điều khiển quá trình.pdf
process control std ver02.pdf
3_documentationofplant.pdf
c1-introduction.pdf
c2-theoretical modeling.pdf
c3-process identification.pdf
c4-system components.pdf
c5-control strategies.pdf
c6-feedback control analysis.pdf
c7-pid controller tuning.pdf
c8-mimo control structure design.pdf
isa-s5.1.pdf
ki hieu ban ve pid-model.pdf
c1-introduction.pdf
c2-process models - part i.pdf
c2-process models - part ii.pdf
c3-control strategies.pdf
c4-system components.pdf
c5-feedback control analysis.pdf
c6-pid controller tuning.pdf
c7-mimo control structure design.pdf
dap anmôn điều khiển quá trình_hk1_15_16.pdf
de_thi_va_dap_an_mon_he_thong_dieu_khien_qua_trinh.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên hiểu rõ và nắm vững sự cần thiết của việc điều khiển quá trình, điều chỉnh vòng lặp và làm sao để tối ưu hóa sự vận hành một nhà máy hay một quá trình sản xuất. Sinh viên sẽ đuợc hướng dẫn để thiết kế, thiết lập và năng cấp một hệ thống điều khiển năng lượng trong công nghiệp.

Kết quả cần đạt được

Nắm rõ đặc trưng thiết kế nhu cầu lặp lại trong nhà máy sử dụng điều khiển PID Nhận dạng và áp dụng những khối chức năng công nghiệp trong điều khiển tự động. Có khả năng áp dụng tiến trình cho hiệu chỉnh vòng hở và vòng kín Nắm rõ cách hiệu chỉnh bộ lặp có điều khiển với dead time phù hợp Giới thiệu ý nghĩa bộ điều khiển tương tự quá trình và các hiệu chỉnh lặp lại. Giải thích nguyên lý điều khiển các quá trình được dùng chủ yếu trong các xí nghiệp.

Tài liệu tham khảo

[1] Wolfgang Altmann, Practical Process Control for Engineers and Technicians, Newnes 2005 [2] Hamid A. Toliyat and Steven Campbell,DSP-BASED ELECTROMECHANICAL MOTION CONTROL, CRC Press 2004. [3] Michael F. Hordeski, New Technologies forEnergy Efficiency, Fairmont Press 2003.

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Cơ Sở Điều Khiển Quá Trình - Hoàng Minh Sơn.Pdf
Fuzzy.Pdf
Fuzzysystem.Pdf
Identification - Nhận Dạng Hệ Thống Điều Khiển.Pdf
Lý Thuyết Điều Khiển Tuyến Tính (Nguyễn Doãn Phước).Pdf
Pid Controllers.Pdf
Process_Dynamics_And_Control.Pdf