Điện Tử Căn Bản Đề thi Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm- Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

170417774_221364002976199_6756744991374711885_n.jpg
[exercise] fet.pdf
asc files.zip
bai 8.jpg
bai 8 fail 1.jpg
basic electronics lab 1-2 vn.pdf
basic electronics lab 1 - vn.pdf
basic electronics lab 10 labs vn.pdf
basic electronics lab english.pdf
basic electronics lab lab 7.pdf
basic electronics lab lab 8.pdf
basic electronics lab vn 1 - 4 vn.pdf
bjt amplifier demo.rar
bài tập.pdf
electronic circuits.pdf
ep1 getting started.op.raw
ep1 getting started.plt
ep1 getting started.raw
ep2 ac simulation and the baxandall tone control circuit.asc
ep2 ac simulation and the baxandall tone control circuit.raw
exercise#1#class1.pdf
exercise#1#class2.pdf
exercise [bjt amplifier].pdf
exercise [diode].pdf
exercise [transistor dc biasing].pdf
fet summary 2021.pdf
half wave (2).jpg
half wave.jpg
midterm exam[example].pdf
new text document.txt
part5.pdf
screenshot from 2021-04-24 20-07-50.png
test #1[23march].pdf
test #1[24march].pdf
test #2[30march].pdf
test #3[bjt amplifier].pdf
th dtcb clc.xlsx
week3.pdf
week4_diode.pdf
week5_supplementation.pdf
week8_supplementation.pdf
dethi_gk_dtcb_clc_1.pdf
dethi_gk_dtcb_clc_2.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Basic Electronics.Pdf
Electronics Fundamentals Circuits Devices And Applications 8th Edition By David M Buchla And Thomas L Floyd.Pdf