Database Security Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

admin_user.pdf
dac_rbac.pdf
info.pdf
intro.pdf
sec_analysis.pdf