Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Thiếu Huy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bài giảng đại số tuyến tính - bùi xuân diệu.pdf
chương 1 - tập hợp, logic, ánh xạ.pdf
chương 2 - 1. ma trận.pdf
chương 2 - 2. định thức.pdf
chương 2 - 3. ma trận nghịch đảo.pdf
chương 2 - 4. hạng ma trận.pdf
chương 2 - 5. hệ phương trình.pdf
chương 3 - không gian vecto phần 1.pdf
chương 3 - không gian vecto phần 2.pdf
chương 4 - ánh xạ tuyến tính.pdf
chương 5 - không gian eculide phần 1.pdf
chương 5 - không gian eculide phần 2.pdf
không gian vector.pdf
đại số - kĩ sư chất lượng cao.pdf
đề thi thử kì hè.pdf
final_exam_template.pdf
lecture_on_algebra-1.pdf
dai so.pdf
bài-tập-đại-số-mi1140-áp-dụng-từ-k59.pdf
bài tập đại số - k58.pdf
de cuong bai tap-dai so- nhom 1.pdf
de cuong bai tap-dai so-nhom 2 .pdf
de cuong bai tap-dai so- nhom 3.pdf
dhcq-de-cuong-bai-tap-dai-so-7.9.2015.pdf
dstt.pdf
đề-cương-đại-số-từ-k59.pdf
đề cương đstt mi1141--nhóm học 1.pdf
đề cương đstt mi1142--nhóm học 2 .pdf
đề cương đstt mi1143--nhóm học 3.pdf
exercises.pdf
12509324_813416168785352_5838630424783995755_n.jpg
13336076_661658980649052_7210670921123057418_n.jpg
13921011_934074760052825_8993334930085868615_n.jpg
14433141_979894645470836_3038476717734588990_n.jpg
14440884_979625472164420_622166078449536403_n.jpg
14492557_985049561622011_8905482687982755647_n.jpg
15578635_1791327977859030_2515752442907258879_n.jpg
15965837_285217055226946_8527732233921170245_n.jpg
19105689_830323780467740_5412914497032563539_n.jpg
19113563_830323777134407_4326711667709756812_n.jpg
dai so k61- de 1.jpg
dai so k61 - de 2.jpg
de cuoi ki dai so - 20131.jpg
de thi dai so -giua ky 20141 -de 1,2.pdf
de thi dai so-giua ky 20141-de 3,4.pdf
de thi thu cuoi ky dai so.jpg
ds_2016.jpg
ds_2018_thi_thu.jpg
giai dai so de 7 k60 .pdf
giai de 7 dai so k60.pdf
giữa kỳ 2015-2016.jpg
k59 - đái số 07.pdf
k59 -đại số 01.pdf
k59 -đại số 03.pdf
k59 -đại số 05.pdf
đáp án đề 1,2 giữa kỳ 20142015.pdf
đáp án đề 3,4 giữa kỳ 20142015.pdf
đại số - giữa kỳ - k59 - đề 1.jpg
đại số - giữa kỳ - k59 - đề 3.jpg
đại số - giữa kỳ - k59 - đề 7.jpg
đại số _ gt1 (thi thử 20171) 25498199_579053265768778_7676772870822265480_n.jpg
đại số _ gt1 (thi thử 20171) 25507774_579053302435441_8703703337199839149_n.jpg
đại số _ gt1 (thi thử 20171) da.pdf
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (1).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (2).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (3).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (4).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (5).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (6).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (7).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (8).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (9).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (10).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (11).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (12).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (13).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (14).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (15).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (16).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (17).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (18).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (19).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (20).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (21).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (22).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (23).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (24).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (25).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (26).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (27).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (28).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (29).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (30).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (31).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (32).jpg
đề kiểm tra giữa kỳ môn đại số (33).jpg
đề thi 2020-2.jpg
đề thi cuối kỳ đại số - học kỳ 20132.pdf
đề thi môn đại số - kstn k53.doc
đề thi môn đại số - kstn k53.pdf
đề thi môn đại số - kstn k54.doc
đề thi môn đại số - kstn k54.pdf
đề thi môn đại số - kstn k55.doc
đề thi môn đại số - kstn k55.pdf
đề thi môn đại số - kstn k56.doc
đề thi môn đại số - kstn k56.pdf
đề thi môn đại số - kstn k57.pdf
đề thi môn đại số - kstn k58.pdf
đề thi môn đại số - kstn k59.pdf
đề thi đại số (1).jpg
đề thi đại số (2).jpg
đề thi đại số (3).jpg
đề thi đại số (4).jpg
đề thi đại số (5).jpg
đề thi đại số (6).jpg
đề thi đại số (7).jpg
đề thi đại số (8).jpg
đề thi đại số (9).jpg
đề thi đại số (10).jpg
đề thi đại số (11).jpg
đề thi đại số (12).jpg
đề thi đại số (13).jpg
đề thi đại số (14).jpg
đề thi đại số (15).jpg
đề thi đại số (16).jpg
đề thi đại số (17).jpg
đề thi đại số (18).jpg
đề thi đại số (19).jpg
đề thi đại số (20).jpg
đề thi đại số (21).jpg
đề thi đại số (22).jpg
đề thi đại số (23).jpg
đề thi đại số (24).jpg
đề thi đại số (25).jpg
đề thi đại số (26).jpg
đề thi đại số (27).jpg
đề thi đại số (28).jpg
đề thi đại số (29).jpg
đề thi đại số - kỹ sư tài năng k56 - k57.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

CHƯƠNG 1 .............17 MỞ ĐẦU VỀ LÔGICH MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP............17 ÁNH XẠ VÀ CÁC CẤU TRÚC ĐẠI SỐ ............17 1.1. SƠ LƯỢC VỀ LÔGICH MỆNH ĐỀ .........18 1.1.1. Mệnh đề...........18 1.1.2. Các phép liên kết lôgich mệnh đề.................18 1.1.3. Các tính chất.............19 1.2. TẬP HỢP ...............20 1.2.1. Khái niệm tập hợp .............20 1.2.2. Biểu diễn tập hợp ..............20 1.2.3. Các tập hợp số thƣờng gặp .........21 1.2.4. Tập con............22 1.2.5. Các phép toán trên các tập hợp............22 1.2.6. Lƣợng từ phổ biến và lƣợng từ tồn tại..........24 1.2.7. Phép hợp và giao suy rộng .........25 1.3. TÍCH DESCARTES VÀ QUAN HỆ .........25 1.3.1.Tích Descartes của các tập hợp ............25 1.3.2 Quan hệ hai ngôi* ..............26 1.3.3 Quan hệ tƣơng đƣơng*...............27 1.3.4. Quan hệ thứ tự*.................27 1.4. ÁNH XẠ ................29 1.4.1. Định nghĩa và ví dụ ...........29 1.4.2. Phân loại các ánh xạ ..........31 1.4.3. Ánh xạ ngƣợc của một song ánh .........33 1.4.4. Hợp của hai ánh xạ............34 1.4.5. Lực lƣợng của một tập hợp .................34 1.5. SƠ LƯỢC VỀ PHÉP ĐẾM, GIẢI TÍCH TỔ HỢP- NHỊ THỨC NEWTON* .........35 1.5.1. Sơ lƣợc về phép đếm.........35 1.5.2. Hoán vị, phép thế ..............36 1.5.3. Chỉnh hợp.................37 1.5.4. Tổ hợp .............38 1.5.5. Nhị thức Newton ...............40 1.6. CÁC CẤU TRÚC ĐẠI SỐ* .............41 1.6.1. Luật hợp thành trong .........41 1.6.2. Nhóm...............42 1.6.3. Vành ................43 1.6.4. Trƣờng.............45 1.7. ĐẠI SỐ BOOLE ............45 1.7.1. Định nghĩa và các tính chất cơ bản của đại số Boole ..............45 1.7.2. Công thức Boole, hàm Boole và nguyên lý đối ngẫu ..............47 1.7.3. Phƣơng pháp xây dựng hàm Boole trong B2 có giá trị thỏa mãn điều kiện cho trƣớc..........49 1.7.4. Ứng dụng đại số Boole vào mạng chuyển mạch(switching networks) ...............50 BÀI TẬP CHƯƠNG 1 ...........53 CHƯƠNG 2 .............59 KHÔNG GIAN VÉC TƠ ...........59 2.1. KHÁI NIỆM KHÔNG GIAN VÉC TƠ ..............60 2.1.1. Định nghĩavà các ví dụ ...............60 2.1.2. Tính chất..........61 2.2. KHÔNG GIAN VÉC TƠ CON .........62 2.2.1. Định nghĩa và ví dụ ...........62 2.2.2. Không gian con sinh bởi một họ véc tơ.................63 2.2.3. Tổng của một họ không gian véc tơ con................65 2.3. ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH, PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH.............66 2.4. HẠNG CỦA MỘT HỆ HỮU HẠN CÁC VÉC TƠ ..............68 2.4.1. Hệ con độc lập tuyến tính tối đại.........68 2.4.2. Hạng của một hệ hữu hạn các véc tơ ............69 2.5. CƠ SỞ, SỐ CHIỀU CỦA KHÔNG GIAN VÉC TƠ ............70 BÀI TẬP CHƯƠNG 2 ...........74 CHƯƠNG 3..............80 MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC.............80 3.1. KHÁI NIỆM MA TRẬN.........81 3.2. CÁC PHÉP TOÁN MA TRẬN.........82 3.2.1. Phép cộng ma trận .............82 3.2.2. Phép nhân một số với ma trận .............82 3.2.3. Phép nhân ma trận .............84 3.2.4. Đa thức ma trận .................86 3.2.5. Ma trận chuyển vị..............86 3.3. MA TRẬN CỦA MỘT HỆ VÉC TƠ.........87 3.3.1. Định nghĩa ma trận của một hệ véc tơ ..........87 3.3.2. Ma trận chuyển cơ sở .................88 3.4. HẠNG CỦA MA TRẬN..........89 3.4.1. Định nghĩa và tìm hạng của ma trận bằng phép biến đổi tƣơng đƣơng ..............89 3.4.2. Các ma trận tƣơng ứng với các phép biến đổi sơ cấp ..............90 3.5. KHÁI NIỆM ĐỊNH THỨC...............92 3.5.1. Hoán vị và phép thế...........92 3.5.2. Định nghĩa định thức .........94 3.5.3. Các tính chất cơ bản của định thức...............98 3.6. CÁC CÁCH TÍNH ĐỊNH THỨC ............101 3.6.1. Khai triển theo hàng, theo cột............101 3.6.2. Định lý khai triển Laplace (theo k hàng k cột)..............103 3.7. ỨNG DỤNG ĐỊNH THỨC ĐỂ TÌM MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO...............107 3.7.1. Định nghĩa ma trận nghịch đảo..........107 3.7.2. Điều kiện cần và đủ để tồn tại ma trận nghịch đảo................107 3.7.3. Tìm ma trận nghịch đảo theo phƣơng pháp Gauss-Jordan .............109 3.8. SỬ DỤNG ĐỊNH THỨC TÌM HẠNG CỦA MA TRẬN............110 BÀI TẬP CHƯƠNG 3 .........113 CHƯƠNG 4............122 HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH................122 4.1. KHÁI NIỆM HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH..........123 4.1.1. Dạng tổng quát của hệ phƣơng trình tuyến tính ...........124 4.1.2. Dạng ma trận của hệ phƣơng trình tuyến tính ..............124 4.1.3. Dạng véc tơ của hệ phƣơng trình tuyến tính.................125 4.2. ĐỊNH LÝ TỒN TẠI NGHIỆM................125 4.3. PHƯƠNG PHÁP CRAMER ...........126 4.3.1. Hệ Cramer và cách giải ............126 4.3.2. Giải hệ phƣơng trình tuyến tính trƣờng hợp tổng quát ..........127 4.4. PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO...........128 4.5. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỬ GAUSS ...........129 4.6. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH THUẦN NHẤT..............132 BÀI TẬP CHƯƠNG 4 .........136 CHƯƠNG 5 ...........140 ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH .........140 5.1. KHÁI NIỆM ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH ............141 5.1.1. Định nghĩa và ví dụ .........141 5.1.2. Các tính chất...........142 5.1.3. Các phép toán của các ánh xạ tuyến tính.............143 5.2. NHÂN VÀ ẢNH CỦA ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH ..............145 5.3. TOÀN CẤU, ĐƠN CẤU, ĐẲNG CẤU ...........147 5.3.1. Toàn cấu.................147 5.3.2. Đơn cấu .........148 5.3.3. Đẳng cấu.................149 5.4. ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH VÀ MA TRẬN .................150 5.4.1. Ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính ...........150 5.4.2. Ma trận của ánh xạ tuyến tính trong các cơ sở khác nhau ..............155 5.4.3. Biểu thức tọa độ của ánh xạ tuyến tính ...............158 5.4.4. Ánh xạ tuyến tính và hệ phƣơng trình tuyến tính .........158 5.5. CHÉO HÓA MA TRẬN .................161 5.5.1. Không gian con bất biến...........161 5.5.2. Véc tơ riêng, giá trị riêng .........161 5.5.3. Đa thức đặc trƣng ............163 5.5.4. Tự đồng cấu chéo hoá đƣợc ..............166 5.5.5. Thuật toán chéo hoá .................167 BÀI TẬP CHƯƠNG 5 .........172 CHƯƠNG 6 ...........180 KHÔNG GIAN VÉC TƠ EUCLIDE VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG ..............180 6.1. DẠNG SONG TUYẾN TÍNH .................181 6.1.1. Định nghĩa dạng song tuyến tính................181 6.1.2. Ma trận và biểu thức tọa độ của dạng song tuyến tính ..........182 6.1.3. Biểu thức tọa độ của dạng song tuyến tính trong các cơ sở khác nhau ............183 6.2. DẠNG TOÀN PHƯƠNG ...............184 6.2.1. Định nghĩa dạng toàn phƣơng ...........184 6.2.2. Dạng cực của dạng toàn phƣơng ................185 6.2.3. Ma trận và biểu thức tọa độ của dạng toàn phƣơng...............185 6.2.4. Biểu thức tọa độ dạng chính tắc của một dạng toàn phƣơng..........186 6.2.5. Đƣa về dạng chính tắc theo phƣơng pháp Lagrange .............186 6.2.6. Đƣa về dạng chính tắc theo phƣơng pháp Jacobi .........189 6.2.7. Luật quán tính.........192 6.3. TÍCH VÔ HƯỚNG VÀ KHÔNG GIAN VÉC TƠ EUCLIDE .............195 6.3.1. Định nghĩa và tính chất của tích vô hƣớng..........195 6.3.2. Trực giao - trực chuẩn hoá Gram-Shmidt............197 6.3.3. Cơ sở trực chuẩn..............199 6.3.4. Không gian con trực giao, phần bù trực giao ...............200 6.4. MA TRẬN TRỰC GIAO VÀ ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH TRỰC GIAO .................202 6.4.1. Ma trận trực giao .............202 6.4.2. Ánh xạ tuyến tính trực giao* .............203 6.4.3. Ma trận của tự đẳng cấu trực giao* ............204 6.5. CHÉO HÓA TRỰC GIAO, TỰ ĐỒNG CẤU ĐỐI XỨNG.........204 6.5.1. Bài toán chéo hoá trực giao ...............204 6.5.2. Tự đồng cấu đối xứng...............205 6.5.3. Ma trận của một tự đồng cấu đối xứng trong một cơ sở trực chuẩn .................205 6.5.4. Thuật toán chéo hoá trực giao ...........207 6.5.5. Đƣa biểu thức tọa độ của dạng toàn phƣơng về dạng chính tắc bằng chéo hoá trực giao ...........208 6.6. ĐƯỜNG BẬC 2 TRONG MẶT PHẲNG VÀ MẶT BẬC 2 TRONG KHÔNG GIAN* .........209 6.6.1. Hệ tọa độ trực chuẩn trong mặt phẳng và các đƣờng bậc 2 ............209 6.6.2. Hệ tọa độ trực chuẩn trong không gian và các mặt bậc 2 ...............213 BÀI TẬP CHƯƠNG 6 .........220 HƯỚNG DẪN BÀI TẬP .........227 CHƯƠNG 1.................227 CHƯƠNG 2.................231 CHƯƠNG 3.................234 CHƯƠNG 4.................244 CHƯƠNG 5.................247 CHƯƠNG 6.................257