Composite Và Nanocomposite Bài giảng Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bài giảng 3.pdf
bài giảng 3.pptx
lecture 1 (1).pdf
nanocomposite[4]-cont [compatibility mode] (1).pdf
nanocomposite[4]-cont [compatibility mode] (1).pdf
nanocomposite [4] [compatibility mode].pdf
nanocomposite [4] [compatibility mode].pdf
nanocomposite [5] [compatibility mode].pdf
nanocomposite [5] [compatibility mode].pdf
nanocomposite [6]_graphene [compatibility mode].pdf
nanocomposite [6]_graphene [compatibility mode].pdf
13po.xlsx
bài tập cộng điểm giữa kỳ.docx
bài tập cộng điểm giữa kỳ.pdf
student works-w1.docx
student works-w1.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Book 2 Nanomaterials Handbook - Choose A Chapter.Pdf
Book I Nanocomposite-Science-And-Technology- Choose A Chapter.Pdf
Nanomaterials.Pdf
Review Nanocomposite.Pdf
[William_D._Callister,_David_G._Rethwisch]_Materia(Bookfi.Org).Pdf