Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Bài giảng

Hv Công Nghệ Bcvt - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

csdlpb_01_giới thiệu về cơ sở dữ liệu phân tán.pdf
csdlpb_02_tổng quan về cơ sở dữ liệu.pdf
csdlpb_03_các mức trong suốt phân tán.pdf
csdlpb_04_thiết kế csdl phân tán.pdf
csdlpb_05_biến đổi các truy vấn toàn cục thành các truy vấn mảnh.pdf
baitap-vietsp_csdlpt.pdf
c6 - tao bao cao - crystal report.pdf
c6 - tao bao cao - crystal report.pdf
chuong1-lythuyetcsdlpt_unicode.pdf
chuong2-sutrongsuotphantan_unicode.pdf
chuong3-thietkecsdlpt_unicode.pdf
chuong4-toiuuhoatruyvan.pdf
chuong5-gioithieuvegiaotac.pdf
chuong6-dieukhiendongthoiphantan.pdf
chuong6-dieukhiendongthoiphantan.pdf
các loại join trong sql server.pdf
các mức isolation level.pdf
giaotac_phantan.pdf
giaotac_phantan.pdf
huongdan_phantancsdl-2008.pdf
huongdan_phantancsdl-2008.pdf
huong dan setup sql server 2008 new.pdf
huong dan setup sql server 2008 new.pdf
phuluc-taplenh_bindingsource.pdf
sp tao_login-code program.pdf
sql4_srvr2008.pdf
sql4_srvr2008.pdf
tomtat_csdlpt.pdf
tomtat_csdlpt.pdf
tối ưu hóa truy vấn trên 1 db.pdf
vietsp_csdlpt.pdf
vietsp_csdlpt.pdf
bài giảng cơ sở dữ liệu phân tán.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Distributed Database Management Systems A Practical Approach.Pdf
Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán.Pdf