Cơ Sở Dữ Liệu (Database Systems) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Ths Nguyễn Hồng Phương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lương Vĩ Minh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Công Nghệ Thông Tin - Ths Thái Bảo Trân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khtn Hà Nội- Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Trương Tuấn Anh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Lê Thị Lan - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Lê Thị Bảo Thu - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Công Nghệ Thông Tin - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Phạm Thị Bạch Huệ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

csdl.pdf
csdl_ch0.pdf
csdl_ch0.pdf
csdl_ch1.pdf
csdl_ch1 đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu.pdf
csdl_ch2.pdf
csdl_ch2 các mô hình dữ liệu.pdf
csdl_ch3.pdf
csdl_ch4.pdf
csdl_ch4 lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.pdf
csdl_ch5.pdf
csdl_ch5 tối ưu hóa câu truy vấn.pdf
csdl_ch6.pdf
csdl_ch6 an toàn và toàn vẹn dữ liệu.pdf
csdl_ch7.pdf
csdl_ch7 tổ chức dữ liệu vật lý.pdf
csdl_ch8-storedprocedureandtrigger.pdf
csdl_ch9_index.pdf
csdl_ch9_transaction.pdf
csdl_ch9_view.pdf
slideassociationrules.pdf
mit6_830f10_lec01 introduction to database systems.pdf
mit6_830f10_lec02 the relational model (ms).pdf
mit6_830f10_lec02 the relational model (ms).pdf
mit6_830f10_lec03 schema design (ms).pdf
mit6_830f10_lec03 schema design (ms).pdf
mit6_830f10_lec04 introduction to database internals (cc).pdf
mit6_830f10_lec04 introduction to database internals (cc).pdf
mit6_830f10_lec05 database operators and query processing (cc).pdf
mit6_830f10_lec05 database operators and query processing (cc).pdf
mit6_830f10_lec06 indexing and access methods (cc).pdf
mit6_830f10_lec06 indexing and access methods (cc).pdf
mit6_830f10_lec07b.pdf
mit6_830f10_lec07b.pdf
mit6_830f10_lec07 buffer pool design and memory management (cc).pdf
mit6_830f10_lec07 buffer pool design and memory management (cc).pdf
mit6_830f10_lec09_selinger query optimization (cc).pdf
mit6_830f10_lec09_selinger query optimization (cc).pdf
mit6_830f10_lec09 join algorithms (cc).pdf
mit6_830f10_lec09 join algorithms (cc).pdf
mit6_830f10_lec10 transactions and locking (ms).pdf
mit6_830f10_lec10 transactions and locking (ms).pdf
mit6_830f10_lec11 optimistic concurrency control (ms).pdf
mit6_830f10_lec11 optimistic concurrency control (ms).pdf
mit6_830f10_lec12 recovery (ms).pdf
mit6_830f10_lec12 recovery (ms).pdf
mit6_830f10_lec13 recovery (ms).pdf
mit6_830f10_lec13 recovery (ms).pdf
mit6_830f10_lec14 degrees of consistency (ms).pdf
mit6_830f10_lec14 degrees of consistency (ms).pdf
mit6_830f10_lec15 c-store distributed transactions (cc).pdf
mit6_830f10_lec15 c-store distributed transactions (cc).pdf
mit6_830f10_lec16 parallel databases (cc).pdf
mit6_830f10_lec16 parallel databases (cc).pdf
mit6_830f10_lec17 scientific databases (ms).pdf
mit6_830f10_lec17 scientific databases (ms).pdf
mit6_830f10_lec18 scientific databases (ms).pdf
mit6_830f10_lec18 scientific databases (ms).pdf
mit6_830f10_lec19 nosql (cc).pdf
mit6_830f10_lec19 nosql (cc).pdf
mit6_830f10_lec20b.pdf
mit6_830f10_lec20 orm, dryadlinq (cc).pdf
mit6_830f10_lec20 orm, dryadlinq (cc).pdf
01_rel_algebra_sql.pdf
01b_sql_solutions.pdf
01b_sql_solutions.pdf
02_storage_missing_slide.pdf
02_storage_missing_slide.pdf
02_storage_solutions_to_hash_examples.pdf
03_mapping_revised.pdf
03_mapping_revised.pdf
04_txns.pdf
05_concurrency.pdf
05_deadlock_extra_practice.pdf
05_timestamp_practice_solutions.pdf
05b_timestamp_review.pdf
05b_timestamp_review.pdf
06_xml.pdf
07_distributed.pdf
09_nosql.pdf
10_recovery.pdf
10_recovery.pdf
11_tuning_wrapup.pdf
11_tuning_wrapup.pdf
12_review.pdf
12_review.pdf
00_intro.pdf
00_intro.pdf
syllabus.pdf
csdl-chap00-welcome-16ck1.pdf
csdl-chap01-cac he csdl (2017).pdf
csdl-chap02-mo hinh er (2017).pdf
csdl-chap03-mo hinh du lieu quan he (2017).pdf
csdl-chap04-dai so quan he-phan01 (2012).pdf
csdl-chap04-dai so quan he-phan01 (2012).pdf
csdl-chap04-dai so quan he-phan02 (2012).pdf
csdl-chap04-dai so quan he-phan02 (2012).pdf
chương 1 tổng quan về cơ sở dữ liệu.pdf
chương 2 mô hình dữ liệu quan hệ.pdf
chương 3 ngôn ngữ đại số quan hệ.pdf
chương 4 ngôn ngữ sql.pdf
chương 5 ràng buộc toàn vẹn.pdf
chương 6 phụ thuộc hàm và các dạng chuẩn.pdf
bt_ngôn ngữ dữ liệu đối với mô hình quan hệ.pdf
bt_tk_thiết kế cơ sở dữ liệu.pdf
er_baichua.pdf
giới thiệu về đồ án môn học.pdf
nhập môn cơ sở dữ liệu.pdf
notes1_đại cương về các hệ csdl.pdf
notes2_các mô hình dữ liệu.pdf
notes3_các ngôn ngữ dữ liệu đối với mô hình quan hệ.pdf
notes4_thiết kế csdl quan hệ.pdf
notes5_tổ chức dữ liệu vật lý.pdf
notes6_tối ưu hoá câu hỏi.pdf
notes7_an toàn và toàn vẹn dữ liệu.pdf
giáo trình cơ sở dữ liệu nâng cao.pdf
cơ sở dữ liệu nguyễn trung trực.pdf
db normalization bs_chuẩn hóa csdl.pdf
elmasri_6e_ch20_physical database design and tuning.pdf
elmasri_6e_ch22_concurrency control techniques.pdf
elmasri_6e_ch23_database recovery techniques.pdf
elmasri_6e_ch25_distributed databases and client-server architectures.pdf
elmasri_6e_ch27_introduction to information retrieval and web search.pdf
elmasri_6e_ch28_data mining concepts.pdf
elmasri_6e_ch29_overview of data warehousing and olap.pdf
01-intro-sp-08.pdf
01-intro-sp-08.pdf
02-relational-sp-08.pdf
02-relational-sp-08.pdf
03-relational-sp-08.pdf
04xml-sp-08.pdf
04xml-sp-08.pdf
05-disksandfiles-sp-08.pdf
05-disksandfiles-sp-08.pdf
06-filesindexes-sp08.pdf
06-filesindexes-sp08.pdf
08-sorting.pdf
08-sorting.pdf
09-algebra-sp-08.pdf
09-algebra-sp-08.pdf
11.sql1-2-sp-08.pdf
13-qp1.pdf
13-qp1.pdf
14-qp2-1.pdf
17norm1-6up.pdf
18-norm2-6up.pdf
19-queryopt.pdf
20-sql2.pdf
20-sql2.pdf
20-transintro-6up.pdf
20-transintro-6up.pdf
21-booleansearch.pdf
21-cc1-6up.pdf
22-cc2.pdf
23-recov.pdf
pddb.pdf
pddb.pdf
pddb2.pdf
pddb2.pdf
ror.pdf
ror.pdf
chapter_0 - welcome.pdf
chapter_0 - welcome.pdf
chapter_1 - database system concepts and architecture.pdf
chapter_1 - database system concepts and architecture.pdf
chapter_2-erd.pdf
chapter_2-erd.pdf
chapter_3 - eerd.pdf
chapter_3 - eerd.pdf
chapter_4-relationaldatamodelandrelationalmapping.pdf
chapter_4-relationaldatamodelandrelationalmapping.pdf
chapter_5-relational algebra.pdf
chapter_5-relational algebra.pdf
chapter_6 - sql.pdf
chapter_6 - trigger.pdf
chapter_6 - trigger.pdf
chapter_7-functional dependencies & normalization for relational dbs.pdf
chapter_7-functional dependencies _ normalization for relational dbs.pdf
chapter_8-data storage, indexing structures for files.pdf
chapter_8-data storage, indexing structures for files.pdf
chapter_9 - database security.pdf
chapter_9 - database security.pdf
chapter_10 - emerging database technologies & applications.pdf
chapter_10 - emerging database technologies _ applications.pdf
dbs-algebra.pdf
dbs-erd.pdf
dbs-foudation.pdf
dbs-info.pdf
dbs-relationalmodel.pdf
dbs-revision.pdf
dbs-sql.pdf
closure.pdf
connect-db.pdf
lec5.pdf
llethi-database principle-c1.pdf
llethi-database principle-c2.pdf
llethi-database principle-c4-normalization.pdf
llethi-database principle-c5.pdf
llethi-database principle.pdf
llethi-er2rr-c2bis.pdf
normalization.pdf
normalization [compatibility mode].pdf
sql-c3-new.pdf
sql-c3.pdf
t05.pdf
bai_02-2018 mô hình thực thể liên kết (entity-relationship - er).pdf
bai_02-2018 mô hình thực thể liên kết (entity-relationship - er).ppt
bai_03-2018 mô hình dữ liệu quan hệ.pdf
bai_03-2018 mô hình dữ liệu quan hệ.ppt
bai_04-2018 ngôn ngữ truy vấn sql.pdf
bai_04-2018 ngôn ngữ truy vấn sql.ppt
bai_06-2018 ràng buộc toàn vẹn (integrity constraint).pdf
bai_06-2018 ràng buộc toàn vẹn (integrity constraint).ppt
bai_07-2018 phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu.pdf
bai_07-2018 phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu.ppt
ctt102-chuong 1-tổng quan về cơ sở dữ liệu.pdf
ctt102-chuong 2-mô hình thực thể kết hợp.pdf
ctt102-chuong 3-mô hình quan hệ.pdf
ctt102-chuong 4-đại số quan hệ.pdf
ctt102-chuong 5-sql.pdf
ctt102-chuong 5-sql.pdf
ctt102-chuong 6-phép tính quan hệ.pdf
ctt102-chuong 7-ràng buộc toàn vẹn.pdf
ctt102-chuong 8-phụ thuộc hàm và dạng chuẩn.pdf
ctt102-chuong 9-các vấn đề liên quan.pdf
chapter_00-welcome.pdf
chapter_00-welcome.pdf
chapter_01-database-system-concepts-and-architecture.pdf
chapter_02-erd.pdf
chapter_03-eerd.pdf
chapter_04-relationaldatamodelandrelationalmapping_2.pdf
chapter_05-relational-algebra.pdf
chapter_05-relational-algebra.pdf
chapter_06-sql_v2.pdf
chapter_07-functional-dependencies-normalization-for-relational-dbs.pdf
chapter_08-data-storage-indexing-structures-for-files.pdf
chapter_09-database-security.pdf
chapter_09-database-security.pdf
chapter_10-emerging-database-technologies-applications.pdf
chapter_c0-overview-of-a-dbms.pdf
chapter_c1-disk-storage-basic-file-structures-and-hashing1.pdf
chapter_c1-disk-storage-basic-file-structures-and-hashing1.pdf
chapter_c2-indexing-structures-for-files.pdf
chapter_c2-indexing-structures-for-files.pdf
chapter_c3 - algorithms for query processing and optimization.pdf
chapter_c3 - algorithms for query processing and optimization.pdf
chapter_c4 - transaction processing.pdf
chapter_c4 - transaction processing.pdf
chapter_c5 - concurrency control.pdf
chapter_c5 - concurrency control.pdf
chapter_c6 - recovery.pdf
examination.pdf
examination.pdf
advanced sql injection.pdf
advanced sql injection in sql server.pdf
baigiangsql.pdf
cosodulieu.pdf
giao_trinh_csdl_dhcn4.pdf
giao trinh sql(truong dhhue).pdf
giaotrinh sql server 7.0.pdf
giáo trình cơ sở dữ liệu.pdf
giáo trình cơ sở dữ liệu gtcsdl.pdf
giáo trình thực hành sql 1.pdf
giáo trình thực hành sql 2.pdf
giáo trình thực hành sql 3.pdf
hoc sql server 2000.pdf
ngoc_ngu_sql.pdf
oracle 9i – kiến trúc và quản trị.pdf
pheptinhquanhe.pdf
session 01_rdbms concepts.pdf
session 02_erd and normalization.pdf
session 03_sql 2005.pdf
session 05_transaction sql.pdf
session 07_creating and management db.pdf
session 09_accessing db.pdf
session 11_tp7 tables.pdf
sql - a practical introduction.pdf
sql- những kiến thức cơ bản.pdf
sqlserver.pdf
sử dụng mysql.pdf
tham_khao_trigger.pdf
tim hieu sql server.pdf
0. course syllabus.pdf
1. welcome.pdf
1. welcome.pdf
2. chap01 - overview.pdf
3. chap02 - er data model.pdf
4. chap03 - relational data model.pdf
5. chap04 - relatioanal algebra.pdf
5. chap04 - relatioanal algebra.pdf
6. chap05 - sql.pdf
6. chap05 - sql.pdf
[2017-2018] [hk3] [ctt102] database systems.txt
[tisng viat] chuong 1 tong quan vu csdl.pdf
[tisng viat] chuong 1 tong quan vu csdl.pdf
[tisng viat] chuong 2 mo hinh er.pdf
[tisng viat] chuong 2 mo hinh er.pdf
chuong 3 mo hinh quan he.pdf
chuong 4 dai so quan he.pdf
chuong 4 dai so quan he.pdf
chuong 5 sql.pdf
chuong 6 ngon ngu phep tinh quan he.pdf
chuong 6 ngon ngu phep tinh quan he.pdf
chuong 7 rang buoc toan ven.pdf
chuong 8 phu thuoc ham va dang chuan.pdf
ctt102-chuong 7-rbtv_tham khao phan cai dat rb.pdf
ctt102-chuong 7-rbtv_tham khao phan cai dat rb.pdf
index.txt
baitap1-sql_postgresql.doc
baitap1-sql_postgresql.pdf
baitap2.docx
baitap2.pdf
baitap3.doc
baitap3.pdf
baitap4.docx
baitap4.pdf
buoi1_taocsdl.zip
buoi2_thaotaccsdl.zip
buoi3_4_thaotaccsdl_nangcao.zip
buoi5_taovadanhgiasudungindex.zip
buoi6_cackythuabaomatvaantoandulieu.zip
huongdanthuchanh_so1.pdf
huongdanthuchanh_so2.pdf
lythuyetphanquyenbaomattrongsql.pdf
lythuyetphanquyenbaomattrongsql.pdf
thực hành database.zip
transaction.pdf
trắc nghiệm csdl.pdf
baitap_02.pdf
baitap_03.pdf
baitap_07.pdf
baitap_thuchanh_csdl.pdf
btvn ôn thi giữa kỳ.pdf
bài tập làm thêm phần đsqh.pdf
bài tập về nhà (sql_rbtv).pdf
bài tập về nhà (đsqh).pdf
bài tập về nhà sql.pdf
hướng dẫn th_csdl_trigger.pdf
th_csdl_tuan01.pdf
th_csdl_tuan01.pdf
th_csdl_tuan02.pdf
th_csdl_tuan02.pdf
th_csdl_tuan03.pdf
th_csdl_tuan04.pdf
th_csdl_tuan04.pdf
th_csdl_tuan05.pdf
th_csdl_tuan05.pdf
đáp án đề 1 và 3.pdf
đề 1 + 2.pdf
đề 3 + 4.pdf
đề cương môn học.pdf
dbs-lab_1.pdf
dbs-lab_2.pdf
dbs-lab_3.pdf
dbs-lab_4.pdf
dbs-lab_5.pdf
bai-tap-lon-csdl2012-2013.pdf
baitapsql-tuan11-questions.pdf
bài tập tuần 2.pdf
homework-sql.pdf
a1_1.pdf
a1_2.pdf
a1_3.pdf
assignment1_1.pdf
assignment1_2.pdf
assignment1_3.pdf
assignment2_de3.pdf
assignment2_de3.pdf
assignment3_de1.pdf
assignment3_de1.pdf
c++ (1).pdf
exercises-1.pdf
exercises-2.pdf
exercises_1_disk storage, basic file structures and hashing.pdf
exercises_2_indexing structures for files.pdf
exercises_3.pdf
exercises_3_algorithms for query processing and optimization.pdf
exercises_4.pdf
exercises_4_introduction to transaction processing concepts and theory.pdf
exercises_5.pdf
exercises_5_concurrency control techniques.pdf
exercises_6.pdf
exercises_6_database recovery techniques.pdf
exercises_eerd_-2008.pdf
lab+2.pdf
lab+3.pdf
lab+4.pdf
lab+5.pdf
lab+7.pdf
lab-1_solution.pdf
lab-1_solution.pdf
lab-2_solution.pdf
lab-2_solution.pdf
lab-3_solution.pdf
lab-4_solution.pdf
lab-5_solution.pdf
lab-7_solution.pdf
lab-7_solution.pdf
lab 1 thiết kế erd.pdf
lab 2 thiết kế eerd.pdf
lab 3 mô hình dữ liệu quan hệ.pdf
lab 4 đại số quan hệ.pdf
lab 5 sql.pdf
lab6.pdf
lab 6 view, trigger, procedure, index.pdf
lab 7 phụ thuộc hàm & chuẩn hóa dữ liệu.pdf
lab_1.pdf
pl_sql.pdf
pl_sql.pdf
5baitaplamthem_moncsdl.pdf
bai1_qlhh.sql
bai1_qlhh.sql
bai1_tailieu.pdf
baitap2.sql
baitap2.sql
bai tap 21.sql
bai tap 21.sql
baitap_csdl_khoa_httt.pdf
baitap_csdl_khoa_httt.pdf
baitap_csdl_khoa_httt_new.pdf
baitap_csdl_khoa_httt_new.pdf
baitapth_csdl.pdf
baitapth_csdl.pdf
baitapthamkhao.pdf
bt2.sql
bài tập quản lý sinh viên.zip
cau 22- 28.pdf
cau 22- 28.pdf
cau lenh truy van sql.pdf
de2.pdf
de3.pdf
de3.pdf
de4.pdf
de4.pdf
de5.pdf
de5.pdf
de6.pdf
de7.pdf
de8.pdf
de9.pdf
de9.pdf
de10.pdf
de10.pdf
de11.pdf
de12.pdf
de12.pdf
decuongchitiet.pdf
giai bai tap.pdf
gt_th_csdl+unicode.pdf
gt_th_csdl+unicode.pdf
northwind.mdb
phép tính quan hệ.pdf
quanligiaovu.sql
quanlihanghoa_x.sql
quanlihanghoa_x.sql
readme.txt
thuchanhsql.pdf
trigger.sql
bai tap 1 mo hinh er.pdf
bai tap 1 mo hinh er.pdf
bai tap 2 qlpcda dsqh_sql_ptqh_.pdf
bai tap 3 qldkcd dsqh_sql_ptqh_rbtv.pdf
bai tap 3 qldkcd dsqh_sql_ptqh_rbtv.pdf
bt_mo_hinh_er.pdf
ctt102-topic01-huong dan cai dat va su dung sql server .pdf
ctt102-topic01-huong dan cai dat va su dung sql server .pdf
ctt102-topic02-dinh nghia co so du lieu.pdf
ctt102-topic02-dinh nghia co so du lieu.pdf
ctt102-topic03-truy van don gian.pdf
ctt102-topic04-ham ket hop-gom nhom.pdf
ctt102-topic04-ham ket hop-gom nhom.pdf
ctt102-topic05-truy van long.pdf
ctt102-topic06-truy van long nang cao.pdf
ctt102-topic06-truy van long nang cao.pdf
db-16apcs-w08_database applications.pdf
diary 2018.pdf
diary 2018.pdf
homework-csdl-clc-2018-02a.pdf
homework-csdl-clc-2018-02a.pdf
homework-csdl-clc-2018-02b.pdf
homework-csdl-clc-2018-03a.pdf
homework-csdl-clc-2018-03a.pdf
homework-csdl-clc-2018-03b.pdf
homework-csdl-clc-2018-03c.pdf
homework-csdl-clc-2018-04a.pdf
homework-csdl-clc-2018-04a.pdf
homework-csdl-clc-2018-05a.pdf
homework-csdl-clc-2018-05a.pdf
homework-csdl-clc-2018-05b.pdf
homework-csdl-clc-2018-05b.pdf
homework-csdl-clc-2018-06a.pdf
homework-csdl-clc-2018-06a.pdf
homework-csdl-clc-2018-06b.pdf
homework-csdl-clc-2018-06b.pdf
homework-csdl-clc-2018-07a.pdf
homework-csdl-clc-2018-07a.pdf
homework-csdl-clc-2018-07b.pdf
homework-csdl-clc-2018-07b.pdf
homework 1.pdf
homework 1.pdf
liet ke rbtv_dang ky hoc chuyen de.pdf
ludc dn csdl jng dfng gi o vien tham gia dv tai.pdf
minh hoa dsqh va sql song song_updated.pdf
minh hoa dsqh va sql song song_updated.pdf
phep tinh quan he.pdf
phep tinh quan he.pdf
quanlydean.sql
cuoi ki k55 (1).jpg
cuoi ki k55 (2).jpg
decsdl-k56-v1.doc
decsdl-k56-v1.pdf
dethi_csdl_k55_cuoiky.pdf
dethi_csdl_k55_giuaky.pdf
dethicsdl-dh-k54.doc
dethicsdl-dh-k54.doc
dethi csdl-dh-k54.pdf
dethicsdl_k53_chinhquy.doc
dethicsdl_k53_chinhquy.pdf
giua ki k55 (1).jpg
giua ki k55 (2).jpg
gk20171.pdf
k52_14.jpg
k53_1.jpg
k53_3.jpg
k55_1.jpg
k55_2.jpg
k55_3.jpg
k55_4.jpg
kt_k54_a2.jpg
kt_k56_1.jpg
co so du lieu hk1 2014 - 2015.pdf
csdl 2011-2012 - thay vu ba duy.pdf
csdl 2011-2012 - thay vu ba duy.pdf
csdl 2012-2013 - thay vu ba duy.pdf
csdl 2012-2013 - thay vu ba duy.pdf
csdl 2013-2014 - thay vu ba duy.pdf
csdl 2013-2014 - thay vu ba duy.pdf
csdl gk 2013-2014 - thay vu ba duy.pdf
csdl gk 2013-2014 - thay vu ba duy.pdf
de-thi-giua-ky-co-so-du-lieu-2017-2018.jpg
bản sao của kỳ 1 2016-2017.jpg
bản sao của kỳ 1 2018-2019.jpg
bản sao của kỳ 2 2018-2019 trang 1.jpg
bản sao của kỳ 2 2018-2019 trang 2.jpg
bản sao của kỳ 2 2018-2019 trang 3.jpg
kỳ 1 2019-2020.pdf
kỳ 2 2018-2019.pdf
đề thi-cơ sở-du-lieu kỳ 1-năm học-2018-2019-hus.pdf
đề thi-cơ sở-du-lieu kỳ 1-năm học-2019-2020-hus.pdf
kiểm tra giữa kỳ 1–19-09-2016.pdf
kiểm tra giữa kỳ 2–17-10-2016.pdf
kiểm tra giữa kỳ 3 – 21-11-2016.pdf
đề thi cuối hk1 2013-2014.pdf
de 1.pdf
de1_(cau3).pdf
de1_(cau3).pdf
de 2.pdf
de2_x.pdf
de 3.pdf
de3_x.pdf
de4_x.pdf
de5.pdf
uit_csdl cuối kỳ.jpeg
uit_csdl cuối kỳ_tt.jpeg
uit_ctdl-gt cuối kỳ.jpeg
uit_ctdl-gt cuối kỳ_th.jpeg
đề csdl 1.pdf
đề csdl 2.pdf
đề csdl 3.pdf
đề csdl 4.pdf
đề csdl _th97_cdsp_l2.pdf
đề csdl _th2002_ag_l1.pdf
đề csdl _th2003_ag_l1.pdf
đề csdl _th2003_kg_l1.pdf
đề csdl _th2003_kg_l2.pdf
đề csdl _th2004_tg_l1.pdf
đề csdl _th_4_dhdlcl_d1.pdf
đề csdl _th_4_dhdlcl_d2.pdf
đề csdl _th_5_dhdlcl_d1.pdf
đề csdl _th_5_dhdlcl_d2.pdf
đề lý thuyết 1.pdf
đề lý thuyết 2.pdf
đề lý thuyết 3.pdf
đề lý thuyết 4.pdf
đề lý thuyết 5.pdf
đề lý thuyết 6.pdf
đề thi thực hành môn csdl _lopk1c1_đề csdl 1.pdf
đề thi thực hành môn csdl _lopk1c1_đề csdl 2.pdf
đề thi thực hành môn csdl _lopk1c1_đề csdl 3.pdf
đề thi thực hành môn csdl _lopk1c1_đề csdl 4.pdf
đề thực hành 1.pdf
đề thực hành 2.pdf
đề thực hành 3.pdf
đề thực hành 4.pdf
đề thực hành 5.pdf
đề thực hành 6.pdf
đề thực hành 7.pdf
đề thực hành 8.pdf
đề thực hành 9.pdf
đề thực hành 10.pdf
đề thực hành 11.pdf
đề thực hành 12.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học này giới thiệu các kiến thức cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) bao gồm: lịch sử và động cơ phát triển của hệ cơ sở dữ liệu, kiến trúc và các thành phần của hệ cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu luận lý và ý niệm như mô hình dữ liệu quan hệ và mô hình thực thể mối liên kết. Ngoài ra, môn học này cũng thảo luận về đại số quan hệ, ngôn ngữ SQL, và nguyên lý và phương pháp thiết kế CSDL cũng như các vấn đề lưu trữ, quản lý, và bảo mật CSDL với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu để phát triển ứng dụng CSDL hiệu quả cho các hệ thống thông tin. * Nội dung tóm tắt môn học - Lịch sử và các động cơ phát triển của hệ cơ sở dữ liệu - Kiến trúc và các thành phần của hệ cơ sở dữ liệu - Mô hình dữ liệu và mô hình dữ liệu quan hệ - Đại số quan hệ và SQL - Phương pháp luận thiết kế cơ sở dữ liệu - Mô hình thực thể mối liên kết và các thể mở rộng của mô hình này - Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa dữ liệu - Lưu trữ, quản lý và bảo mật cơ sở dữ liệu - Ứng dụng cơ sở dữ liệu

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Giải thích được các khái niệm cơ bản (dữ liệu, mô hình dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, quan hệ đại số, SQL, các phương thức thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể mối liên kết, chuẩn hoá dữ liệu, các ứng dụng cơ sở dữ liệu), hiểu được kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu, mô tả được các thành phần của một hệ cơ sở dữ liệu. L.O.1.1 – Minh họa được các khái niệm cơ bản: dữ liệu, cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu, hệ cơ sở dữ liệu L.O.1.2 – Hiểu được kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu L.O.1.3 – Mô tả được các thành phần của một hệ cơ sở dữ liệu L.O.1.4 – Giải thích được mô hình dữ liệu quan hệ, quan hệ đại số, SQL L.O.1.5 – Giải thích được các phương thức thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể mối liên kết, chuẩn hóa dữ liệu L.O.1.6 – Định nghĩa được các ứng dụng cơ sở dữ liệu L.O.2 Thiết kế một cơ sở dữ liệu dùng mô hình thực thể mối liên kết, mô hình dữ liệu quan hệ và phương pháp thiết kế một cơ sở dữ liệu thoả mãn các yêu cầu dữ liệu của một ứng dụng cơ sở dữ liệu cụ thể. L.O.2.1 – Sử dụng được mô hình dữ liệu quan hệ L.O.2.2 – Sử dụng được mô hình thực thể mối liên kết và các thể mở rộng của mô hình này L.O.2.3 – Chuẩn bị được một lược đồ quan hệ từ lược đồ ý niệm đã được phát triển với mô hình thực thể mối liên kết và các thể mở rộng của mô hình này thoả mãn các yêu cầu dữ liệu của một ứng dụng cơ sở dữ liệu cụ thể L.O.2.4 – Minh họa được các phụ thuộc hàm của một quan hệ L.O.2.5 – Xác định được khóa của một quan hệ với một tập phụ thuộc hàm cho trước L.O.2.6 – Xác định được dạng chuẩn (1NF, 2NF, 3NF, BCNF) của một quan hệ dựa trên khóa chính và tập phụ thuộc hàm cho trước L.O.3 Dùng ngôn ngữ SQL và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẵn có như MySQL, Oracle, và MS SQL Server. L.O.3.1 – Viết được các câu lệnh định nghĩa và thao tác (truy vấn, thêm mới, xóa, và cập nhật) dữ liệu cũng như các thủ tục/hàm/trigger xử lý với ngôn ngữ SQL L.O.3.2 – Cài đặt và cấu hình được một hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẵn có như MySQL, Oracle, và MS SQL Server L.O.3.3 – Phát triển được các ứng dụng cơ sở dữ liệu trên nền tảng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẵn có L.O.4 Xác định được một hướng tiếp cận phù hợp, hiệu quả cho việc quản lý dữ liệu của các ứng dụng trong một hệ thống thông tin: xử lý tập tin hoặc hệ quản trị cơ sở dữ liệu. L.O.4.1 – Giải thích được các đặc điểm phân biệt hướng tiếp cận cơ sở dữ liệu với hướng tiếp cận xử lý tập tin L.O.4.2 – Giải thích được khái niệm độc lập dữ liệu và sự quan trọng của độc lập dữ liệu trong hệ cơ sở dữ liệu L.O.4.3 – Đánh giá sự phù hợp và hiệu quả của việc quản lý dữ liệu của các ứng dụng trong một hệ thống thông tin

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1] Fundamentals of Database Systems, 5th Edition – R. Elmasri & S.B. Navathe, Addison-Wesley, 2007. Sách tham khảo: [1] Database Systems Using Oracle – A Simplified Guide to SQL and PL/SQL, 2nd Edition - N. Shah, Prentice Hall, 2005. [2] Database Systems – A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, 4th Edition – T. Connolly & C. Begg, Addison-Wesley, 2005. [3] Database Management Systems, 2nd Edition – R. Ramakrishnan & J. Gehrke, McGraw-Hill, 2001. [4] Database Systems Concepts, 4th Edition – A. Silberschatz, H.F. Korth & S. Sudarshan, McGraw-Hill, 2001. [5] Database Systems – The Complete Book – H.G. Molina, J.D. Ullman & J. Widom, Prentice-Hall, 2002.

Bài viết liên quan

Chương 3 Mô Hình Dữ Liệu Quan Hệ - Lương Vĩ Minh - Lvminh@fit.Hcmus.Edu.Vn
Chương 2 Mô Hình Thực Thể Kết Hợp (Entity -Relationship ) - Lương Vĩ Minh - Lvminh@fit.Hcmus.Edu.Vn
Chương 1 Tổng Quan Về Các Hệ Csdl - Lương Vĩ Minh - Lvminh@fit.Hcmus.Edu.Vn
Đề 06 - Cơ Sở Dữ Liệu - Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin
Đề 05 - Cơ Sở Dữ Liệu - Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin
Đề 04 - Cơ Sở Dữ Liệu - Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin
Đề 03 - Cơ Sở Dữ Liệu - Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin
Đề 02 - Cơ Sở Dữ Liệu - Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin
Đề 01 - Cơ Sở Dữ Liệu - Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin
Phụ Thuộc Hàm Và Các Dạng Chuẩn - Ths. Thái Bảo Trân
Ràng Buộc Toàn Vẹn - Ths Thái Bảo Trân
Ngôn Ngữ Sql - Ths. Thái Bảo Trân
Ngôn Ngữ Đại Số Quan Hệ - Ths. Thái Bảo Trân
Bài Tập Cơ Sở Dữ Liệu Có Lời Giải - Phan Nguyễn Thụy An - Uit
Cơ Sở Dữ Liệu Mẫu Sql - Thế Giới Di Động
Mô Hình Dữ Liệu Quan Hệ (Relational Data Model) - Ths Thái Bảo Trân - Đh Công Nghệ Thông Tin
Tổng Quan Về Cơ Sở Dữ Liệu Khoa Hệ Thống Thông Tin Đại Học Công Nghệ Thông Tin
Course Syllabus Ctt102 Introduction To Database Systems University Of Science

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

An Introduction To Database Systems By C.J. Date.Pdf
Bài Tập Sơ Sở Dữ Liệu Lê Hoài Bắc.Pdf
Co3021_Hequantricsdl_H. G. Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Database Systems_ The Complete Book.Pdf
Database Management Systems 2ed Ramakrishnan_.Pdf
Database Processing Fundamentals, Design, And Implementation.Pdf
Database Systems A Pragmatic Approach.Pdf
Database Systems – A Practical Approach To Design, Implementation, And Management – T. Connolly _ C. Begg.Pdf
Fundamentals Of Database Management Systems 2ed [2011].Pdf
Fundamentals Of Database Systems, 5th Edition – R. Elmasri _ S.B. Navathe, Addison-Wesley.Pdf
Giáo Trình Csdl - Ngôn Ngữ Sql.Pdf
Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu - Tô Văn Nam.Pdf
Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu.Pdf
Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu Cđcn 4.Pdf
Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ.Pdf
Giáo Trình Sql Đh Khoa Học Huế.Pdf
Modern Database Management 11th Edition.Pdf
Morgan Kaufmann Database Modeling And Design 5th Edition.Pdf
Ramakrishnan, Raghu And Gehrke, Johannes - Database Management Systems, 2nd Edition.Pdf
Sql- Performance Explained.Pdf
Sql- The Complete Reference 3rd .Pdf
Sql Quickstart Guide The Simplified Beginners Guide To Managing, Analyzing, And Mani By Walter Shields.Pdf
Đề Cương Hệ Csdl Bách Khoa.Pdf
Đề Cương Hệ Quản Trị Csdl Bách Khoa.Pdf