Cơ Học Vật Rắn Biến Dạng Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1 lý thuyết và các phương pháp tính tấm đàn hồi.pdf
chuong3 tính tấm bằng phương pháp phần tử hữu hạn.pdf
chuong11 bổ trợ.pdf
chapter_1_new mathematical preliminaries.pdf
chapter_2_new deformation: displacements and strain.pdf
chapter_2_new deformation_ displacements and strain.pdf
chapter_3_new stress & equilibrium.pdf
chapter_3_new stress _ equilibrium.pdf
chapter_4_new material behavior – linear elastic solid.pdf
chapter_5_new formulation – solution strategies.pdf
chapter_6_new strain energy and related principles.pdf
chapter_7_new two-dimensional formulation.pdf
chapter_8_1_new two-dimensional problem solution.pdf
chapter_8_2_new two-dimensional problem solution.pdf
chapter_0_new.pdf
introduction_11_jun_2015_2.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Continuum_Mechanics_Mase.Pdf
Elasticity.Pdf
Elasticity_Theory_Application_2ed.Pdf
Error_Secondprinting.Pdf
[Martin_H._Sadd]_Elasticity,_Second_Edition_Theor(B-Ok.Org).Pdf
[Martin_H._Sadd]_Elasticity_Theory,_Applications_(B-Ok.Org).Pdf