Cơ Học Đất Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

co hoc dat.pdf
tai lieu tham khao.pdf
chd_ch1_2010 tn.pdf
chd_ch1_2010 tn.ppt
chd_ch2_2010.pdf
chd_ch2_2010.ppt
chd_ch5_2010.pdf
chd_ch5_2010.ppt
chd ch 4 scc_ 2010.pdf
chd ch 4 scc_ 2010.ppt

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

A.Aysen - Problem Solving In Soil Mechanics.Pdf
A. Aysen - Soil Mechanics Basic Concepts And Engineering Applications.Pdf
Aa Holtz & Kovacs - An Introduction To Geotechnical Engineering.Pdf
Advancedsoilmechanics_Brajamdas.Pdf
Soil Behaviour And Critical State Soil Mechanics.Pdf
Soil Mechanics - Concepts And Applications 2 Nd Edition.Pdf
Soil Mechanics - Concepts And Applications 2 Nd Edition Solutions Chs 1-5.Pdf
Soil Mechanics - Concepts And Applications 2 Nd Edition Solutions Chs 6 7 8 & 11.Pdf