Chương Trình, Dự Án Phát Triển Đề thi Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

2.pdf
144310592520150924_mis and m&e.pdf
bai-tap-chuong-5.pdf
bai tap chuong 5.pdf
ban+tong+hop+cac+danh+muc+da+keu+goi+dau+tu.pdf
bt khung logic.pdf
bài-tập-ctda.pdf
cauhoi.pdf
chuong-5.pdf
chuong 1.pdf
chuong 2.pdf
chương i bản 2.pdf
ctda-i.pdf
ctda tổng hợp bản thô (1).pdf
ctda tổng hợp bản thô.pdf
ctda tổng hợp bản thô fixed.pdf
ctda tổng hợp thô phần i và ii.pdf
d10_nq ve ctrinh muc tieu qg 2016-2020.pdf
de-cuong-da-nhom da dien.pdf
de cuong da nhom.pdf
filedasua.rar
iv.phân tích tính khả thi của dự án- vân.pdf
iv.phân tích tính khả thi của dự án2.pdf
iv.phân tích tính khả thi của dự án bản 2.pdf
ket-qua-kinh-doan.pdf
kế-hoạch-tổ-chức-td-đg.pdf
kế-hoạch-tổ-chức-td-đgdoc.pdf
kế hoạch thực hiện dự án.pdf
kế hoạch thực hiện dự án fixed.pdf
kế hoạch tổ chức td - đg.pdf
kế hoạch tổ chức td - đgdoc.pdf
lap_ke_hoach_hinh_doanh.pdf
ma-trận-khung-logic.pdf
ma-trận-khung-logicdoc.pdf
ma tran khung logicdoc.pdf
ma trận khung logic.pdf
ma trận khung logicdoc.pdf
mô hình tác động lan tỏa sóc trăng.pdf
mẫu mục tiêu và đầu ra của dự án.pdf
phuong thuc thanh toan ctda.pdf
phần-thay-đổi.pdf
phần-thay-đổidoc.pdf
phần ii.pdf
phần i đề cương - huyền.pdf
quy+trinh+lap+ke+hoach+chien+luoc+phat+trienkinh+te+đia+phương.pdf
tong the ve chuong trinh khoi nghiep 2015-edited.pdf
tt 12_03.pdf
tác động của dự án.pdf
tác động của dự án 2.pdf
vanluong-blogspot-com_cafewifisach.pdf
~$ cuong da nhom.pdf
đề thi chương trình và dapt.pdf