Cấu Trúc Rời Rạc (Discrete Structures For Computing) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn An Khương, Huỳnh Tường Nguyên - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Công Nghệ Thông Tin - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ds_ch1a_propositonal_logic_handout.pdf
ds_ch1b_prediacte_logic_handout.pdf
ds_ch2_proving_methods.pdf
ds_ch3_sets_and_functions.pdf
ds_ch5-relation.pdf
ds_ch5-relation.pdf
ds_ch6-counting.pdf
ds_ch7-probability.pdf
ds_ch8-graph intro.pdf
ds_ch11-flow.pdf
probability_and_distribution_with_r.pdf
statistics.pdf
statistics_2.pdf
talk_relation tiếng việt.pdf
bt1.pdf
bt1.pdf
bài tập cấu trúc rời rạc2.pdf
chuong7.1 đồ thị.pdf
chuong7.2 các thuật ngữ về đồ thị.pdf
chuong7.3 biểu diễn đồ thị và sự đẳng cấu.pdf
chuong7.4 tính liên thông.pdf
chuong7.5 đường đi euler và đường đi haminton.pdf
chuong8.1 mở đầu về cây.pdf
chuong8.2 ứng dụng của cây.pdf
chuong8.3 các phương pháp duyệt cây.pdf
ctrr_dcct_tinchi.pdf
ctrr_dcct_tinchi.pdf
giaotrinhctrr_c1_taphop.pdf
giaotrinhctrr_c1_taphop.pdf
giaotrinhctrr_c2_hamso.pdf
giaotrinhctrr_c3.pdf
giaotrinhctrr_c3.pdf
giaotrinhctrr_c4.pdf
giaotrinhctrr_c5_quanhe.pdf
giaotrinhctrr_c5_quanhe.pdf
giaotrinhctrr_c6_dsboole.pdf
giaotrinhctrr_c7.pdf
giaotrinhctrr_c7.pdf
giaotrinhctrr_c8.pdf
giaotrinhctrr_c9.pdf
giaotrinhctrr_c9.pdf
giaotrinhctrr_c10_cay.pdf
giaotrinhctrr_c10_cay.pdf
giaotrinhctrr_c11.pdf
giaotrinhctrr_c11.pdf
giaotrinhctrr_c12_logicmenhde.pdf
giaotrinhctrr_c13_cacppchungminh.pdf
giaotrinhctrr_c13_cacppchungminh.pdf
giaotrinhctrr_c14_logicvitu.pdf
giaotrinhctrr_c14_logicvitu.pdf
giaotrinhctrr_ loi noi dau + muc luc.pdf
giaotrinhctrr_ loi noi dau + muc luc.pdf
gttoanroirac2.pdf
gttoanroirac2.pdf
logic_menhde.pdf
logic_menhde.pdf
logic_vitu.pdf
roi rac.pdf
roi rac.pdf
slice_set_daisobool.pdf
slice_set_daisobool.pdf
chuong 1. co so logic.pdf
chuong 2. phep dem.pdf
chuong 3. quan he.pdf
chuong 4. đai số boole.pdf
chuong 5. do thi (phan 1).pdf
chuong 5. do thi (phan 2).pdf
chuong 6. cay.pdf
de cuong chi tiet ctrr.pdf
btl-thống kê & phân tích dữ liệu bằng r.pdf
btl-thống kê _ phân tích dữ liệu bằng r.pdf
ds_predicate logic_bài tập chương 2.pdf
nhdt_trr2_bài tập toán rời rạc.pdf
bai_tp_toan_ri_rc_chng_1_c_s_logi.pdf
bai tap chuong 1.pdf
bai tap chuong 2.pdf
bai tap chuong 2.pdf
bai tap chuong 3.pdf
bai tap chuong 4 (phan 1) (1).pdf
bai tap chuong 4 (phan 1).pdf
bai tap chuong 4 (phan 1).pdf
bai tap chuong 4 (phan 2)(1).pdf
bai tap chuong 4 (phan 2).pdf
bai tap chuong 4 (phan 2).pdf
bai tap chuong 5.pdf
bai tap chuong 6.pdf
btctrr - thay tuan.pdf
ds_đề kiểm tra học kỳ 1 2014-2015_sol.pdf
-biboo.vn- - dethamkhao_01.jpg
-biboo.vn- - dethamkhao_01.jpg
-biboo.vn- - dethamkhao_02.jpg
-biboo.vn- - dethamkhao_02.jpg
-biboo.vn- - dethamkhao_03.jpg
-biboo.vn- - dethamkhao_03.jpg
-biboo.vn- - dethamkhao_04.jpg
-biboo.vn- - dethamkhao_04.jpg
-biboo.vn- - de thi cuoi ky_01.jpg
-biboo.vn- - de thi cuoi ky_01.jpg
-biboo.vn- - de thi cuoi ky_02.jpg
-biboo.vn- - de thi cuoi ky_02.jpg
2014-2015.pdf
2020.pdf
2021.pdf
2022.pdf
2022 ctrr 1.pdf
2023.pdf
2023 ctrr 1.pdf
[bht cnpm] ctrr ck1_2015.jpg
[bht cnpm] ctrr ck1_2016-2017.jpg
[bht cnpm] ctrr ck2 2017-2018.jpg
[bht cnpm] ctrr ck3_2013-2014.jpg
[bht cnpm] ctrr gk1_2013-2014.pdf
[bht cnpm] ctrr gk1_2015-2016.jpg
[bht cnpm] ctrr gk1_2015-2016 oep.jpg
[bht cnpm] ctrr gk1_2019-2020.jpg
[bht cnpm] ctrr gk2_2014-2015.jpg
[bht cnpm] ctrr gk2_2017-2018.jpg
[bht cnpm] ctrr gk2_2018-2019.jpg
[bht cnpm] ctrr đề ôn giữa kì 2017-2018.jpg
câu 4 5 ctrr các năm.pdf
deon3.jpg
deon3.jpg
giữa kì 2016.pdf
giữa kì 2018.pdf
received_2491653784192651.jpeg
received_2491653784192651.jpeg
đáp-án-ctrr-ck-hk1-2020-2021-1.pdf
đáp án 2023.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Trang bị kiến thức căn bản về suy luận toán học mạch lạc, lý thuyết tập hợp và đồ thị. Các khối kiến thức này cần cho nhiều lãnh vực khác nhau trong ngành Khoa học- Kỹ thuật máy tính và Khoa học tính toán. * Nội dung tóm tắt môn học - Số học trên các số nguyên. - Phép chứng minh phản chứng và quy nạp. - Lý thuyết tập hợp: quan hệ, hàm, lượng số, quan hệ thứ tự - Tổ hợp: phép đếm, nguyên lý cộng, nhân, chia, bao gồm và lọai trừ. - Lý thuyết đồ thị: có hướng, vô hướng, sự đẵng cấu của đồ thị. - Đồ thị có trọng số, thuật toán tìm đường đi có trọng số nhỏ nhất trên đồ thị có trọng số, đồ thị dòng chảy - Cây: tính chất cây, cây nhị phân, cây phủ bé nhất trong đồ thị liên thông có trọng số - Mô hình hóa xác suất với biến ngẫu nhiên (biến rời rạc, kỳ vọng, phương sai).

Kết quả cần đạt được

Hiểu biết về các cấu trúc logic (cơ bản) và cấu trúc rời rạc L.O.1.1 – Nêu định nghĩa về logic mệnh đề và vị từ (cơ bản) L.O.1.2 – Nắm các khái niệm cơ bản trong các cấu trúc rời rạc (tập hợp, ánh xạ, đồ thị ...) Diễn đạt và mô hình hóa (cơ bản) các vấn đề thực tế bằng cấu trúc rời rạc L.O.2.1 – Biểu diễn logic một vài bài toán cơ bản trong ngành máy tính L.O.2.2 – Thực hiện các phép chứng minh (trực tiếp, phản đảo, ...) L.O.2.3 – Mô tả một bài toán thông qua các cấu trúc tổ hợp - rời rạc (tập hợp, ánh xạ, đồ thị ...) Hiểu biết về xác suất (cơ bản) và biến ngẫu nhiên L.O.3.1 – Hiểu biết về lý thuyết xác suất (cơ bản) L.O.3.2 – Hiểu biết về biến ngẫu nhiên (chủ yếu biến rời rạc) Tinh toán các cấu trúc rời rạc và xác suất L.O.4.1 – Tính toán trên các cấu trúc rời rạc (tập hợp, đồ thị, cây...) L.O.4.2 – Tính toán xác suất và biến ngẫu nhiên (xác suất sự kiện, xác suất có điều kiện, định lý Bayes)

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1] Discrete mathematics and applications – Kenneth H. Rosen. (Vietnamese translation – NXB KHKT 1997 Sách tham khảo: [2] Discrete mathematics, Richard Johnsonbaugh, Willey, 1997 [3] OCW MIT

Bài viết liên quan

Chu Trình Và Đường Đi Euler/chu Trình Và Đường Đi Hamilton/thuật Toán Dijkstra
Quan Hệ Hai Ngôi Trên Một Tập Hợp Và Các Tính Chất. Quan Hệ Tương Đương. Quan Hệ Thứ Tự

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Co1007_Cautrucroirac.Pdf
Co1007_Cautrucroirac_Discrete Mathematics And It_S Applications (Sixth Edition).Pdf
Co1007_Cautrucroirac_Bender And Williamson - Discrete Mathematics.Pdf
Co1007_Cautrucroirac_Handbook Of Discrete And Combinatorial Mathematics (2000).Pdf
Giáo Trình Toán Rời Rạc Đh Huế.Pdf
Giáo Trình Toán Rời Rạc Đh Nông Nghiệp Hn.Pdf
Introductory Combinatorics, 5th Edition, 2009 - Richard A. Brualdi.Pdf
Richard Johnsonbaugh - Discrete Mathematics-Pearson (2017).Pdf
Toán Rời Rạc_Đh Sư Phạm.Pdf