An Toàn Và An Ninh Mạng Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

an-toan-an-ninh-mang-january 06, 2012.pdf
an-toan-an-ninh-mang-m2-nt, spring 2010.pdf
an-toan-an-ninh-mang-năm học 2007-2008.pdf
an-toan-an-ninh-mang-năm học 2008-2009.pdf
an-toan-an-ninh-mang-đề cương chi tiết.pdf
an toan va an ninh mang hk1 2014 - 2015 thay nguyen dai tho.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Cryptography-Network-Security-5th-Edition.Pdf
Swarup Bhunia, Sandip Ray, Susmita Sur-Kolay (Eds.) - Fundamentals Of Ip And Soc Security_ Design, Verification, And Debug-Springer International Publishing (2017).Pdf
Wiley, Information Security Principles And Practice (2007).Pdf