Tài liệu học tập dhnonglam - - NONGLAM

Chế Biến Súc Sản - Lý thuyết
Giống Động Vật - Lý thuyết
Tư Tưởng Hcm- Bài tập, thực hành
Tin Học Đại Cương- Bài tập, thực hành
Xác Suất Thống Kê - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Mô Học - Lý thuyết
Giải Phẫu 1 - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hóa Phân Tích- Đề thi
Sinh Hóa Đại Cương - Nguyễn Phước Nhuận - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Tập Tính Động Vật - Lý thuyết
Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học- Bài tập, thực hành
Mac Lenin- Bài tập, thực hành
Vi Sinh Đại Cương- Bài tập, thực hành