Tài liệu học tập ĐH Công Nghệ Thông Tin - UIT - CNTT

Kiến Trúc Máy Tính - Ths Trương Văn Cương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hệ Thống Thông Tin Kế Toán - Nguyễn Bích Liên - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Giải Tích 2 - Lý thuyết
Bảo Mật Web Và Ứng Dụng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Kiểm Tra Phần Mềm - Ths Nguyễn Thị Thanh Trúc - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Lập Trình Trực Quan - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Nhập Môn Điện Tử - Dư Quang Bình - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hệ Điều Hành - Ths Trần Thị Như Nguyệt - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Khai Phá Dữ Liệu - Nguyễn Đình Thuân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Lý Thuyết Thông Tin - Bùi Văn Thành - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Quản Trị Mạng Và Hệ Thống - Trần Thị Dung - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Xác Suất Thống Kê - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Tin Học Đại Cương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Sở Dữ Liệu - Ths Thái Bảo Trân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Kiến Trúc Máy Tính - Pgs.Ts Vũ Đức Lung - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Toán A1 - Ths Lê Hoàng Tuấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Nhập Môn Ứng Dụng Di Động - Phan Nguyệt Minh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Hệ Cơ Sở Tri Thức - Nguyễn Đình Thuân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Nhập Môn Mạch Số - Hồ Ngọc Diễm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Sở Dữ Liệu - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Quản Lý Dự Án - Lý thuyết
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Ths Trịnh Quốc Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Lý Thuyết Thông Tin - Lý thuyết
Nhập Môn Lập Trình - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Mạng Máy Tính - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
An Ninh Mạng - Nguyễn Duy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Biễu Diễn Tri Thức Và Ứng Dụng - Đỗ Văn Nhơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Lập Trình Java - Nguyễn Trác Thức - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Toán A2 - Ths Lê Hoàng Tuấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Mật Mã Học - Lý thuyết