Xử Lý Tín Hiệu Số

Xử Lý Tín Hiệu Số - Võ Trung Dũng - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Xử Lý Tín Hiệu Số - Nguyễn Quốc Tuấn - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Xử Lý Tín Hiệu Số - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Xử Lý Tín Hiệu Số - Lê Tiến Thường - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình Tiếng Anh

405xxx_XuLySoTinHieu_S. J. Orfanidis, Introduction to Signal Processing, Prentice Hall.pdf
405xxx_XuLySoTinHieu_J. G. Proakis and D. G. Manolakis, Digital Signal Processing Principles, Algorithms and Applications, 3rd Ed, Prentice Hall.pdf
405xxx_XuLySoTinHieu.pdf

Giáo trình, bài giảng

handout 11 - dung vo - dsp 2013 - 09 - fir-iir digital filter design.pdf
handout 9 - dung vo - dsp 2013 - 08 - dft - fft.pdf
handout 8 - dung vo - dsp 2013 - 07 - digital filter realizations.pdf
handout 7 - dung vo - dsp 2013 - 06 - transfer functions.pdf
handout 6 - dung vo - dsp 2013 - 05 - z-transforms.pdf
handout 5 -dung vo - dsp 2013 - 04 - fir filtering and convolution.pdf
handout 5 - dung vo - dsp 2013 - 04 - fir filtering and convolution.pdf
handout 4 - dung vo - dsp 2014 - 03 - discrete-time systems.pdf
handout 4 -dung vo - dsp 2013 - 03 - discrete-time systems.pdf
handout 3 - dung vo - dsp 2014 - 02 - quantization.pdf
handout 3 - dung vo - dsp 2013 - 02 - quantization.pdf
handout 2 - dsp-lec 01-sampling and reconstruction.pdf
handout 1 - dsp-lec 00-introduction-modified.pdf
xlths_xử lý tín hiệu số.pdf
XLTHS.pdf
dsp-chapter0_introduction.pdf
dsp-chapter7__frequency analysis of signals and systems.pdf
dsp-chapter6_transfer function and digital filter realization.pdf
dsp-chapter5_z-transform.pdf
dsp-chapter4_fir filtering and convolution.pdf
dsp-chapter3_discrete-time systems.pdf
dsp-chapter2_quantization.pdf
dsp-chapter1_sampling and reconstruction.pdf
gioi thieu.ppt
chuong 5_biến đổi fourier liên tục.ppt
chuong 4_biến đổi z và áp dụng cho hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc.ppt
chuong 3_hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc.ppt
chuong 2_tín hiệu & hệ thống rời rạc.ppt
chuong 1_tín hiệu & hệ thống.ppt
vidu_6.pdf
vidu_5.pdf
vidu_4.pdf
vidu_3.pdf
vidu_2.pdf
vidu_1.pdf
chuong_6_efficient computation of the dft fast fourier transform algorithms.pdf
chuong_5_the discrete fourier transform - its properties and applications.pdf
chuong_4_frequency analysis of signals.pdf
chuong_3_the z – transform and its application to the analysis of lti system.pdf
chuong_2_discrete-time signal and systems.pdf
chuong_1_introduction.pdf
Lecture 06_BIẾN ĐỔI Z.pdf
Lecture 05_BỘ ĐÁP ỨNG XUNG HỮU HẠN VÀ TÍCH CHẬP.pdf
Lecture 04_Các hệ thống thời gian rời rạc.pdf
DSP-Lecture 02_Lấy mẫu.pdf
DSP-Lecture 01b_Ôn lại các vấn đề liên quan đến hệ thống tương tự.pdf
DSP-Lecture 01a_Giới thiệu môn học.pdf
dsp_c4_bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn.pdf
dsp_c3_hệ thống rời rạc thời gian.pdf
dsp_c2_lượng tử hóa.pdf
dsp_c1_lấy mẫu & khôi phục tín hiệu.pdf
dsp-lec 07-frequency analysis of signals and systems.pdf
dsp-lec 06-transfer functions and filter realization.pdf
dsp-lec 05-z-transform.pdf
dsp-lec 04-fir filtering and convolution.pdf
dsp-lec 03-discrete time systems.pdf
dsp-lec 02-quantization.pdf
dsp-lec 01-sampling and reconstruction.pdf
dsp-lec 00-introduction.pdf
BAIGIANG_XLTHS_2013.pdf
chuong 8.ppt
chuong7_dft & fft.pdf
chuong 7.ppt
chuong 6.ppt
chuong5_phép biến đổi fourier rời rạc và ứng dụng.pdf
chuong5_dsp1.pdf
chuong 5.ppt
chuong4_phân tích tín hiệu & hệ thống rời rạc lti trong miền tần số.pdf
chuong 4_dsp1.pdf
chuong 4.ppt
chuong3_phân tích hệ rời rạc lti dùng phép biến đổi z.pdf
chuong 3_dsp1.pdf
chuong 3.ppt
chuong2_tín hiệu & hệ thống rời rạc.pdf
chuong2_dsp2.pdf
chuong 2.ppt
chuong1_giới thiệu xử lý tín hiệu số.pdf
chuong1_dsp1.pdf
chuong1.ppt
chuong0.ppt
bt lon hk2 - 2007 - 2008.doc
c8-filter realizations.pdf
c7-freq response.pdf
c6-d-fft2_algorithm.pdf
c5-z-transform.pdf
c4-fir-of_lti-conv.pdf
c3-analysis-of-lti.pdf
c2-sampling3.pdf
c2-noishaping-cont.pdf
c1-introduction dsp.pdf
xử lý tín hiệu số.pdf
gioithieu_2011_xử lý tín hiệu số.pdf
chuong8_2011_thiết kế bộ lọc số.pdf
chuong7_2011_hiện thực các hệ thống rrtg.pdf
chuong6_2011_giải thuật cho biến đổi fourier (fft).pdf
chuong5_2011_biến đổi fourier rời rạc (dft).pdf
chuong4_2011_tín hiệu và hệ thống trong miền tần số.pdf
chuong3_2011_biến đổi z.pdf
chuong2_2011_tín hiệu và hệ thống rời rạc theo thời gian.pdf
chuong1_2011_giới thiệu một số khái niệm trong dsp.pdf

Bài tập, thực hành

list of project - dsp kstn i 2014.pdf
image database.rar
thuchanh_dsp_xử lý tín hiệu số.pdf
7007643-baitap-xu-li-tin-hieu-so.pdf
456_lab5_iir filter design.pdf
keydsp.pdf
exercise6.pdf
exercise5.pdf
exercise3.pdf
exercise2.pdf
exercise1.pdf
dsp-405109-29042016-c10.pdf
dsp-405109-29042016-c09.pdf
dsp-405109-29042016-c08.pdf
dsp-405109-29042016-c07.pdf
dsp-405109-29042016-c06.pdf
dsp-405109-29042016-c05.pdf
dsp-405109-29042016-c04.pdf
dsp-405109-29042016-c03.pdf
dsp-405109-29042016-c02.pdf
chuong 4 - bt.ppt
chuong 3 - bt.ppt
chuong 2 - bt.ppt
chuong1 - bt.ppt
baitap va dap an xls th.pdf
slide xls.pdf
chuong 4 - bt.pdf
chuong 3 - bt.pdf
chuong 2 - bt.pdf
chuong 1 - bt.pdf

Đề thi

thihocky-xulysotinhieu-june2014_a.pdf
thihocky-xulysotinhieu-2014-08.pdf
solution - midterm dsp fall semester 2013-2014 - dung vo.pdf
solution - final dsp fall semester 2013-2014 v2 - dung vo - combined.pdf
solution - final dsp fall semester 2013-2014 v2 - dung vo - combined (1).pdf
midterm solution i 2014-2015 v2.pdf
midterm solution i 2014-2015.pdf
dsp_-_midterm_-_hkii_-_2012-2013.pdf
dsp_-_midterm_-_hki_-_2012-2013.pdf
dsp_-_midterm_-_hki_-_2010-2011.pdf
dsp-midterm-hkiii-2014-2014.pdf
dsp-midterm-hkiii-2013-2014.pdf
dsp-midterm-hki-2013-2014.pdf
dsp-final-hki-2013-2014.pdf
dsp - final - hki - 2012- 2013.pdf
dsp - final - hki - 2011- 2012.pdf
dsp-final-hki-2011-2012.pdf
mid_termdsp--xử lý số tín hiệu giữa học kỳ, 2015-2016.pdf
de dsp 2011 - xử lý tín hiệu số học kì ii – năm học 2011 – 2012 .pdf
thi hk2 2016-2017.jpg
thi giữa kỳ.jpg
finaldsp10-11.pdf
final.pdf
gk-2010-2011-hk1.pdf
gk-2008-2009-hk1.pdf
gk-2007-2008-hk2.pdf
gk-2007-2008-hk1.pdf
gk-2006-2007-hk2.pdf
1391895_452204484892955_1292361719_n.jpg
1276700_498915993537487_11734181_o.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp cho các sinh viên các khái niệm căn bản và kiến thức trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số như tín hiệu tương tự, tín hiệu số, khoảng tần số của chúng và mối quan hệ giữa chúng. Ngoài ra, môn học giới thiệu một số cách nhìn khác nhau về tín hiệu và hệ thống trên miền thời gian, miền Z, miền tần số và mối quan hệ giữa chúng. Đặc biệt, chú trọng việc hiện thực các hệ thống và xử lý tín hiệu bằng phương pháp số. Phần thực hành giúp sinh viên củng cố lại kiến thức lý thuyết đã được học. Sinh viên được hướng dẫn sử dụng phần mềm SciLab để mô phỏng, biểu diễn và phân tích tín hiệu và phân tích hệ thống dùng trong xử lý tín hiệu số.

Kết quả cần đạt được

Diễn giải các khái niệm về tín hiệu và hệ thống, nguyên lý xử lý tín hiệu số L.O.1.1 – Phân loại tín hiệu và hệ thống L.O.1.2 – Mô tả lý thuyết lấy mẫu của tín hiệu theo thời gian L.O.1.3 – Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền thời gian L.O.1.4 – Phân tích tín hiệu và hệ thống LTI Mô tả khái niệm, đặc tính và công dụng của phép biến đổi Z L.O.2.1 – Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền Z L.O.2.2 – Ứng dụng biến đổi Z trong xử lý tín hiệu số Phân tích tín hiệu và hệ thống trên miền tần số L.O.3.1 – Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền tần số L.O.3.2 – Diễn giải phép biến đổi Fourier rời rạc L.O.3.3 – Ứng dụng giải thuật của phép biến đổi Fourier nhanh Thiết kế và hiện thực bộ lọc số Sử dụng phần mềm SciLab để biểu diễn và phân tích tín hiệu và hệ thống LTI

Tài liệu tham khảo

[1] Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications (4th Edition), John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis, Prentice Hall. Sách tham khảo: [2] Lecture Notes, TS. Đinh Đức Anh Vũ, 2006. [3] Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach (2nd Edition), Sanjit K. Mitra, McGraw-Hill.