Xử Lý Thông Tin Mờ

Xử Lý Thông Tin Mờ - Trần Đình Khang - Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Giáo trình, bài giảng

3_phép hợp thành.pdf
2_tập mờ.pdf
1_thông tin và xử lý thông tin.pdf

Bài tập, thực hành

bai tap xlttm 2.pdf
bai tap xlttm 1.pdf

Đề thi

Giới thiệu, nội dung môn học

CHƯƠNG 1 - NHẬP MÔN - Thông tin và xử lý thông tin - Biến ngôn ngữ CHƯƠNG 2 - TẬP MỜ - Slides trước: Tập mờ, Các phép toán, Nguyên lý mở rộng CHƯƠNG 3 - PHÉP HỢP THÀNH