Tài liệu Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên

Co4021_Xulyngonngutunhien.Pdf

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1.introduction.pdf
2.word segmentation_tách từ tiếng việt.pdf
3.pos_gán nhãn từ loại.pdf
4.syntactic parse_phân tích cú pháp_2.pdf
4_probabilistic parse_phân tích cú pháp xác suất.pdf
5.semantics_phân tích ngữ nghĩa_1.pdf
5.semantics_phân tích ngữ nghĩa_2.pdf
6.machine translation_dịch máy.pdf
7.textcat_phân loại văn bản.pdf
7_textcat_apriori_phân loại tin tự động cho báo điện tử.pdf
7_textcat_lexical chain_phân lớp văn bản tiếng việt theo hướng tiếp cận lexical chain.pdf
8.ir_phản hồi thông tin.pdf
btl.pdf
btl_bài tập lớn môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Mục đích môn học -Hiểu các nguyên tắc cơ bản và các cách tiếp cận trong XLNNTN -Học các kỹ thuật và công cụ có thể dùng để phát triển các hệ thống hiểu văn bản hoặc nói chuyện với con người -Thu được một số ý tưởng về các vấn đề mở trong XLNN Tài liệu tham khảo -Christopher Manning and Hinrich Schütze. 1999. Foundations of Statistical Natural Language Processing. The MIT Press. -Dan Jurafsky and James Martin 2000 Speech and Language Processing. PrenticeHall. -James Allen. 1994. Natural Language Understanding. The Benjamins/Cummings Publishing Company Inc.