Vật Liệu Học

Vật Liệu Học - Nguyễn Văn Dũng - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Giáo trình, bài giảng

chuong 6_electrical properties.pdf
chuong 5_ăn mòn vật liệu.pdf
chuong 4_tính chất cơ.pdf
chuong 3_vl hữu cơ.pdf
c3-cấu trúc vật liệu hữu cơ.pdf
c2-khuyết tật tinh thể.pdf
c1-cấu trúc tinh thể.pdf

Bài tập, thực hành

hw5-ch6-2011x.pdf
bai tap_vat lieu hoc_phan tinh chat_nts_v1.pdf
bai tap_vat lieu hoc_phan cau truc_nts_v1.pdf

Đề thi

đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (29).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (28).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (27).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (26).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (25).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (24).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (23).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (22).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (21).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (20).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (19).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (18).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (17).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (16).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (15).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (14).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (13).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (12).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (11).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (10).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (9).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (8).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (7).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (6).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (5).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (4).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (3).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (2).jpg
đề thi vật liệu kim loại và vật liệu học (1).jpg
đề thi vật liệu học (16).jpg
đề thi vật liệu học (15).jpg
đề thi vật liệu học (14).jpg
đề thi vật liệu học (13).jpg
đề thi vật liệu học (12).jpg
đề thi vật liệu học (11).jpg
đề thi vật liệu học (10).jpg
đề thi vật liệu học (9).jpg
đề thi vật liệu học (8).jpg
đề thi vật liệu học (7).jpg
đề thi vật liệu học (6).jpg
đề thi vật liệu học (5).jpg
đề thi vật liệu học (4).jpg
đề thi vật liệu học (3).jpg
đề thi vật liệu học (2).jpg
đề thi vật liệu học (1).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (57).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (56).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (55).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (54).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (53).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (52).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (51).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (50).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (49).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (48).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (47).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (46).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (45).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (44).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (43).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (42).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (41).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (40).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (39).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (38).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (37).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (36).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (35).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (34).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (33).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (32).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (31).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (30).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (29).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (28).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (27).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (26).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (25).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (24).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (23).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (22).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (21).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (20).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (19).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (18).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (17).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (16).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (15).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (14).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (13).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (12).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (11).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (10).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (9).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (8).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (7).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (6).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (5).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (4).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (3).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (2).jpg
trắc nghiệm vật liệu học (1).jpg