Trí Tuệ Nhân Tạo

Trí Tuệ Nhân Tạo - Cao Hoàng Trụ - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình Tiếng Anh

Trí tuệ nhân tạo - Lập trình tiến hóa.pdf
CO3061_TriTueNhanTao_Stuart Russell & Peter Norvig (2009). Artificial Intelligence - A Modern Approach.pdf
CO3061_TriTueNhanTao_Elaine Rich & Kevin Knight (1991), Artificial Intelligence.pdf
CO3061_TriTueNhanTao.pdf

Giáo trình, bài giảng

00_introduction.pdf
00_course_outline.pdf
2018-ctt303-16clc2-i1.pdf
16clc-ctt303-lab04.pdf
16clc-ctt303-lab03.pdf
16clc-ctt303-lab01-updatedjun04.pdf
16_neural_network.pdf
15_learning_decision_trees.pdf
14_fol_inference.pdf
13_fol.pdf
12_propositional_logic_2.pdf
11_propositional_logic.pdf
10_logical_agents.pdf
09_constraint_satisfaction_problems.pdf
08_adversarial_search.pdf
07_local_search_algorithms.pdf
06_heuristic_function.pdf
05_heuristic_search.pdf
04_uninformed_search.pdf
03_problems_solving_by_searching.pdf
02_search.pdf
02_intelligent_agents.pdf
01_overview.pdf
01_introduction.pdf
TTNT-TỪ MINH PHƯƠNG-2014.pdf
TTNT.pdf
tailieu-trituenhantao_new1.pdf
giao_trinh_tri_tue_nhan_tao_dinh_manh_tuong.pdf
ai - tri_tue_nhan_tao.lap_trinh_tien_hoa..pdf
1.-ttnt.pdf
l8-biểu diễn tri thức không chắc chắn.pdf
l7-biểu diễn tri thức.pdf
l6-logic và suy diễn.pdf
l5-tìm kiếm thỏa mãn ràng buộc.pdf
l4-tìm kiếm với tri thức bổ sung.pdf
l3-các chiến lược tìm kiếm cơ bản.pdf
l2-tác tử.pdf
l1-giới thiệu về trí tuệ nhân tạo.pdf
chapter_prolog.pdf
chapter11_machine learning.pdf
chapter10_planning.pdf
chapter9_uncertain kr&r.pdf
chapter8_game playing.pdf
chapter7-3_structured knowledge.pdf
chapter7-1_using logic.pdf
chapter6-1_knowledge representation.pdf
chapter5-1_planning.pdf
chapter4_knowledge representation.pdf
chapter3_heuristic search.pdf
chapter2_problems and search.pdf
chapter1_introduction.pdf

Bài tập, thực hành

2018-ctt303-16clc12-homework6.pdf
2018-ctt303-16clc12-homework3.pdf
2018-ctt303-16clc12-homework2.pdf
2018-ctt303-16clc12-homework1.pdf
tut6_2016.pdf
tut6.pdf
tut5.pdf
tut4_propositional logic.pdf
tut3.pdf
tut2_search space and strategies.pdf
tut2+_1__problems & search.pdf
tut1_prolog list.pdf
tut+7-1.pdf
lab5_2016_planning.pdf
lab4_game playing.pdf
lab3_heuristic search.pdf
lab2_state space search.pdf
lab 1_prolog.pdf
btl_2_13_04_robocode tournament.pdf
btl_1-1_tim kiếm (searching).pdf

Đề thi

đề thi trí tuệ nhân tạo.jpg
tri-tue-nhan-tao-1-k55ca.jpg
final_exam.jpg
dt_k57_lan2.pdf
de-thi-cuoi-ky-mon-tri-tue-nhan-tao-2.jpg
de-thi-cuoi-ky-mon-tri-tue-nhan-tao-1.jpg
de_thi_giữa kỳ 2014.pdf
de_thi_giữa kỳ 2013 kstn 2010.pdf
de_thi_giữa kỳ 2012 kstn 2009.pdf
de_thi_giữa kỳ 2011 kstn 2008.pdf
de_thi_giữa kỳ 2010 kstn 2007.pdf
de_thi_giữa kỳ 2009 kstn 2005.pdf
de_thi_giữa kỳ 2008 kstn 2004.pdf
de_thi_giữa kỳ 2007 kstn 2003.pdf
de_thi_giữa kỳ 2006 kstn-2002.pdf
de_thi_giữa kỳ 2005 kstn-2001.pdf
de_thi_final_đề thi cuối kỳ lớp kstn-2001.pdf
de_thi_final_đề thi cuối kỳ kstn - hkii 2005-2006.pdf
de_thi_final2015 k2012.pdf
de_thi_final2014_new_0107.pdf
de_thi_final2014 2011.pdf
de_thi_final2013 - kstn 2010.pdf
de_thi_final2012 - kstn 2009.pdf
de_thi_final2011 - kstn 2008.pdf
de_thi_final2010 - kstn 2007.pdf
de_thi_final2009 - kstn 2005.pdf
de_thi_final2008 - kstn 2004.pdf
de_thi_final- kstn 2003.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học nhằm giới thiệu lịch sử, các vấn đề và lĩnh vực của Trí tuệ Nhân tạo, và cung cấp các phương pháp luận và ngôn ngữ nền tảng để máy tính có thể giải quyết các bài toán mà con người giải được, bao gồm: * Nội dung tóm tắt môn học - Lịch sử, các vấn đề và lĩnh vực của Trí tuệ Nhân tạo. - Tìm kiếm theo kinh nghiệm. - Biểu diễn và suy luận tri thức cơ bản. - Chơi trò chơi. - Lập kế hoạch. - Mạng Bayes. Tập hợp mờ và logic mờ. - Học máy.

Kết quả cần đạt được

Biểu diễn được bài toán cần giải quyết trong một không gian trạng thái và thiết kế được một giải thuật tìm kiếm heuristic thích hợp để giải nó. L.O.1.1 – Xây dựng được một không gian trạng thái để biểu diễn bài toán cần giải quyết. L.O.1.2 – Thiết kế được một giải thuật tìm kiếm heuristic thích hợp để giải bài toán đặt ra. Hiểu biết một số khái niệm và giải thuật cơ bản về việc làm cho máy tính chơi trò chơi và lập kế hoạch. L.O.2.1 – Hiểu biết một số khái niệm và giải thuật cơ bản về việc làm cho máy tính chơi trò chơi. L.O.2.2 – Hiểu biết một số khái niệm và giải thuật cơ bản về việc làm cho máy tính lập kế hoạch. Sử dụng được logic, mạng Bayes, và tập hợp mờ để biểu diễn và suy luận tri thức. L.O.3.1 – Sử dụng được logic để biểu diễn và suy luận tri thức cơ bản. L.O.3.2 – Sử dụng được mạng Bayes để biểu diễn và suy luận tri thức không chắc chắn. L.O.3.3 – Sử dụng được tập hợp mờ để biểu diễn và suy luận tri thức không chính xác. Hiểu biết được một số khái niệm, nguyên lý, và giải thuật cơ bản về việc làm cho máy tính tự học. L.O.4.1 – Hiểu biết được một số khái niệm và nguyên lý cơ bản về việc làm cho máy tính tự học. L.O.4.2 – Hiểu biết được một số giải thuật cơ bản về việc làm cho máy tính tự học. Hiện thực được một số hệ thống thông minh đơn giản.

Tài liệu tham khảo

[1] Cao Hoàng Trụ (2008). Trí tuệ Nhân tạo = Thông minh + Giải thuật. Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM. [2] Stuart Russell & Peter Norvig (2009). Artificial Intelligence - A Modern Approach. Prentice Hall, 3rd edition. [3] Elaine Rich & Kevin Knight (1991), Artificial Intelligence. McGraw-Hill, 2nd edition. [4] George Klir & Bo Yuan (1995), Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications. Prentice Hall [5] Tom Mitchell (1997), Machine Learning, McGraw-Hill.