Tổng Hợp Luận Lý Vi Mạch

Giáo trình, bài giảng

logicsynthesis_intro.pdf
chapter7_p4_logic synthesis technology mapping.pdf
chapter7_p3_multi-level logic optimization.pdf
chapter7_p2_logic synthesis.pdf
chapter7_p1_multilevel logic optimization.pdf
chapter6_p2-mạch tổ hợp nhiều mức.pdf
chapter6_p1_multilevel combinational circuits.pdf
chapter4_tổng hợp mạch 2 mức.pdf
chapter2_mạch tổ hợp 2 mức.pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi