Toán Rời Rạc 1

Toán Rời Rạc 1 - Trần Vĩnh Tân - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình, bài giảng

logic_proof.pdf
latex.pdf
dm11 flow.pdf
dm10 tree.pdf
dm9 connectivity-2.pdf
dm9 connectivity-1.pdf
dm8 graphintro.pdf
dm7 probability.pdf
dm6 counting.pdf
dm5 relation.pdf
dm4 function.pdf
dm3 sets.pdf
dm2 predicate proof.pdf
dm1 propositional logic.pdf
Giáo trình Trr1.pdf

Bài tập, thực hành

exercise9_circuit_2013.pdf
exercise8_graph_2013.pdf
exercise3_set_3.pdf
baitap_chuong6_phép đếm.pdf
baitap_chuong5_quan hệ.pdf

Đề thi

đề thi cuối kỳ 2011.pdf
đề kiểm tra học kỳ 2-2012–2013.pdf
đề kiểm tra giữa kỳ - niên khóa 2012-2013.pdf