Toán Rời Rạc

Toán Rời Rạc - Nguyễn Viết Đông - Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình Tiếng Anh

Toán rời rạc ứng dụng trong tin học Kennth H. Rosen (Tiếng việt) - 4.pdf
Toán rời rạc ứng dụng trong tin học Kennth H. Rosen (Tiếng việt) - 3.pdf
Toán rời rạc ứng dụng trong tin học Kennth H. Rosen (Tiếng việt) - 2.pdf
Toán rời rạc ứng dụng trong tin học Kennth H. Rosen (Tiếng việt) - 1.pdf

Giáo trình, bài giảng

logics_set&functions.pdf
graph05_graphmatching.pdf
graph04_max-flowappl.pdf
graph04_max-flow.pdf
graph03_shortestpaths.pdf
graph02_mst.pdf
graph01_basic.pdf
combin00_intro.pdf
combin04_opt.pdf
combin03_enumeration.pdf
combin02_existencere.pdf
combin02_existence.pdf
combin01_counting.pdf
00-introtrr.pdf
chuong 6_dai so boole.pdf
chuong 5_quan he.pdf
chuong 4_so nguyen.pdf
chuong 3_phep dem va he thuc de quy.pdf
chuong 2_tap hop va anh xa.pdf
chuong 1_co so logic.pdf
ch5_do thi.pdf
ch4_dai so bool.pdf
ch3_quan he.pdf
ch2_phep dem.pdf
ch1_co so logic.pdf
[2016 - 2017] [hk1] [tth063] toan rwi roc.txt
6.đại số bool và hàm bool.pdf
5.quan hệ.pdf
4.hệ thức đệ quy.pdf
3.tập hợp, ánh xạ, phép đếm.pdf
2.vị từ và lượng từ.pdf
1.mệnh đề.pdf
0.đề cương môn học.pdf

Bài tập, thực hành

luyentap2012.pdf
loigiailuyentap2012.pdf
hdbaitap.pdf
bt trr.pdf
bai tap on tap.pdf
baitap.pdf
bài tập toán rời rạc.pdf
bài tập toán rời rạc - đáp án.pdf

Đề thi

đề thi giữa kỳ 2016-2017.jpg
đề thi giữa kỳ 2015-2016.jpg
đề thi giữa kỳ 2014-2015.jpg
đề thi giữa kỳ 2013-2014.jpg
đề thi cuối kỳ 2016-2017.jpg
đề thi cuối kỳ 2015-2016.jpg
đề thi cuối kỳ 2014-2015.jpg
đề thi cuối kỳ 2013-2014.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Các vấn đề chính được đề cập trong giáo trình này: • Cơ sở: logic, tập hợp, ánh xạ. • Lý thuyết tổ hợp (Combinatorial Theory) • Bài toán đếm • Bài toán tồn tại • Bài toán liệt kê • Bài toán tối ưu • Lý thuyết đồ thị (Graph theory): • Đồ thị, Đường đi, Liên thông • Biểu diễn đồ thị • Duyệt đồ thị • Các bài toán tối ưu trên đồ thị Preface To the Student 1 The Foundations: Logic, Sets, and Functions Logic, Propositional Equivalences, Predicates and Quantifiers, Sets, Set Operations, Functions, Sequences and Summations, The Growth Functions 2 The Fundamentals: Algorithms, the Integers,and Matrices Algorithms, Complexity of Algorithms, The Integers and Division, Integers and Algorithms, Applications of Number Theory, Matrices 3 Mathematical Reasoning Methods of Proof, Mathematical Induction,Recursive Definitions, Recursive Algorithms,Program Correctness 4 Counting The Basics of Counting, The Pigeonhole Principle, Permutations and Combinations,Discrete Probability, Probability Theory ,Generalized Permutations and Combinations, Generating Permutations and Combinations 5 Advanced Counting Techniques Recurrence Relations, Solving Recurrence Relations, Divide-and-Conquer Relations, Generating Functions, Inclusion-Exclusion, Applications of Inclusion-Exclusion 6 Relations Relations and Their Properties, n-ary Relations and Their Applications, Representing Relations, Closures of Relations, Equivalence Relations, Partial Orderings 7 Graphs Introduction to Graphs, Graph Terminology, Representing Graphs and Graph Isomorphism, Connectivity, Euler and Hamilton Paths, Shortest Path Problems, Planar Graphs, Graph Coloring 8 Trees Introduction to Trees , Applications of Trees, Tree Traversal,Trees and Sorting, Spanning Trees, Minimum Spanning Trees 9 Boolean Algebra Boolean Functions, Representing Boolean Functions, Logic Gates, Minimization of Circuits 10 Modeling Computation Languages and Grammars, Finite-State Machines with Output, Finite-State Machines with No Output, Language Recognition, Turing Machines Tài liệu tham khảo 1. Rosen K.H. Discrete Mathematics and its Applications. McGraw - Hill Book Company, 2003. 2. Johnsonbaugh R. Discrete Mathematics. Prentice Hall Inc., N. J., 1997. 3. Grimaldi R.P. Discrete and Combinatorial Mathematics (an Applied Introduction), AddisonWesley, 5th edition, 2004. 4. R. Graham, O. Patashnik, and D.E. Knuth. Concrete Mathematics, Second Edition. AddisonWesley, 1994. 5. Phan Đình Diệu. Lý thuyết ôtômat hữu hạn và thuật toán. NXB ĐHTHCN, Hà nội, 1977. 6. Nguyễn Hữu Anh. Toán rời rạc, NXB Giáo dục,1999. 7. Nguyễn Xuân Quỳnh. Cơ sởToán rời rạc và ứng dụng. NXB KHKT, Hà nội, 1996. 8. Đỗ Đức Giáo. Toán rời rạc. NXB KHKT, Hà nội, 2001. 9. Hoàng Chúng. Đại cương về toán hữu hạn. NXB Giáo dục, 1997.