Toán Kỹ Thuật

Toán Kỹ Thuật - Lê Minh Cường - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Toán Kỹ Thuật - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình Tiếng Anh

Toán kỹ thuật_matlab-primer.pdf
Toán kỹ thuật_Peter_V__O'Neil-Advanced_Engineering_Mathematics,_7th_Edition__-Cengage(2011).pdf
Toán kỹ thuật_Advanced Engineering Mathematics, 10ed, Erwin Kreyszig.pdf

Giáo trình, bài giảng

ch12_conformal mapping.pdf
ch11_application of residue theory.pdf
ch10_residue theory.pdf
ch9_series complex functions.pdf
ch8_complex integrals.pdf
ch7_analytic function.pdf
ch6_applications of the laplace transform to circuit analysis.pdf
ch5_applications the laplace transform to differential equations.pdf
ch4_inverse laplace transform.pdf
ch3_laplace transform.pdf
ch2_fourier transform.pdf
ch1_fourier series.pdf
toankt.pdf
tphan complex.pdf
tinh chat bien doi laplace.pdf
tinh chat bien doi fourier.pdf
part 3-5_ứng dụng của lý thuyết thặng dư.pdf
part 3-4_điểm bất thường, zeros và thặng dư.pdf
part 3-3_tích phân đường phức.pdf
part 3-2_chuỗi phức.pdf
part 3-1_hàm biến phức.pdf
part 2-2_ứng dụng của phép biến đổi laplace.pdf
part 2-1_phép biến đổi laplace.pdf
part 1-2_biến đổi fourier.pdf
part 1-1_chuỗi fourier.pdf
lý thuyết.pdf
lythuyettkt.pdf
hamphuc-07-baogiac.pdf
hamphuc-06-thangdu.pdf
hamphuc-05-chuoihamphuc.pdf
hamphuc-04-tichphanhamphuc.pdf
hamphuc-03-hamkhavi.pdf
hamphuc-02-hambienphuc.pdf
chuong3_ungdungbiendoilaplace.pdf
chuong2_biendoilaplacenguoc.pdf
chuong1_biendoilaplace.pdf
bang goc anh laplace .pdf
bang bien doi fourier.pdf
bai tap toan ki thuat.pdf
baitap_toankt.pdf
baigiang_toan ky thuat.pdf
chuong_5_ứng dụng biến đổi lapace vào pt vi phân.pdf
chuong 12_phép biến đổi bảo giác.pdf
chuong 11_ứng dụng của lý thuyết thặng dư.pdf
chuong 10_lý thuyết thặng dư.pdf
chuong 9_chuỗi hàm phức.pdf
chuong 8_tích phân đường phức (complex integrals).pdf
chuong 7_hàm phức và ứng dụng.pdf
chuong 6_ứng dụng biến đổi laplace vào biến đổi mạch điện.pdf
chuong 4_phép biến đổi laplace ngược.pdf
chuong 3_phép biến đổi laplace.pdf
chuong 2_2_tích phân fourier & biến đổi fourier.pdf
chuong 2_1_tích phân fourier & biến đổi fourier.pdf
chuong 1_chuỗi fourier.pdf
chuong 1_2_khai triển bán kỳ.pdf

Bài tập, thực hành

hw12.pdf
hw11.pdf
hw10.pdf
hw9.pdf
hw8.pdf
hw7.pdf
hw6.pdf
hw5.pdf
hw4.pdf
hw3.pdf
hw2.pdf
hw1.pdf
answertohomework.pdf
problem part 2-2.pdf
problem part 2-1.pdf
formular_midexam.pdf
baitap_toankt_chuong0_1.pdf
baitap_toankt_chuong12.pdf
baitap_toankt_chuong11.pdf
baitap_toankt_chuong10.pdf
baitap_toankt_chuong9.pdf
baitap_toankt_chuong8.pdf
baitap_toankt_chuong7.pdf
baitap_toankt_chuong6.pdf
baitap_toankt_chuong5.pdf
baitap_toankt_chuong4.pdf
baitap_toankt_chuong3.pdf
baitap_toankt_chuong2.pdf
baitap_toankt_chuong1.pdf
bai giai nhdt toan ky thuat.pdf

Đề thi

middle_exam_dd11_ans.pdf
middle_exam_dd11.pdf
middle_exam_dd10.pdf
middle_exam_dd09.pdf
formular_midexam.pdf
formular_finalexam.pdf
final_exam_dd11_ans.pdf
final_exam_dd11.pdf
final_exam_dd10.pdf
final_exam_dd09.pdf
thi tkt2012.pdf
thi cuối kỳ 2012.pdf
middle_exam_dd11_ans.pdf
middle_exam_dd11.pdf
middle_exam_dd10.pdf
middle_exam_dd09.pdf
formular_midexam.pdf
formular_finalexam.pdf
final_exam_dd11_ans.pdf
final_exam_dd11.pdf
final_exam_dd10.pdf
final_exam_dd09.pdf
de ghk 2016 de so 3.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học này trình bày cho sinh viên các khái niệm toán học cơ sở cần thiết cho các Lĩnh Vực Chuyên Môn Điện Điện Tử, chẳng hạn: Giải Tích Mạch Điện, Xử lý Tín Hiệu và Hệ Thống Điều Khiển… Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính và cách vận dụng những kiến thức học được trong các bài toán trong kỹ thuật. Đặc biệt quan tâm đến những ứng dụng của đại số tuyến tính trong việc giải quyết một bài toán thực tế. * Nội dung tóm tắt môn học - Chuổi Fourier, - Tích phân Fourier , - Phép biến đổi Fourier, - Phép biến đổi Laplace, - Phép biến đổi Laplace ngược; - Ứng dụng của phép biến đổi Laplace vào Phương trình Vi Phân và Giải Tích Mạch Điện; - Hàm Giải Tích, - Chuổi Hàm Phức; - Lý thuyết Thặng Dư và Ánh Xạ Bảo Giác.

Kết quả cần đạt được

Có cơ sở tóan học cần thiết để học các môn như : Mạch Điện, Hệ Thống Điều Khiển và Tín hiệu. Được đào tạo theo ngành rộng để có nền tảng vững chắc về Toán Kỹ Thuật. Hiểu và có khả năng ứng dụng toán học vào Kỹ Thuật Điện Điện Tử.

Tài liệu tham khảo

[1] Giáo Trình Chính (sẽ hoàn thành năm 2010) NGUYỄN-KIM-ĐÍNH Toán Kỹ Thuật Nhà Xuất Bản ĐHQG Tp Hồ Chí Minh [2] C-R WYLIE & L-C BARRETT Advanced Engineering Mathematics Mc GrawHill Inc – 2005 [3] NGUYỄN-KIM-ĐÍNH Phép Biến Đổi Laplace Nhà Xuất Bản ĐHQG Tp Hồ Chí Minh - 2008 [4] NGUYỄN-KIM-ĐÍNH Hàm Phức và Ứng Dụng Nhà Xuất Bản ĐHQG Tp Hồ Chí Minh - 2008