Tính Toán Lưới

Giáo trình, bài giảng

introduction to gp-gpu and cuda.pdf
cuda programming basic.pdf
bai 7 - vào ra song song.pdf
bai 6 - các thao tác trên communicator.pdf
bai 5 - truy ền thông cộng tác.pdf
bai 4 - truy ền thông đi ểm điểm trong lập trình song song truyền thông điệp.pdf
bai 3 - giới thiệu về lập trình song song theo mô hình truy ền thông điệp.pdf
bai 2b - giới thiệu về globus toolkit.pdf
bai 2a - grid middlewares.pdf
bai 1 - tổng quan tính toán lưới.ppt

Bài tập, thực hành

Đề thi