Tin Học Đại Cương

Tin Học Đại Cương - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình, bài giảng

slidetinhoc.pdf
giao trinh tindc_draft_1.pdf
slidetinhoc.pdf
Tinhoc.pdf

Bài tập, thực hành

tin hoc.pdf
ontapcuoiky.pdf
hướng dẫn một số dạng bài tập.pdf
debaitapc2014.pdf
baithuchanh.pdf

Đề thi

đề thi + đáp án.pdf
maudethitin1.pdf
de thi mau.pdf
de cuoi ki mau 2..pdf
de07_tin học đai cương.pdf
de05_tin học đai cương.pdf
de03_tin học đai cương.pdf
de1_tin học đai cương.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Giúp sinh viên có một số kiến thức cơ bản về tính chất và khả năng của máy tính (số), về qui trình giải quyết vấn đề bằng máy tính, về việc dùng một môi trường phát triển phần mềm trực quan (như Visual Basic) để thiết kế giao diện cho ứng dụng, tạo các thủ tục xử lý sự kiện trên các phần tử giao diện và viết mã để miêu tả giải thuật giải quyết chức năng của phần mềm. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị thêm một số kiến thức cơ bản về linh kiện phần mềm, về lập trình bằng cách lắp ghép các linh kiện có sẵn, về việc truy xuất cơ sở dữ liệu và một số hoạt động cơ bản để kiểm thử phần mềm đã viết được. Chương 1. Vấn đề giải quyết bài toán bằng máy tính. 1.1 Các khái niệm cơ bản : máy tính số, lệnh, ngôn ngữ, chương trình, giải thuật, lập trình... 1.2 Code và dữ liệu 1.3 Cấu trúc chương trình theo quan điểm có cấu trúc và hướng đối tượng. 1.4 Mô hình máy tính Von-Neumann 1.5 Qui trình chung để giải quyết bài toán bằng máy tính số 1.6 Phương pháp phân tích từ-trên-xuống. Chương 2. Thể hiện dữ liệu trong máy tính. 2.1 Cơ bản về lưu trữ dữ liệu trong máy tính : bit, byte, địa chỉ... 2.2 Các hệ thống số : cơ số, qui luật miêu tả đại lượng, các phép toán. 2.3 Các đơn vị nhớ thường dùng : byte, word, KB, MB, GB,... 2.4 Biểu diễn số nguyên, số thực, chuỗi... trong bộ nhớ. 2.5 Các bản mã thường dùng, vấn đề mã tiếng Việt. 2.6 Thiết bị chứa tin - Thư mục - File. 2.7 Các tác vụ quản lý hệ thông file. Chương 3. Tổng quát về lập trình bằng VB. 3.1 Hỗ trợ lập trình có cấu trúc : chương trình, module, thủ tục. 3.2 Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng : đối tượng, inteface, class, thông điệp, tính bao đóng, thừa kế, bao gộp,... 3.3 Qui trình viết 1 phần mềm dùng môi trường trực quan : đối tượng giao diện, đối tượng xử lý bên trong. 3.4 Xây dựng đối tượng giao diện bằng thiết kế trực quan và viết code cho các thủ tục xử lý sự kiện. 3.5 Xây dựng đối tượng xử lý bên trong bằng cách tự viết code. Chương 4. Qui trình thiết kế trực quan giao diện. 4.1 Dự án và ứng dụng. 4.2 Các dạng giao diện chuẩn : Dialog based, SDI, MDI 4.3 Thiết kế form giao diện, thiết kế menu, toolbar 4.4 Thiết lập giá trị cho các thuộc tính của các đối tượng giao diện tại thời điểm thiết kế. 4.5 Tạo hàm xử lý 1 số sự kiện cần thiết trên các đối tượng giao diện Chương 5. Các kiểu dữ liệu của VB. 5.1 Biến dữ liệu : tên biến, kiểu của biến, tầm vực sử dụng 5.2 Cú pháp định nghĩa danh hiệu 5.3 Các kiểu dữ liệu cơ bản định sẵn 5.4 Các class đối tượng định sẵn. 5.5 Định nghĩa kiểu người dùng và class mới. 5.6 Tầm vực truy xuất biến. 5.7 Thời gian sống của biến. 5.8 Hằng gợi nhớ. Chương 6. Các lệnh định nghĩa & khai báo dữ liệu. 6.1 Tổng quát về code của ứng dụng : standard module, form module, class module 6.2 Tổng quát về ngôn ngữ VB : các lệnh định nghĩa, khai báo và các lệnh thực thi. 6.3 Chú thích và công dụng. 6.4 Qui tắc miêu tả các giá trị thuộc các kiểu cơ bản. 6.5 Lệnh định nghĩa hằng gợi nhớ, định nghĩa biến, định nghĩa kiểu người dùng. 6.6 Các lệnh khai báo hàm cần dùng trong các thư viện liên kết động *.dll. Chương 7. Biểu thức VB. 7.1 Tổng quát về biểu thức : toán hạng, toán tử. 7.2 Các biểu thức cơ bản. 7.3 Các loại toán tử. 7.4 Qui trình xây dựng và tính giá trị của biểu thức. 7.5 Kiểu kết quả của biểu thức. Chương 8. Các lệnh thực thi VB. 8.1 Tổng quát về các lệnh thực thi, phân loại. 8.2 Nhóm lệnh gán dữ liệu : gán trị cổ điển và gán tham khảo. 8.3 Nhóm lệnh tạo quyết định : điều kiện luận lý và số học. 8.4 Nhóm lệnh lặp : Do, While, For. 8.5 Nhóm lệnh gọi thủ tục, thoát đột ngột khỏi 1 cấu trúc điều khiển. 8.6 Vấn đề các lệnh lồng nhau. Chương 9. Định nghĩa và sử dụng thủ tục. 9.1 Nhắc lại tổ chức của 1 ứng dụng : module, đối tượng, thủ tục. 9.2 Phân loại thủ tục. 9.3 Tầm vực sử dụng thủ tục. 9.4 Cú pháp định nghĩa các loại thủ tục. 9.5 Gọi thủ tục và cơ chế truyền tham số. 9.6 Các thủ tục định sẵn của VB 9.7 Các hàm API trong các thư viện liên kết động. Chương 10. Quản lý hệ thống file. 10.1 Vị trí của hệ thống file trong giải quyết bài toán bằng máy tính. 10.2 Các cấu trúc file mà VB hỗ trợ. 10.3 Tổng quát về truy xuất hệ thống file trong VB. 10.4 Qui trình truy xuất "Binary File" điển hình và các lệnh liên quan. 10.5 Qui trình truy xuất "Random File" điển hình và các lệnh liên quan. 10.6 Qui trình truy xuất "Sequential File" điển hình và các lệnh liên quan. 10.7 Các hàm truy xuất thuộc tính file/thư mục. 10.8 Các hàm duyệt thư mục, tạo/xóa file/thư mục Chương 11. Giao tiếp thiết bị I/O. 11.1 Tổng quát về tương tác giữa người dùng và chương trình. 11.2 Kiến trúc tương tác giữa người dùng & ứng dụng VB. 11.3 Ứng dụng giao tiếp với bàn phím thông qua các đối tượng giao diện. 11.4 Ứng dụng giao tiếp với chuột thông qua các đối tượng giao diện. 11.5 Xuất văn bản lên đối tượng giao diện. 11.6 Vẽ đồ họa, ảnh bitmap lên đối tượng giao diện. 11.7 In ấn dữ liệu. Chương 12. Linh kiện phần mềm, truy xuất database. 12.1 Tổng quát về linh kiện phần mềm và công nghệ lập trình bằng cách lắp ghép linh kiện. 12.2 Các công nghệ xây dựng linh kiện phần mềm. 12.3 Qui trình dùng linh kiện phần mềm theo công nghệ COM & ActiveX Control. 12.4 Tổng quát về database, database quan hệ và các giao tiếp truy xuất database hiện có. 12.5 Qui trình dùng giao tiếp ADO thông qua các ActiveX Control để truy xuất database. 12.6 Qui trình lập trình dùng giao tiếp ADO để truy xuất database Chương 13. Vấn đề kiểm thử phần mềm. 13.1 Các loại lỗi gặp phải khi viết phần mềm, tính chất của từng loại lỗi. 13.2 Tổng quát về hoạt động kiểm lỗi phần mềm. 13.3 Các trạng thái của phần mềm dưới sự điều khiển của công cụ "debug". 13.4 Các tác vụ tham khảo/hiệu chỉnh giá trị của các biến dữ liệu. 13.5 Các tác vụ thiết lập/xóa điều kiện dừng (break point, khi biến bị truy xuất, khi thỏa 1 điều kiện qui định). 13.6 Các tác vụ điều khiển chương trình chạy. 13.7 Các tác vụ xem "stack" chứa lịch sử gọi thủ tục.

Tài liệu tham khảo

[1] Tập slide bài giảng môn Tin học, Nguyễn Văn Hiệp & al., Khoa CNTT ĐHBK Tp.HCM. [2] Tài liệu online trên 3 CD MSDN thuộc bộ Visual Studio 2000 của Microsoft.