Thiết Kế Và Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Giáo trình, bài giảng

notes12_crash recovery.pdf
notes11_concurrency.pdf
notes4_xử lý truy vấn và hiệu năng hệ csdl.pdf
notes3_tổ chức index hiệu quả.pdf
notes2_tinh chỉnh lược đồ csdl.pdf
notes1_thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu.pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi