Thiết Kế Mạch Số Với Hdl

Thiết Kế Mạch Số Với Hdl - Trần Ngọc Thịnh - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình, bài giảng

chapter5_thiết kế luận lý bằng mô hình hành vi.pdf
chapter4_thiết kế luận lý với verilog.pdf
chapter3_thiết kế mạch luận lý tuần tự.pdf
chapter2_thiết kế mạch luận lý tổ hợp.pdf
chapter1_phương pháp luận thiết kế vi mạch số.pdf

Bài tập, thực hành

vidu_chuong3-5.pdf

Đề thi

solutions.pdf
solution_midterm_101_đáp án kiểm tra giữa học kỳ.pdf
review_101_bài tập ôn kiểm tra giữa kỳ.pdf
exam_midterm_101_đề kiểm tra giữa học kỳ.pdf